Přihlásit

Souhrnné informace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost čerpá z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen EFRR) a podporuje aktivity formou jak dotací, tak i formou finančních nástrojů (především zvýhodněné úvěry a záruky), nebo popř. kombinací těchto podpor. Ve vhodných případech je využita taktéž podpora de minimis, tj. max. 200 000 € podpory na jeden propojený podnik.

Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura CzechInvest plní funkci zprostředkujícího subjektu a tudíž vykonává specifické činnosti implementace především pro dotační podporované aktivity OP PIK.

OP PIK přináší v dotačním odbobí 2014 - 2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:

Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje
Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem
Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií
Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Více info zde: http://www.czechinvest.org/oppik-cz

 

Název projektu: Modulární systém úpravy znečištěných vod
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004748
Období realizace projektu: 2/2017 - 9/2019
Anotace projektu: Projekt se zabývá výzkumem, vývojem a optimalizací modulárního systému pro čistírny odpadních vod a pro čištění procesních vod až do úrovně zavedení výroby a osazení prototypů na konkrétně vytypované lokality. Systém je určen pro komunální i průmyslové odpadní vody o výkonu v rozsahu od 1 m3/den. Vstupem procesu může být odpadní voda znečištěná chemicky i biologicky. Výstupem procesu je voda zbavená nerozpuštěných i rozpuštěných látek a tím výrazné snížení biologické a chemické spotřeby kyslíku.
Řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

Název projektu: Dynamické víceosé elektrohydraulické rekuperační jednotky
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004853
Období realizace projektu: 01/2016 - 12/2018
Anotace projektu: Průmyslový výzkum a experimentální vývoj víceosých elektrohydraulických pohonných jednotek s rekuperací energie, unikátním řídicím systémem a aplikačním SW a využitím nanotribologie. Interdisciplinární řešení projektu si klade za cíl realizaci funkčního vzorku pohonné jednotky včetně regulace, SW a optimalizace mazání, jakožto nového typu víceosého energeticky úsporného typu pohonu se širokým uplatněním napříč průmyslovými obory, zejména však u aplikací, které vyžadují vysoký výkon, dynamiku a rychlou a přesnou synchronizaci.
Řešitel projektu: prof. Ing. Petr Louda, CSc.

Název projektu: Znalostní báze pro vyřazování JEZ
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004507
Období realizace projektu: 04/2016 - 09/2019
Anotace projektu: Cílem projektu je získání nových znalostí potřebných pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti tzv. decommissioningu tj. vyřazování jaderných zařízení (JEZ) z provozu. Vyřazování JEZ představuje komplex průmyslově a inženýrsky náročných operací, které vyžadují vývoj sofistikovaných technologií, technicky zdatný personál a propracovaný systém řízení, především z pohledu radiační ochrany a nakládání s radioaktivními odpady. 
Řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

Název projektu: Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004748
Období realizace projektu: 2/2017 - 9/2019
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vývoj definovaných směsí biosurfaktantů, vývoj technického a technologického zázemí pro jejich produkci v provozních podmínkách a následnou aplikaci jako aditiva při zpracování a využítí odpadů - bioremediace. Komplementárně k této problematice bude řešena modulace funkce biodegradérů pomocí magnetického pole. Projekt novým, původním způsobem kombinuje nástroje pro bioremediace odpadů.
Řešitel projektu: Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Název projektu: Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky spalovacích motorů
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004815
Období realizace projektu: 10/2016 - 9/2019
Anotace projektu: Emisní testy při homologaci vznětových motorů pro silniční vozidla kategorií M2, M3, N2,N3, jakož i pro traktory a nesilniční stroje vyžadují náročnou měřící techniku a certifikaci státem pověřených pracovišť. Náklady na homologaci se násobí počtem neúspěšných pokusů pro splnění předepsaných limitů emisí. Na nově vyvinutém emisním pracovišti by si žadatel o homologaci motor funkčně a parametricky sám optimalizoval před zasláním na certifikované pracoviště.
Řešitel projektu: Ing. Pavel Brabec, Ph.D.

Název projektu: Konstrukce aktivně řízeného kočárku za využití moderních technologií
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004773 
Období realizace projektu: 9/2016 - 9/2018
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na konstrukci aktivně řízeného kočárku s integrací moderních technologií. Záměrem integrace aktivního systému pohonu a brzdění do konstrukce kočárku je zvýšení bezpečnosti transportu dítěte a zvýšení komfortu pro rodiče při pohybu s kočárkem. Konstrukce kočárku zároveň klade důraz na design a transport kočárku v době kdy není využíván pro transport dítěte. Souběžně s tím je myšlenka vývoje dětské automobilové sedačky, její integrace na nosnou konstrukci kočárku = Variabilita.
Řešitel projektu: doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Innogy
  Innogy