Přihlásit

Vývoj SW

Laboratoř řízených elektrických pohonů a servomechanismů

Odborné zaměření laboratoře je orientováno na návrh a optimalizaci struktur strojů s využitím mechatronických principů a prvků včetně návrhu ovládacích a řídicích členů. Stěžejním zaměřením je oblast měření a řízení elektrických pohonů a servomechanismů.

  • Komplexní řešení specifických problémů, vývoj řídicích bloků a jednotek, elektroniky a vývoj aplikací vestavných (embedded) mikropočítačů, do měřicích přístrojů, včetně návrhu desek plošných spojů a vývoje navazujícího software.
  • Návrh a testování rychlých řídicích algoritmů, zejména pro elektrické pohony robotických soustav.
  • Návrh zákaznických řešení z oblasti elektrotechniky a automatizace (robotika, výrobní systémy, omezování zapínacích proudů...).

Kontakt
prof. Ing. Aleš Richter, CSc., +420 485 353 546, ales.richter@tul.cz

Laboratoř robotických soustav

 Laboratoř robotických soustav je komplexní pracoviště shrnující pod sebe velké množství vědních oborů se zaměřením na optimalizaci nekonvenčních struktur výrobních strojů a zařízení s vyšším stupněm funkční integrace progresivních technologií prostřednictvím mechatroniky, robotizace, automatického řízení a prvků umělé inteligence.

  • Implementace prvků s vysokým stupněm inteligence a nových materiálů do robotických soustav, mechatronických soustav s více stupni volnosti a do standardních topologií pohonů.
  • Návrh, vývoj, projektování, výroba a testování jednoúčelových strojů.
  • Návrh matematických a softwarových postupů optimalizace zpracování materiálově fyzikálních a výrobních dat.

Kontakt
doc. Ing. František Novotný, CSc. - vedoucí oddělení,+420 485 352 903 frantisek.novotny@tul.cz
Ing. Marcel Horák, Ph.D., +420 485 352 943, marcel.horak@tul.cz
Ing. Ondřej Matůšek, +420 485 352 905, ondrej.matusek@tul.cz

Laboratoř mechaniky

V laboratoři jsou prováděny výzkumné experimentální aktivity orientované zejména na bezpečnost a komfort člověka v dopravních prostředcích (země, vzduch, voda). Práce v laboratoři jsou zaměřeny na testování nových konceptů a konstrukcí interiérových a exteriérových dílů mobilních prostředků dopravy zvyšujících bezpečnost chodců a posádky při kolizích a haváriích.

  • Programování přístrojové techniky - první zažehnutí, např. programování zařízení Hexapod a úpravy programu na přání zákazníka.

Kontakt:
doc, Ing. Michal Petrů, Ph.D. - vedoucí oddělení, +420 485353833, michal.petru@tul.cz

Laboratoř aplikace modelů

Oblast aplikace: vývoj a inovace průmyslové a environmentální praxe např. modelování vlastností technických textilií, modelování jevů v bariérách hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva, vyhodnocení měření v podzemní laboratoři, automatická detekce geofyzikálních anomálií nebo optimalizace těžby v hnědouhelném dole.

Způsob řešení zahrnuje jak aplikaci komerčního simulačního softwaru, tak vývoj vlastního pro speciální úlohy, dále jak samotné výpočty, tak porovnání a vyhodnocení experimentálních dat. Nabídka výpočtů a software

Kontakt
Vývoj matematických modelů
Kontakt: Mgr. Jan Březina, Ph.D., jan.brezina@tul.cz, +420 485 353 651

Modely přírodovědných procesů I
Kontakt: Doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D., milan.hokr@tul.cz, +420 485 353 470

Modely přírodovědných procesů II
Kontakt: Doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D., jirina.kralovcova@tul.cz, +420 485 353 521

Modely technických procesů
Kontakt: Ing. Josef Novák, Ph.D., josef.novak@tul.cz, +420 485 353 688