Přihlásit

Lidé

Vložte obrázek 167x167

RNDr. Alena Ševců, Ph.D. vystudovala hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity pod vedením prof. J. Vrby a současně pracovala na Hydrobiologickém ústavu Biologického centra, v.v.i. AV ČR. Během svého doktorského studia strávila několik měsíců na Lancaster University ve Velké Británii a na Institute of Hydrobiology CAS ve Wuhanu v Číně. Po ukončení doktorského studia bylav roce 2006 postdokem na Woods Hole Oceanographic Institution, USA. Poté byla zaměstnána jako koordinátorka výzkumu v Krkonošském národním parku ve Vrchlabí. Od roku 2010 pracuje na TUL, kde v současnosti vede oddělení Aplikované biologie na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Přednáší a vede studenty na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické. Publikace

Vložte obrázek 167x167

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D. vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabývala populační genetikou a molekulární ekologií včel a evolucí parazitismu a eusociality. S příchodem na CXI zaměřila svou pozornost na geomikrobiologii a zabývá se problematikou vlivu mikroorganismů na bezpečnost hlubinných úložišť radioaktivního odpadu. Hlavní snahou je pochopit, jaké nežádoucí jevy mohou v plánovaných úložištích vlivem mikrobiální aktivity nastat, což umožní přizpůsobit výsledný design úložiště tak, aby zde byla mikrobiální aktivita co nejvíce potlačená. Mezi největší záliby patří její dvě děti a společné trávení času v přírodě. Publikace


Vložte obrázek 167x167Mgr. Jana Steinová, Ph.D. vystudovala botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializovala se na studium diverzity hub a řas v lišejníkové symbióze. V letech 2007 až 2013 absolvovala několik pobytů na Karl-Franzens Universität v Grazu, kde získala mj. první zkušenosti s bakteriemi; dále v roce 2012 absolvovala stáž ve Finském muzeu přírodních dějin v Helsinkách. Od roku 2014 pracuje na TUL. Podílela se na projektech, které zkoumají úlohu mikroorganismů při dekontaminaci lokalit znečištěných chlorovanými látkami. V poslední době se věnuje především geomikrobiologii související s budoucím geologickým úložištěm radioaktivního odpadu. Mimo to se věnuje studiu diverzity, fylogeneze a evoluce organismů spojených s lišejníkovou symbiózou. Publikace

Mgr. Veronika Hlaváčková, Ph.D. obhájila doktorát na 2. Lékařské fakultě univerzity Karlovy v Praze v oblasti neurověd. Dříve než nastoupila na Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace se věnovala studiu metabotropních glutamátových receptorů a pomohla odkrýt mechanismus jejich aktivace z funkčního i kinetického hlediska. Má zkušenosti s klonováním, buněčnými kulturami, různými značícími technikami, mikroskopií, farmakologickými metodami a HTRF screeningem, v neposlední řadě i metodami Resonance Energy Transfer. Během svých studií navštívila renomovaná pracoviště ve Francii i Německu. Nyní se zabývá detekcí mikroorganismů v extrémních prostředích a materiálech. Zajímá jí remediace radionuklidů pomocí mikroorganismů. Má ráda hudbu a umění a miluje své děti a přírodu. Jejími koníčky jsou turistika, lyžování, jóga a bojová umění.

Ing. Daniela Lubasová, Ph.D. získala doktorský titul v roce 2011 na TUL v oboru Textilní materiálové inženýrství. V letech 2011/2012 absolvovala post-doc vědeckou stáž na Cornell University, USA a následně v roce 2013 výzkumnou stáž na Deakin University, Austrálie. Její výzkum na TUL je zaměřen na vývoj mukoadhezivních nanovlákenných nosičů pro sublinguální vakcinace, přípravu a charakterizace nanovláken na bázi chitosanu a studium vlivu rozpouštědla na průběh elektrostatického zvlákňování a morfologii vznikajících vláken. V současnosti na rodičovské dovolené.

Ing. Milena Maryšková, Ph.D. vystudovala obor Aplikované vědy v inženýrství na Technické univerzitě v Liberci, kde se zabývala čištěním vod pomocí imobilizovaných enzymů. Absolvovala výzkumné stáže na Katolické univerzitě v belgické Lovani a na Univerzitě v Mariboru ve Slovinsku, kde studovala izolaci enzymů z ligninolytických hub a vývoj filtračních systémů využívajících nanovlákenné struktury jako nosiče enzymů. Ve volném čase se věnuje turistice, sportu a umění. V současnosti na rodičovské dovolené.

Vložte obrázek 167x167

Dr. Nhung H.A. Nguyen obhájila Ph.D. na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL v oblasti ekotoxicity nanomateriálů. Na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace se zabývá se studiem vlivu nanomateriálů na mikroorganismy jak v laboratoři (bakterie, řasy) tak i v in-situ podmínkách (mikroorganismy v povrchových a podzemních vodách). Má bohaté zkušenosti s českou i mezinárodní spoluprací: King Mongkut’s University, Bangkok; Biologické centrum AVČR, České Budějovice; the Institute for Environmental Sciences at the University of Geneva; Illinois University, USA a Luxembourg Institute of Sciences and Technology. Ráda poznává kulturu a zvyky v cizích zemích. Mezi její koníčky patří cestování, pěší turistika a pobyt v přírodě, jízda na kole a motocyklu, plavání a poznávání nových lidí.
Publikace

Ing. Jakub Říha, Ph.D. vystudoval obor Přírodovědné inženýrství na Fakultě mechatroniky informatiky a mezioborových studií na Technické univerzitě v Liberci. Doktorát získal v oboru Matematické modelování. Od roku 2012 pracuje jako vědecký pracovník na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podílel se na projektech a zakázkách zaměřených především na matematické modelování procesů v geosféře ve vztahu k ukládání radioaktivních odpadů. V současnosti se zabývá bioinformatikou. Mezi jeho zájmy patří pěší turistika, literatura, historie a Dungeons and Dragons.

MVložte obrázek 167x167.Sc. Rojina Shrestha, Ph.D. vystudovala bakalářský obor Mikrobiologie na Tribhuvanské univerzitě v Nepálu a absolvovala studium Biotechnologie na Univerzitě v Bedfordshire v Anglii, kde získala titul M.Sc. Doktorát obhájila v lednu 2021 na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na Technické univerzitě v Liberci. Na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace se zabývá se mikrobiální aktivitou a její charakterizací ve vztahu k bezpečnosti hlubinných úložišť radioaktivních odpadů. Má ráda sledování dokumentů z historie, poslech hudby a cestování.

Mladší vědečtí pracovníci a studenti doktorských studií

Ing. Miroslava Rysová je absolventkou Technické univerzity v Liberci a na Ústavu pro nanomateriály, nové technologie a inovace působí od roku 2011. V letech 2013/2014 absolvovala stáž na Trinity Centre for Bioengineering –Trinity College Dublin, kde se zabývala vývojem a testováním nových materiálů pro regeneraci meziobratlových plotének. Ve svém výzkumu se věnuje především vývoji nanovlákenných a nanočásticových systémů pro cílený transport a/nebo řízené uvolňování léčiv a regenerativní medicínu všeobecně. V současnosti je její výzkum zaměřen zejména na vývoj nových materiálů na bázi biopolymerů a biomolekul pro ošetření rozsáhlých a infikovaných kožních defektů a popálenin. Kromě vývoje materiálu se věnuje také studiu toxicity nanomateriálů v podmínkách in vitro. V současnosti se Mirka jako hlavní řešitel nebo člen řešitelského týmu podílí na celé řadě projektů zejména aplikovaného výzkumu.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Aday Amirbekov studuje doktorská studia na Technické univerzitě v Liberci. Svůj inženýrský titul získal na Kazašské národní univerzitě pojmenované podle filosofa Al-Fárábího (KazNU) a dále absolvoval stáž na Institutu výzkumu stárnutí Buck, CA v USA. Jeho výzkum byl zaměřen na molekulární biologii a studium genomu. V současné době jsou jeho studia zaměřená na biodegradaci a transformaci polutantů a pesticidů z prostředí mikroorganismů a fytoremediačních technologií. Mimo laboratoř si užívá cestování, pěší turistiku, hudbu, fotografování a natáčení videa.

Vložte obrázek 167x167

M.Sc. Deepa Bartak získala magisterský titul v biomedicínských vědách (lékařská mikrobiologie) na University of Wales Institute Cardiff, Velká Británie. V současné době je doktorandkou a mladší výzkumnicí v laboratoři environmentální mikrobiologie na TUL pod vedením Mgr. Kateřiny Černé, PhD. Její výzkum je zaměřen na vliv mikrobiální aktivity v bentonitu na dlouhodobou stabilitu a bezpečnost hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Ve volném čase píše blog o jídle a nejšťastnější je ve společnosti svých dvou synů dvojčat.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Kateřina Bobčíková studovala přírodovědné inženýrství na Fakultě mechatroniky informatiky a mezioborových studií na Technické univerzitě v Liberci. Od roku 2011 pracuje jako mladší vědecký pracovník na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podílela se na projektech zkoumajících vliv a toxicitu nano-železa na sinice a řasy. V současné době se zabývá mikrobiologickými analýzami dle ČSN-ISO norem a vyhlášek. Je správcem mikrobiologické laboratoře a laboratoře mikroskopie.

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Mgr. Marie Czinnerová absolvovala v roce 2011 obor Anatomie a fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po přestěhování do Liberce pracovala jako mladší vědecký pracovník v laboratoři molekulární biologie a genetiky na CxI TUL, kde využívala molekulárně-genetické metody pro sledování změn v mikrobiálních populacích během sanačních zásahů. V současné době se věnuje doktorskému studiu na Fakultě mechatroniky TUL, kde studuje především vliv sanačních zásahů na mikrobiální osídlení podzemní vody a půdy pod vedením Aleny Ševců. V současnosti na rodičovské dovolené.

 
Vložte obrázek 167x167

Mgr. Martin Pusztai vystudoval biologii (algologii a ekologii sinic a řas, 2014) na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde působí i nadále v rámci svého Ph.D. studia, projektu GAČR a podílí se i na výuce. V rámci doktorátu se zabývá studiem biodiverzity koloniálních zlativek (kombinace morfologických znaků LM/EM, molekulární genetiky a ekologie). Na CxI TUL působí od r. 2019 jako vědecký pracovník pro odborné zajištění algologické (sinice a řasy) části probíhajících a plánovaných projektů – design experimentů, odběry, kultivace a determinace aerofytických sinic a řas, testování algicidní aktivity nových fotokatalyticky aktivních materiálů. Dále je částečně zapojen i do výzkumu aktivity mikroorganismů ve vztahu k bezpečnosti hlubinných geologických úložišť radioaktivního odpadu, výuky a vedení BP. Volný čas tráví nejraději s rodinou, sportem a na čerstvém vzduchu.

  

 
Vložte obrázek 167x167

M.Sc. Cheryl Yeap pracovala jako výzkumná pracovnice ve skupině studující technologie senzorů na Technické univerzitě v Thonburi (Thajsko). V současné době je doktorandkou na Oddělení pro nanomateriály v přírodních vědách, TUL. Má sedm let zkušeností s výzkumem molekulární biologie malých RNA a vyvinula nový způsob cílení pro molekulární diagnostiku bakterie Staphylococcus aureus rezistentní na methicillin. V oblasti výzkumu se soustřeďuje hlavně na vliv nulamocných nanočástic železa na mikroorganismy.

Vložte obrázek 167x167

Mgr. Kristýna Marková je molekulární genetička zaměstnána na TUL od roku 2017. Předtím byla členkou onkogenetické skupiny na katedře biologie a lékařské genetiky FN Motol v Praze. V roce 2003 absolvovala systematickou biologii a ekologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní se věnuje mikrobiologické genetice převážně se zaměřením na sanaci kontaminovaných lokalit.

Publikace

 

 

MSc. Marlita získala magisterský titul v oboru agroprůmyslové biotechnologie na Brawijaya University v Indonésii a v oboru biotechnologie na King Mongkut’s University of Technology Thonburi v Thajsku (2011). Po absolvování magisterského studia se věnovala lékařské biotechnologii. Pracovala na výzkumu vakcín a produkci rekombinantních proteinů pomocí živočišných buněčných linií v malém měřítku a také ve velkém bioreaktoru v laboratoři Animal Cell Culture Lab, Pilot Plant Development and Training Institute, Thailand (2011-2019). Před nástupem na TUL studovala protinádorové vlastnosti indonéských bylin a na projektu screeningu léků na COVID-19 na Přírodovědecké fakultě Brawijaya University, Indonésie (2019-2021). Na TUL studuje vlin nanomateriálů a mikroplastů na mikrobiální společenstva. Ve volném čase ráda čte, poslouchá hudbu, má ráda cestování a hraje badminton.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Hana Macková vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně, Fakultu agronomie. Od roku 2017 je zaměstnána na TUL jako vědecký pracovník na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a studuje doktorát na Fakultě mechatroniky. Předtím pracovala na České zemědělské Univerzitě v Praze, kde se podílela na výzkumu variability populace nematodového kmene Trichuris metodami molekulární genetiky. V současné době se zaměřuje na mikrobiální společenstva při sanacích kontaminovaných lokalit. Miluje koně a přírodu.

Ing. Mgr. Karolína Morávková vystudovala PřF UK, kde se zabývala molekulárním mechanismem fúzních proteinů na povrchu gamet u myší, a potom genomickou analýzou reprodukčních genů u myší a myšic. Zároveň na České zemědělské univerzitě v Praze vystudovala reprodukční biotechnologii, ve které se zaměřovala na vliv kryoprotektiv na kvalitu hlubokomražených inseminačních dávek. V průběhu studií získala Certificate IV – Laboratory technician na TAFE Queensland v australském Brisbane. Na Technické univerzitě se věnuje vývoji a charakterizaci materiálů pro cílenou dopravu a řízené uvolňování léčiv v gynekologických aplikacích. Mimo laboratoř si užívá rodinu a zoo, nejlépe dohromady.

Ing. Dagmar Poláková vystudovala Klinickou biochemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Studium ukončila v roce 2013 diplomovou prací, ve které se zabývala především rolí proteinů v metabolizmu buňky. V současné době je postgraduálním studentem na TUL pod vedením doc. Lenky Martinové a zabývá se přípravou materiálů na bázi přírodních polymerů pro regeneraci kostních defektů. V průběhu pre- a postgraduálního studia absolvovala výzkumné stáže ve Finsku na Aalto University a v Německu v Centru pro biomateriály Maxe Bergmanna. Ve volném čase se věnuje dětem, běhu a turistice.

Ing. Hana Tománková, MSc. získala titul v double degree programu na VŠCHT v Praze a École Nationale de Chimie de Montpellier ve Francii, v roce 2008. Během studií absolvovala stáž na Institute of Neuroscience v Montpellier (izolace, purifikace a detekce proteinů) a stáž v biotechnologické laboratoři firmy MilleGen v Toulouse (využití kvasinkového modelu k izolazi protilátek). Následující roky studia na Univerzitě Karlově v Praze se věnovala buněčným receptorům a signalizačním dráhám. V současnosti je její výzkum na TUL zaměřen na povrchové úpravy nanovláken pro aplikace v hojení ran, studium kinetiky uvolňování léčiv a expresi proteinů. Miluje smích, svou rodinu, setkávání s pozitivními lidmi (zvláště pokud mají originální a kreativní nápady), lyžování a elektronickou taneční hudbu.

Laborantky v mikrobiologické, molekulárně-genetické a tkáňové laboratoři

Bc. Alice Břečková pracuje od roku 2011 jako laboratorní asistentka na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Zabývá mikrobiologickými analýzami dle ČSN-ISO norem a vyhlášek. Je správcem akreditované mikrobiologické laboratoře.

Mgr. Jana Janoušková získala magisterský titul v oboru fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde také vystudovala bakalářský obor molekulární biologie. Od konce roku 2018 pracuje v molekulárně biologické laboratoři, kterou spravuje. Její specializací je práce se sekvenačním přístrojem (NGS), izolace bakteriální DNA či qPCR. Ve volném čase se věnuje sportu, především plavání a józe či ráda tráví čas v přírodě a v kuchyni.

Bc. Lenka Kejzlarová studovala na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Zdravotnickou bioanalytiku. Pracovala na UHKT v Praze v morfologicko cytochemické laboratoři a dále věnovala hematologii v KNL v Liberci. Od roku 2018 pracuje jako laboratorní asistentka na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Zabývá problematikou mikrobiologie v prostředí bentonitu. 

Mgr. Markéta Schaabová vystudovala obor Klinická biologie a chemie a následně Analýza biologických materiálů na Univerzitě Pardubice. Od roku 2015 pracuje na TUL, kde  provádí  experimenty v analytické a mikrobiologické laboratoři, pracuje s analytickými a měřicími přístroji a zajišťuje technické vybavení laboratoře

Hana Řeháková pracuje od roku 2011 laboratorní asistentka na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Zabývá mikrobiologickými analýzami dle ČSN-ISO norem a vyhlášek.

Externí spolupracovníci

Ing. Petr Parma, Ph.D. v současnosti působí na FM TUL, spolupráce v rámci projektu Alternativní výplňové matrice pro ukládání radioaktivních odpadů z vyřazování jaderných elektráren.

MUDr. Tomáš Zajíc primárně působí v Krajské nemocnici Liberec  na Centru laboratorní medicíny – Klinické mikrobiologie a imunologie.  V naší laboratoři se podílí na testech biokompatibility in vitro a  zajišťuje testy chromosomální aberace a analýzy polymerázovou řetězovou reakcí (PCR).

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR