Přihlásit

Přidejte se k nám

O AMIA
Asociace AMIA (Advanced Materials Industrial Association) je uskupením firem se společnými záměry v oblasti základního výzkumu. Posláním této osvědčené formy spolupráce je trvale naslouchat potřebám našich průmyslových partnerů, umožnit jim aktivně ovlivňovat směry našeho výzkumu a budovat produktivní prostředí a vztahy. Naším cílem je vytvořit společný základ pro individuální spolupráci na specifických technických problémech jednotlivých firem.

Prezentace pro zájemce i členy asociace AMIA

Členská zóna

Historie
Asociace AMIA byla založena v roce 2013 jako součást grantového programu Copernic jehož cílem a obsahem je podpora, rozvoj a systematizace spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci, vědecko-výzkumnými organizacemi, podnikatelským a věřejným sektorem.
Po ukončení programu Copernic v roce 2014 se AMIA nadále rozrůstá, vylepšuje své technologické a výzkumné zázemí, včetně rostoucí členské základny, s cílem stát se největší českou univerzitně-průmyslovou výzkumnou asociací.


Zázemí a služby
Nabízíme veškeré služby v těchto výzkumných a vývojových směrech:
a. Testování
b. Mikroskopie
c. Modelování a simulace
d. Prototypy
e. Nanotechnologie
f. Elektromechanika
g. Chemie
Pro více informací je ZDE prezentace přístrojového vybavení CxI.
O našich službách vám rádi osobně povíme.

Proč vstoupit
Členové asociace AMIA se setkávají dvakrát do roka. Našim partnerům a zájemcům o partnerství jsou prezentována témata současného výzkumu. Součástí jsou také prohlídky laboratoří, ve kterých se zájemci seznámí s praktickou částí výzkumu a možností využití nové přístrojové vybavení. Skrze tuto část máte možnost získat informace a zkušenost s našimi vědeckými pracovníky, laboratořemi, přístrojovým vybavením a výzkumnými projekty.
Výzkumní pracovníci a vedoucí oddělení dále prezentují nová témata základního výzkumu, včetně jejich současného stavu, cílů a harmonogramu plnění. Vámi vybraná témata získají patřičné priority
a financování.

Hlasování
Každá členská společnost má k dispozici určitý počet hlasů, které je možné dle zájmu rozdělit do nových výzkumných témat. V případě plného zájmu o výzkumné téma jedinou firmou získává toto téma plné financování do výše příspěvku.

Slevy na smluvním výzkum
Každá společnost, jež se rozhodne stát se členem projektu AMIA, získává procentuální slevu z veškerého výzkumu prováděného pod záštitou Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci.
V případě plného členství se jedná o slevu 15% z výzkumu
V případě přidruženého členství se jedná o slevu 10% z výzkumu

Fakulty
Výzkum probíhá převážně na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci. Náš ústav zastřešuje vědecké pracovníky z většiny fakult TUL. Jedná se především o fakultu strojní, fakultu textilní a fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

Principy
„Členství“ v Asociaci se řídí smlouvou. Asociace může nabízet jednu nebo několik úrovní členství. Členové podporují asociaci formou ročních příspěvků (pevným podílem na nákladech). Orgány Asociace: Nejvyšším orgánem je „Rada“ zástupců členských firem.
Vztah s univerzitou: Asociace existuje v rámci organizační struktury zřizovatelské univerzity (Ústavu CxI). Nevzniká nový právní subjekt. Nevytváří žádné formální vztahy mezi jednotlivými členy.

Patentová politika
Základním principem je přednostní přístup členů sítě k patentovatelným výsledkům z projektů podpořených AMIA.
Práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému výlučně zaměstnancem univerzity v rámci projektů asociace náleží univerzitě/CxI. Členové asociace obdrží nevýhradní bezúplatnou licenci na využívání těchto výsledků pro svoje vnitřní výzkumně-vývojové nekomerční využití.
Práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému výlučně zaměstnancem člena asociace v rámci projektů asociace náleží příslušnému členskému subjektu. Univerzita/CxI obdrží nevýhradní bezúplatnou licenci na využívání těchto výsledků pro svoje vnitřní výzkumně-vývojové nekomerční využití.
Práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému společně zaměstnanci člena asociace a zaměstnanci univerzity náleží společně příslušnému členskému subjektu a univerzitě/CxI.

Objevy/vynálezy TUL musejí být neprodleně oznámeny účastníkům Aktivní sítě. Účastníci mohou ve lhůtě 30 dnů po obdržení oznámení projevit písemně zájem o licencování těchto výsledků (tzn. zájem uzavřít s TUL licenční smlouvu) a podílet se na financování přihlášky patentu.
Členové, kteří se podílí na financování patentové přihlášky a na udržování patentu, obdrží opci na úplatnou výhradní licenci na komerční výrobu, použití a prodej příslušných produktů a procesů (omezená výhradní licence). Tato opce musí být využita ve lhůtě 6 měsíců od prvního přiznání patentu příslušným úřadem, jinak ji nelze již uplatnit. Tito účastníci v tomto případě obdrží bezúplatnou nevýhradní licenci na komerční výrobu, použití a prodej příslušných produktů a procesů. Tato licence je za úplatu dostupná i dalším účastníkům Aktivní sítě, kteří se nepodíleli na nákladech patentu.

Publikační politika
Výsledky výzkumu z podporovaných projektů je možno publikovat, pokud žádný z účastníků nevyjádří námitky (příp. zájem o patent) do 30-ti dnů od obdržení oznámení ze strany řešitelů o jejich úmyslu zveřejnit takové výsledky. Řešitelé jsou povinni takové oznámení rozeslat Dalším účastníkům elektronicky, nejpozději 30 dnů před termínem odevzdání podkladů (rukopisu) vydavateli ke zveřejnění.

Důvěrnost informací
Výsledky a informace týkající se výzkumných aktivit podpořených a vytvořených Aktivní sítí jsou důvěrné. Bez souhlasu všech účastníků Aktivní sítě není možno je jakoukoli formou (ústní, písemnou, elektronickou apod.) publikovat, poskytovat třetím osobám či jakkoli zveřejňovat.

Motivace

Výzkumná témata


Současná témata
1. Využití hydrofobních a oleofobních povrchů při interakci s kapalinami
2. Tenké vrstvy
3. Analýza struktur v nanometrických rozměrech
4. Nanokompozitní systémy
5. Zdravotní rizika nanotechnologií
6. Technologie MuCell
7. Technologie zpracování kompozitů
5. Hydrofobní úpravy
9. Plazmové modifikace povrchů


Příklady řešených témat

1. Technologie PIM (CIM a MIM)
2. Testování a certifikace nanomateriálů z hlediska jejich bezpečnosti
3. Studium filtračních materiálů z pohledu mikrofluidiky
4. Dynamika teplotních polí metodou pLIF
5. Optimalizace průmyslových procesů vizualizací
6. Vývoj a testování materiálů pro filtraci plynů a kapalin
7. Designový akustický prvek – komplexní řešení prostorové akustiky

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR