Přihlásit
1 2 3 4 5 6 7 8

Výzva OP PIK - Partnerství znalostního transferu

OP PIK - Partnerství znalostního transferu
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 13.10.2017
Shrnutí výzvy

V případě podávání projektové žádosti mne, prosím, informujte marketa.dubova@tul.cz nejpozději do 15. 9. 2017, abychom stihli připravit vše potřebné.

Základní charakteristiky:
Kdo může žádat (příjemci podpory):

malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner zapojený do realizace projektu)
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

dotace 0,5 mil. – 5 mil. Kč
max. míra podpory: 70 % ZV pro všechny typy žadatelů; podnik dále musí Znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek: 30 % z jejích ZV
v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

– zlepšení výrobních procesů
– vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
– zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

 

 


17. 7. 2017