Přihlásit

Lidé

Vedoucí laboratoře

Vložte obrázek 167x167

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. ukončil doktorské studium na Fakultě mechatroniky na Technické univerzitě v Liberci v roce 2009, kde pracuje od roku 2004 jako výzkumný pracovník. Jeho aktivity se většinou týkají použití železných částic pro sanaci skalního prostředí které je podporované elektrickým proudem a nejmodernějšími metodami sanace. Je také zapojen do vývoje nových materiálů pro sanaci a technologie, které umožňují sledování na dlouhé vzdálenosti. Tyto aktivity jsou řešeny v rámci VaV projektů, kde zastupuje pozici odpovědného řešitele. Jaroslav má rozsáhlé zkušenosti s aplikací nejmodernějších metod sanace v různých lokalitách. Jeho volný čas je rovnoměrně rozdělen mezi rodinu, sport, auta, víno, ženy a zpěv.
Publikace

Vědečtí procovníci

Vložte obrázek 167x167

Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. ukončil doktorské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v roce 2011. Od roku 2012 pracuje na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Lukáš je odborník s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií, inovací a poskytování projektů v úzké spolupráci s projektovými a průmyslovými subjekty. Má zkušenosti s multidisciplinárním mezinárodním prostředím a strávil 2 roky ve Švýcarsku v Basileji a 2 měsíce v Mexico City kde pracoval ve velmi úzké spolupráci s místními průmyslovými partnery.

Lukáš se zaměřuje na pokročilé procesy čištění odpadních vod, např. s použitím nanovláken jako nosičů biomasy a membránových bioreaktorů, včetně modifikace membrán pro zmírnění růstu biologického znečištění v membránách. Lukáš je vedoucím či spolu-vedoucím několika grantových projektů, které poskytuje zejména Technologická agentura ČR nebo Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Lukáš je zároveň členem české membránové platformy, odborným členem České vodohospodářské asociace, odborným recenzentem mezinárodních časopisů a konferencí. Jeho H-index je 5, s celkovým počtem citací 137 (14 publikací v impaktovaných časopisech).

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. ukončil doktorské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v roce 2002. Od roku 2012 působí jako odborný garant Laboratoře biotechnologií na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Tomáš je výzkumným pracovníkem s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sanací a technologií čištění odpadních vod, zejména při šíření a uplatňování výsledků výzkumných projektů ve velmi úzké spolupráci s různými průmyslovými partnery.

Tomáš je zaměřen na biodegradaci xenobiotik, biologických procesů včetně použití a aplikace nanovláken a na membránové procesy (membránová destilace). Tomáš byl vedoucím mnoha výzkumných a vývojových projektů poskytovaných různými národními a evropskými poskytovateli.

Tomáš je odborným členem České vodohospodářské asociace a odborným hodnotitelem návrhů projektů EUREKA / EUROSTAR. Jeho H-index je 6, s celkovým počtem citací 157.

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Ing. Lenka Lacinová absolvovala v roce 1989 Vysokou školu chemicko- technologickou v Praze a v roce 2011 ukončila doktorát na Technické univerzitě v Liberci. Pracovala v analytických laboratořích UNS Kutná Hora a AQUATEST Praha. V letech 2006-2015 pracovala jako učitelka a výzkumná pracovnice na Fakultě mechatroniky (TUL) a od roku 2010 jako vedoucí výzkumný pracovník v CxI. Zajímá se o reaktivitu a aplikaci nanoželeza a kombinace nanoželeza a bioremediace pro čištění podzemních vod, nedávno také v oblasti vodohospodářské rehabilitace. Je rovněž manažerem kvality v laboratoři chemických dekontaminačních metod.

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Ing. Lucie Svobodová, Ph.D. (nar. Křiklavová) ukončila doktorát na Fakultě mechatroniky Technické univerzity v Liberci v roce 2013. Pracuje jako mladší vědecký pracovník Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na katedře nanomateriálů v přírodních vědách. Zaměřuje se na respirometrii, optickou a fluorescenční mikroskopii, analýzu obrazu a aplikovaný výzkum, vývoj a hodnocení nových environmentálních technologií (nanomateriály, (elektro) magnetické pole atd.).

Publikace

Vložte obrázek 167x167

Ing. Jan Dolina ukončil svá studia na Fakultě mechatroniky Technické univerzity v Liberci v roce 2017. Jeho výzkum se zaměřuje na membránové inženýrství, konkrétně na přípravu nových smíšených matricových membrán pro zmírňování biologického znečištění v oblasti čištění odpadních vod. Jeho široká škála zkušeností s membránami se rovněž rozšiřuje o filtraci nanovláken. Je autorem několika impaktovaných článků a spoluautorem českého patentu č. 306870. Pracoval na FHNW v Basileji. Byl zapojen do mnoha výzkumných projektů. Jeho vědecké výsledky a účast na projektech dokazují jeho hodnotu jako výzkumníka a člena týmu CxI.
Publikace

Vložte obrázek 167x167

Ing. Kristýna Pešková vystudovala Hochschule Zittau/Görlitz obor Ochrana životního prostředí a Ekologie. Od r. 2014 pracuje jako doktorandka na TUL se zaměřením na studium migrace a reaktivity nZVI pro následné reálné aplikace v terénu. Absolvovala stáž ve Výzkumném centru VEGAS ve Stuttgartu, kde se zabývala realizací a vyhodnocením 3-D experimentu velkého měřítka (studium migrace a interakce nZVI s kontaminantem v uměle vytvořeném kolektoru).

Publikace

Vložte obrázek 167x167Ing. Vojtěch Stejskal je držitelem magisterského titulu Aplikovaná hydrogeologie na Karlově univerzitě v Praze. Vojtěch v současnosti studuje doktorské studium na TUL. Pracuje také jako projektový manažer ve společnosti Photon Water Technology, soukromé společnosti zaměřené na sanace a vývoj technologií. Vojtěch mluví anglicky, katalánsky, španělsky, slovinsky a studuje francouzštinu. Vojtěchova specializace jak firmní, tak univerzitní je výzkum v oboru nanočástic nula-valentního železa. V České republice, Švýcarsku, Číně, Francii a Španělsku již provedl více než 15 in situ aplikací nZVI.
Publikace
Vložte obrázek 167x167
Zuzana Gončuková
ukončila magisterský titul v oblasti Environmentálního inženýrství na Polské technologické a humanitní akademii. Od roku 2017 je doktorandkou na Technické univerzitě v Liberci pod dohledem prof. Miroslava Černíka. Její současný výzkum je zaměřen na přípravu modifikovaných membrán aplikací různých nanočástic jako ZnO, CuO, TiO2, ZrO2. Jí modifikovaná membrána má antimikrobiální vlastnosti a uplatňuje se při čištění odpadních vod. Ráda pořádá jednodenní víkendové výlety kolem oblasti Českého ráje.
Vložte obrázek 167x167

Ing. Karel Havlíček ukončil magisterský titul na Technické univerzitě v Liberci v roce 2017 a od stejného roku studuje doktorát. Karel nyní pracuje v oblasti biotechnologií. Největší pozornost věnuje zkoumání kompozitních nosičů biomasy a procesů čištění odpadních vod. Jeho největším koníčkem je cestování po celém světě.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Tomáš Pluhař ukončil magisterská studia na Fakultě mechatroniky TUL v roce 2003. V současné době pracuje na CxI jako neortodoxní technik. Zajímá se o programování, obrábění a elektroniku. Jeho volný čas je rozdělen na cyklistiku, bojová umění a podobné aktivity. Není mu cizí ani umění protože když hraje na kytaru a rád navštěvuje rozličné kulturní akce.

Publikace

Vložte obrázek 167x167Ing. Lucie Cádrová absolvovala v roce 2012 magisterské studium životního prostředí na TUL. Její práce je zaměřena na laboratorní experimenty používající nanočástice železa pro sanaci podzemních vod. Další oblastí zájmu je plynová chromatografie, zejména pro stanovení těkavých organických sloučenin. Její koníčky jsou jízda na koni a šití.

Publikace
Vložte obrázek 167x167

 

Mgr. Štěpánka Kvapilová studovala geochemii na Karlově Univerzitě v Praze, kde obhájila diplomovou práci v roce 1995, absolvovala stáž na Université de Provence de Marseille (v letech 1995-1996). Nyní pracuje jako mladší vědecká pracovnice na CxI a její výzkum se zaměřuje na geopolymery a použití nanoželeza při sanacích.

Publikace

Vložte obrázek 167x167Petra Šubrtová ukončila studium na Ústavu zdravotnických studií na Technické univerzitě v Liberci v roce 2017. V současné době studuje obor Nanotechnologií spolu s prací v laboratoři technologií vody. Od roku 2017 pracuje jako laborantka na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci. Zaměřuje se na metody Respirometrie a FISH. Navštívila mezinárodní konferenci o nanomateriálech v Brně (CZ) a konferenci o tématických otázkách racionálního využívání přírodních zdrojů v Petrohradě (RU). Její koníčky zahrnují cyklistiku, sklizeň a stolní hry.

Vložte obrázek 167x167Mgr. Milena Johnová studovala biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Její práce v laboratoři technologií vody a sanace je zaměřeny především na aplikace vedoucí k čištění odpadních vod a dále mikroskopické analýzy kalových mikroorganismů. Její koníčky jsou jízda na kole, pěší turistika, poslech hudby a vaření dobrých jídel.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR