Přihlásit

Laboratoř chemických sanačních procesů

Odborný garant laboratoře: prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Hlavním cílem je aplikace nových progresivních metod pro sanaci a čištění vod, aplikace nanomateriálů v sanačních technologiích a problematika ochrany životního prostředí před potenciálním nebezpečím nanomateriálů.
 • Mezi aktivity patří komerční konzultační činnost, provádění experimentálního smluvního výzkumu a účast na přípravě sanací pro komerční subjekty.
 • Další aktivitou jsou společné výzkumné projekty v průmyslových podnicích v oblasti životního prostředí či zlepšení výroby z hlediska ekologických limitů.

Odborné zaměření laboratoře
Laboratoř je zaměřena na vývoj nových metod pro sanace kontaminovaných podzemních, povrchových, odpadních a průmyslových vod založených na chemickém působení na vybrané kontaminanty. Vědecké aktivity zahrnují výzkum, vývoj a aplikace metod založených na chemických reakcích mezi kontaminantem a dodanou látkou (oxidace, redukce,komplexace apod.). Aktivita směřuje k pilotním ověřením, dále vývoji ověřených technologií a aplikacím při sanacích konkrétních kontaminovaných lokalit. Práce se zaměřují na odstranění chlorovaných uhlovodíků, látek PCB, těžkých kovů, některých radionuklidů. Důležitou součástí je použití nanomateriálů a nanotechnologií v sanacích. Pozornost je také soustředěna na problematiku možných negativních vlivů nanotechnologií a nanomateriálů na životní prostředí.

Nové směry výzkumu

 • Výzkum modifikace nulmocného nanoželeza.
 • Výzkum kombinovaných oxidačně redukčních a biologických metod sanace.
 • Výzkum hmoty pro přenos elektrické a tepelné energie do geologických struktur.

Spolupráce s průmyslem

 • Ověření sanačních metod na vzorcích z konkrétních lokalit.
 • Návrhy sanačních systémů s použitím in situ metod.
 • Provedení a vyhodnocení pilotních experimentů.
 • Separace a analýza směsí látek na principu rozdělování složek směsi mezi mobilní a stacionární fází.
 • Měření organických těkavých látek, kontaminantů.
 • Stanovení makro, mikro a stopových koncentrací prvků.Stanovení makro a mikrokoncentrací aniontů.
 • Měření velikostní distribuce částic (0,6 nm – 6 µm) metodou DLS (dynamický rozptyl světla),
 • Měření povrchového náboje částic,
 • Měření molekulové hmotnosti.

V rámci projektů VaV:

 • Ověřené technologie,
 • Propagace nových metod na konferencích a seminářích,
 • Prezentace výsledků formou vědeckých článků,
 • Účast na národních a mezinárodních fórem v příslušné problematice.

Laboratorní vybavení

 • Kapalinový chromatograf Dionex UltiMate 3000 s UV/Vis detektorem
 • Plynový chromatograf Varian CP-3800 s autosamplerem (hmotnostní a FID detektor)
 • Spektrometr ICP-OES Perkin Elmer Optima 2100 DV
 • Iontový chromatograf DIONEX ICS-90
 • Zetasizer Nano ZS – ZEN3601 s autotitrátorem MPT-2
 • GC–MS s autosamplerem (Měření organických těkavých látek, kontaminantů).
 • ICP–MS (Měření anorganických látek, kontaminantů ve velmi nízkých koncentracích).
 • Mikrovlnný rozklad (Podpůrný přístroj pro analýzy).
 • Vakuová odparka, extraktor (Podpůrný přístroj pro analýzy).
 • Přenosný analyzátor plynů (Rychlý analyzátor plynů).
 • Analyzátor TOC (Analyzátor organického uhlíku, podpůrný přístroj pro analýzy).

Vybavení pro vsádkové kolonové zkoušky

 • Standardní metodika vsádkových testů pro měření účinnosti různých typů sanačních činidel, kinetické testy, atd.,
 • Laboratorní testy migrace rozpuštěných látek, koloidů (nanočástic) horninovým prostředím.
Laboratoř chemických sanačních procesů

Laboratoř chemických sanačních procesů

Vybavena mimo jiné termograviemtrickým analyzátorem, kapalilnovým chromatografem, vybavením pro spektrální analýzu organických i anorganických materiálů

Plynový chromatograf

Plynový chromatograf

Možnost stanovení celé řady dalších analytů dle potřeb výzkumných prací a požadavků
zákazníků

Emisní spektrometrie

ICP - OES OPTIMA 2100 DV,
PerkinElmer

Emisní spektrometr s indukčně vázanou plasmou
Axiální i radiální pozorování plasmy
Rozsah 160 – 900 nm
Možnosti dekonvoluce peaků
Možnost stanovení většiny prvků periodické tabulky ve stopových koncentracích

 

 

 

Smluvní partneři

 • AQUATEST a.s.
 • MEGA a.s.
 • DEKONTA a.s.
 • Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o.
 • ISATECH s.r.o.
 • Výzkumný ústav anorganické chemie.
 • EPS s.r.o.
 • PRO-AQUA s.r.o.
 • ENACON s.r.o.
 • dále s ČGS, a dalšími univerzitami (MU Brno, UPOL Olomouc, UJEP Ústí n. L., VŠCHT Praha, ČVUT Praha, UK Praha).

Kontakt

prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. - vedoucí laboratoře, +420 734 872 403, miroslav.cernik@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Innogy
  Innogy