Přihlásit

Laboratoř aplikace nanomateriálů-1

Vedoucí laboratoře: prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

Laboratoř aplikace nanomateriálů (LAN) se skládá ze 7 samostatných, nicméně úzce spolupracujících laboratoří, jejichž výzkum je primárně zacílen do oblastí potenciálních aplikací a vlastní přípravy nanovrstev.

Pracoviště jsou zaměřena na výzkum zvukoabsorpčních struktur, materiály pro konstrukci bariérových systémů sloužících k ochraně životního prostředí resp. na výzkum a vývoj technologií přípravy filtračních materiálů v různém geometrickém uspořádání s možnou funkcionalizací nanovlákenných membrán jako nosičů biologicky nebo chemicky aktivních látek.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Výzkum nových technologií přípravy nanovlákenných materiálů pro účely filtrace, jejich funkcionalizace, katalyzátory a konstrukce bariérových systémů.
 • Studium termo-hydro-mechanicko-chemických procesů během migrace kontaminantů tekutin přes bariérové systémy.
 • Vývoj měřicích a softwarových nástrojů pro posouzení tepelné, mechanické a chemické stability bariérových systémů.
 • Komplexní řešení specifických problémů užití bariérových systémů pro ochranu životního prostředí.

Odborné zaměření laboratoře
Laboratoř je zaměřena na výzkum materiálů a konstrukci bariérových systémů pro ochranu životního prostředí. Výzkum a vývoj technologií přípravy filtračních materiálů v různém geometrickém uspořádání (prostorové - sendvičové kompozitní vrstvy, plošné – membrány) s možnou funkcionalizací nanovlákenných membrán jako nosičů biologicky nebo chemicky aktivních látek. 

Laboratoř je zařízena i na měření účinnosti nanovlákenných filtrů, filtračních charakteristik a poloprovozních testů v reálných filtračních zařízeních. Možností laboratoře je měření filtračních vlastností dle norem EU i norem světových pro jednotlivé podniky zabývající se kapalinovou i plynnou filtrací.

Druhý výzkumný směr řeší problematiku migrace nanočástic v životním prostředí. Tato oblast výzkumu zahrnuje uvolňování nanovlákenných prvků a částic katalyzátorů z filtračních elementů, proudění aerosolů přes strukturu filtrů, lokální hodnocení poruch filtračních elementů. Výzkum je zaměřen i na modelování migrace nanoželeza v horninovém prostředí při sanaci průmyslových kontaminací podzemních vod. Součástí řešení této problematiky je také počítačová simulace migrace železných nanočástic a koloidních částic horninovým a půdním prostředím a jejich chemických a geochemických interakcí.

Nové směry výzkumu

 • Výzkum technologií přípravy nové generace filtračních a bariérových materiálů, založených na příměsích a vrstvách nanovláken a mikrovláken různého chemického složení s příměsí katalytických látek, enzymů, antibakteriálních příměsí ve formě nanočástic.
 • Výzkum vlastností inženýrských a geologických bariér pro průmyslové aplikace a ochranu osob v kontaminovaných oblastech.
 • Výzkum vlastností připravených a přírodních materiálů za působení vnějších tepelných, mechanických a chemických podmínek.
 • Výzkum a vývoj technologií a funkčních vzorků pro laboratorní a poloprovozní přípravu a šetrné zpracování kompozitních materiálů.
 • Výzkum metodik pro posouzení migračních procesů přes inženýrské a geologické (přírodní) materiály.
 • Výzkum metodik a vývoj SW nástrojů pro výběr lokalit pro umístění úložiště radioaktivního odpadu a posouzení jejich dlouhodobé bezpečnosti.
 • Výzkum metodik a vývoj SW nástrojů pro plánování a řízení podzemních zásobníků plynu.
 • Studium termo-hydro-mechanicko-chemických procesů ve složitých heterogenních prostředích pomocí vývoje počítačových modelů.
 • Výzkum a vývoj metodik aplikované informatiky pro zpracování obrazových informací a informací měřených terénních dat, metodiky studia mechaniky tekutin založené na modelování a experimentech.

Výstupy

 • Prototypy a funkční vzorky sestav tepelně stabilních filtrů pro spaliny a exhalace.
 • Prototypy a funkční vzorky filtračních zařízení pro prašné a toxické provozy.
 • Prototypy a funkční vzorky speciálních filtrů pro ultračisté výrobní provozy a operační sály.
 • Funkční vzorky lícnicových filtrů a další prvky pro integrovaný záchranný systém a ochranu civilního obyvatelstva.
 • Spolupráce na vývoji prototypů strojních zařízení pro výrobu kompozitních sendvičových filtračních materiálů, vývoj technických částí pro strojní zařízení (elektroniky, metod řízení a kontroly).
 • Funkční vzorky a prototypy laboratorních zařízení pro měření tepelné a mechanické stability, chemické účinnosti jednotlivých typů filtračních a bariérových materiálů.
 • Metodiky pro posouzení migračních procesů přes inženýrské a geologické (přírodní) materiály.
  Metodiky a vývoj SW nástrojů pro výběr lokalit pro umístění úložiště radioaktivního odpadu a posouzení jejich dlouhodobé bezpečnosti.
 • Metodiky a vývoj SW nástrojů pro plánování a řízení podzemních zásobníků plynu.
 • Publikace zahrnující variantní scénáře vývoje sdružených THMC procesů ve složitých heterogenních prostředích pomocí vývoje počítačových modelů.
 • Metodiky aplikované informatiky pro zpracování obrazových informací a informací měřených terénních dat.
 • Metodiky studia mechaniky tekutin založené na modelování a experimentech.

Pořízené přístroje a vybavení, jejich využití

 • VDI.
 • Porozimetr.
 • Přístroj pro měření HEPA filtrů.
 • Přístroj pro měření velikosti částic.
 • Přenosný RTG fluorescenční analyzátor.
 • ANSYS.
 • Rychlostní kamera.
 • Osvětlovací modul.

Smluvní výzkum

 • Ecotex s.r.o.
 • VUTS a.s.
 • Termizo a.s.
 • Elmarco a.s.
 • Trevos a.s.
 • GEA-LVZ a.s.
 • Sigma a.s.
 • Správa úložišť radioaktivního odpadu
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • RWE Gasstorage s.r.o.
 • UJV Řež a.s.
 • LENAM s.r.o.
 • SIMGEO s.r.o.
 • G-Impuls s.r.o. a ústavy AV ČR.

Filtrační a akustické materiály
Kontakt: Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Anorganická chemie
Kontakt: Ing. Daniela Lubasová, Ph.D.

Organická chemie a polymery
Kontakt: doc. Ing. Lenka Martinová, CSc.

Bioinženýrství
Kontakt: Mgr. Jana Rotková, Ph.D
Kontakt: Ing. Michal Komárek, Ph.D.

Poloprovoz I
Kontakt: Ing. Petr Šidlof, Ph.D.

Fyzikální měření
Kontakt - Vedoucí oddělení: prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., +420 485 353 011, jiri.maryska@tul.cz

Multidetekční spektrometr

Multidetekční spektrometr Synergy HTX

 

 

xCelligence

xCELLigence RTCA DP

Elektrické impedanční monitorování k hodnocení buněčné proliferace, změn v morfologii a další v reálném čase.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren