Přihlásit

HR Excellence in Research

Strategie pro lidské zdroje pro výzkumné pracovníky (HRS4R) v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

V roce 2005 přijala Evropská komise Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků (odkaz https://www.euraxess.at/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf).

Tento dokument obsahuje soubor obecných zásad a požadavků upřesňujících roli, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. 40 principů Charty a Kodexu obsahuje doporučení úzce spojená se strategiemi rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

Zásady charty a kodexu pomáhají zvyšovat atraktivitu vědeckých institucí a jsou považovány za nástroj, který se stane rovnocenným a konkurenčním partnerem ostatních vědeckých a výzkumných institucí.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) se s těmito zásadami plně ztotožňuje. Za tímto účelem podepsal v prosinci 2017 ředitel CxI „Prohlášení o závazku k Evropské chartě výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro výzkumné pracovníky“ a potvrdil tak slučitelnost s Chartou a Kodexem. Následně v říjnu 2019 byly dokumenty týkající se strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) předloženy k hodnocení Evropskou komisí

Za účelem získání certifikátu HR Award (viz odkaz https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r) a ocenění HR Excellence in Research udělovanou Evropskou komisí výzkumným institucím, které implementují strategii lidských zdrojů, byla vyvinuta interní analýza nedostatků, tzv. GAP analýza.

Klíčovým dokumentem týkajícím se HRS4R je analýza prostředí CxI, tzv. analýza GAP a následný Akční plán. Zatímco analýza GAP porovnává současnou praxi a podmínky na CxI s požadavky Charty a Kodexu, Akční plán navrhuje konkrétní řešení - akce pro dané nedostatky.
Spolu s ostatními dokumenty byl dále vypracován dokument „Nábor pracovníků založený na principech otevřenosti, transparentnosti a zásluhových kritérií“. Strategie Náboru pracovníků bude vypracována následně.

Do přípravy GAP analýzy a Akčního plánu byli zapojeni pracovníci odborných i podpůrných administrativních pracovišť a za účelem vypracování relevantních dokumentů byly ustanoveny rozličné skupiny a komise.

Při přípravě dokumentů sehrála stěžejní roli pracovní skupina vedená koordinátorem. Její hlavní úlohou byla rešerše a vyhodnocení všech dostupných směrnic a předpisů a jejich dopad na prostředí CxI.

Pracovní skupina

Miroslav Malý – Koordinátor pracovní skupiny

Alena Šilhavá – Ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů CxI

Adéla Zemanová – Tajemnice CxI

Jitka Havlíková – Vedoucí osobního oddělení TUL

Ivana Vodolánová – Vedoucí právního oddělení TUL

Jaroslava Militká – Tajemnice Kanceláře Rady pro Vnitřní hodnocení TUL

Kateřina Maršíková – Garantka agendy hodnocení zaměstnance

Jindřiška Hauerová – Garantka agendy Vzdělávání

Darina Myšáková – Garantka Agendy Diseminace výsledků

Jana Kmochová – Garantka Agendy informačních systémů pro oblast lidských zdrojů

Michal Řezanka – Zástupce pracovníků VaV

Složení pracovní skupiny respektuje principy Charty a kodexu, jejich odborné zaměření a pozici v rámci organizační struktury CxI a TUL.

Řídicí komise

Řídící komise zajišťovala soulad GAP analýzy a Akčního plánu s ostatními strategiemi CxI a hodnotila dopad předpokládaných akcí na činnosti CxI.

Zdeněk Kůs – TUL Emeritní rektor

Vladimír Stach – TUL Kvestor

Petr Tůma – CxI Ředitel CxI

Miroslav Černík – CxI Ředitel pro výzkum CxI

Pavel Němeček – TUL Emeritní prorektor pro výzkum

Aleš Kocourek – TUL Prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu

Skupina interních konzultantů

Skupina zastupující výzkumná pracoviště CxI provedla analýzu prostředí CxI ve vztahu k principům Charty a kodexu. Identifikované příležitosti a mezery byly dále konzultovány mezi účastníky výzkumných týmů.

Skupina externích konzultantů

Skupina externích konzultantů byla ustanovena ředitelem CxI, její členové mají mezinárodní a průmyslový přesah a konzultovali GAP analýzy a Akčního plán z pohledu vnějšího pozorovatele.

Kontaktní osobou pro oblast HR je Alena Kábová alena.kabova@tul.cz

Přínos organizaci – HRS4R přispívá k propagaci a internacionalizaci

 • Prestiž instituce na národní a mezinárodní úrovni, ceněná značka
 • Vytvořená společná institucionální identita
 • Kvalita vedení a řízení
 • Pozice na poli EVP (projekty v evropských a tuzemských programech)
 • Vysoká úroveň kolaborace (spolupráce s významnými partnery)
 • Kompetentní pracovní týmy a kvalifikovaní pracovníci
 • Kolegiální vztahy – přizpůsobivý personál
 • Atraktivita pro nové pracovníky


Změny v procesech by měly pracovníkům vytvořit přívětivější pracovní prostředí a podmínky, zejm.:

 • Bezpečné pracovní prostředí
 • Transparentní podmínky pro výběr nejlepších uchazečů o zaměstnání
 • Pomoc novým (nastupujícím) pracovníkům (a pracovníkům ze zahraničí) při uvedení do instituce (do pracovní pozice)
 • Kariérní postup: systém vzdělávání a profesního růstu, ocenění kvalifikace a kompetencí
 • Smysluplná organizace činností (řízení projektů)
 • Kvalitní podpůrné funkce tvůrčí práci, snadná komunikaci a přístup k informacím
 • Jasná pravidla systému hodnocení (včetně systému odměňování)

EURAXESS SPOTS

https://www.youtube.com/watch?v=zZ13CAOtcds

https://www.youtube.com/watch?v=7f5oRveEnrs

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR