Přihlásit

Envitech IA3

FOTOCHROM - Zařízení pro sledování dynamiky iniciační a reverzní fáze fotochromatické barevné změny funkčních barviv

Popis produktu

Vložte obrázek 167x167

FOTOCHROM – LCA M je unikátní zařízení pro měření nejen fotochromní barevné změny, ale i dalších typů barevných přechodů pro identifikaci změny okolních podmínek. Tyto změny jsou např. změny teploty, vlhkosti, pH prostředí, koncentrace nebezpečných látek atd. Tento unikátní systém umožňuje měření a získávání experimentálních dat v remisním i transmisním módu. Konstrukce umožňuje měření kinetických spektrálních i kolorimetrických dat, jak v režimu polychromatického osvitu, tak v režimu monochromatickém a možnosti sledování závislosti barevné reakce na vybrané vlnové délce. Princip měření je založen na bispektrálním systému měření, kdy do excitačního i měřícího paprsku jsou vloženy dva monochromátory. Světelný zdroj je na bázi LED světelného zdroje a umožňuje pulzní i kontinuální excitaci funkčních barviv s fotochromní barevnou změnou. Spektrální rozsah systému je odvozen od příslušných aplikací s tím, že obvykle je nastaven na interval od 420 do 700 nm, při šířce měřeného pásma 0,5 nm. Základní dynamický rozsah systému je 0-200 % R, popř. % T. Krátkodobá opakovatelnost měření je menší než 0.03 ΔE v kolorimetrické soustavě CIELAB na bílé keramické dlaždici CCS II. Měřící geometrie je difúzní s úhlem měření 0° a průměr integrátoru 152 mm. Standardní velikost aperturního otvoru 27 mm. Provozní podmínky 5-40°C, rozsah relativní nekondenzující vlhkosti 5-85%. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou kladeny čím dál větší nároky na kontrolu kvality životního prostředí, je FOTOCHROM vhodným zařízením k doplnění stávajících metod, které jsou omezeny pouze na měření těchto vlastností v transmisi a lze je použít pro kontrolu stability například textilních UV dosimetrů nebo jiným způsobem aplikovaných funkčních barviv v senzorických systémech, kde není třeba používat systémy elektrického napájení jako například baterie, akumulátory, apod.

 

Vložte obrázek 167x167

Co nabízíme
• Partnerská smlouva související s výrobou, dalším vývojem měřícího zařízení a jeho distribucí.
• Odprodej licence na využití unikátního přístrojového zařízení, jeho výrobu a distribuci.
• Smluvní výzkum pro producenty výrobků, které obsahují barvoměnné pigmenty.

Vložte obrázek 167x167

Aplikace
FOTOCHROM – LCAM je zařízení vhodné pro experimentální vývoj barvoměnných funkčních barviv, které lze potencionálně využít jako komponentu pro aplikaci v takzvaných Smart materiálech indikujících stav okolí. Je to spektrofotometr, který má v sobě zabudováno temperování vzorku a to jak pro izotermní tak i neizotermní kinetiku sledovaného barevného efektu. FOTOCHROM – LCAM je možné použít i ke studiu stability barevné změny pomocí zátěžových neboli cyklických testů.
Fotochrom – LCAM může být s výhodou využit i pro standardní kontrolu kvality výroby materiálů obsahujících nejen funkční barviva jako indikátory změny okolních podmínek, ale i barviv a pigmentů používaných v běžné výrobě.

Kontakt

Vedoucí projektu
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
tomas.lederer@tul.cz; +420 485 353 638

Vedoucí aktivity

Ing. Martina Viková, Ph.D.
martina.vikova@tul.cz; +420 485 353 552

Technická univerzita v Liberci
Studentská 2, 461 17 Liberec


Průběh řešení - základní informace o aktivitě
Informační leták v češtině
Information flyer in English
Hodnotící zpráva
Prezentace

Prezentace 28.11.2014
Zpráva o průběhu řešení 28.11.2014

Výsledky a představení dílčích aktivit

Odborné publikace:

Viková M., Vik M.: FOTOCHROM ‐ zařízení pro sledování dynamiky excitační a reverzní fáze fotochromatické barevné změny funkčních barviv. Jemná mechanika a optika. ISBN: 0447‐6441. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Viková M., Vik M.: Stanovení koeficientů absorpce a rozptylu u kompozice fotochromního pigmentu metodou černobílého pozadí. Jemná mechanika a optika. ISSN: 0447‐6441. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Viková M., Vik M.: Description of photochromic textile properties in selected color spaces. Textile Research Journal. ISSN: 0040‐5175. SAGE publishing. DOI: 10.1177/0040517514549988.
Viková M., Vik M.: The determination of absorbance and scattering coefficients for photo chromic composition with the application of black and white background method. Textile Research Journal. ISSN: 0040‐5175. in reviewing process. SAGE publishing.
Viková M., Vik M.: L CAM Colour changable materiasl. Future Soldier Workhop. Future Forces.


Ochrana DV:

PV 2013‐959: Způsob únavového testování fotochromního, fluorescenčního barviva/barviv, nebo směsi alespoň dvou z nich a zařízení k jeho provádění. Číslo ochranného dokumentu 304793, 10.9. 2014.
PV 2014‐64: UV dozimetr, zejména textilní UV dozimetr, a způsob jeho výroby.

Propagace a marketing:

Tisková konference 27.5. 2014 o barvoměnných materiálech a měřícím systému FOTOCHROM.
The XXVth IUPAC Symposium on Photochemistry will be held July 13 ‐ 18, 2014 at the Palais des Congrès in Bordeaux, France.
Prezentace na mezinárodním veletrhu Future Forces.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR