Přihlásit

Gama_Možnosti komerčního využití sofistikované strukturální analýzy

Cílem projektu bylo nalézt možnosti komerčního využití sofistikované strukturální analýzy a metrologie obrazových dat v inženýrství a přírodních vědách. Smyslem projektu bylo vytvořit portfolio ověřených metodických postupů a služeb k vícevzorkové komparativní analýze obrazových dat a nabídnout je v rámci spolupráce jiným akademickým institucím i průmyslovým podnikům k využití při řešení specifických výzkumných problémů.

Díky projektu vznikly dvě SW aplikace, které nalezly uplatnění při řešení dílčích úkolů jiných grantových projektů realizovaných partnery z řad akademických institucí (ČZU, FTVS UK). Vytvořené metodické nástroje byly využity v rámci řešení jedné diplomové a jedné disertační práce a taktéž k edukačním účelům na příslušných institucích. Získané poznatky mají rovněž publikační potenciál.

Dosažené výsledky projektu představují výchozí platformu pro řešení navazujících projektů s komerčním potenciálem. Konkrétně se jedná o využití sofistikovaného zpracování dat z tenzometrických podložek při konstrukci antidekubitního lůžka s biologickou zpětnou vazbou. Návrh tohoto projektu je již rozpracován společně s partnery v Oddělení robotických soustav a mechatronických systémů CxI a na Katedře mechaniky, pevnosti a pružnosti FS TUL. Na základě výše uvedených informaci lze konstatovat, že v souladu s projektovou přihláškou byl cíl projektu splněn.

 

Systémy na zpracování obrazových dat (komerční i freeware) obecně postrádají dvě základní statistické funkcionality. Jednak nenabízí dostatečně širokou komparativní analýzu více vzorků, jednak v rámci metrologie neposkytují odhady nejistoty stanovení zvolených stereologických, případně morfologických parametrů. Taktéž není mnoho dostupných systémů, které se zabývají topologií 3D struktur a detekcí jejich změn. Pokud ano, vyžadují poměrně matematicky a programátorsky erudovaného uživatele. SW nástroje pro analýzu obrazu jsou obvykle úzce specializované nebo jsou naopak tak komplexní, že vyžadují školeného operátora a to jednak na analýzu obrazových dat, ale také na statistiku a metrologii. Pro běžného uživatele z oblasti biologických, medicínských, případně technických věd či průmyslu jsou obvykle finančně nedostupné, případně relativně složité na ovládání.

Expertní a přístrojové zázemí TUL nabízí možnost vybudovat službu, která zákazníkovi připraví řešení problému s vyhodnocením obrazové informace na míru. Proto se tento projekt zabývá možnosti komerčního využití sofistikované strukturální analýzy a metrologie obrazových dat v inženýrství a přírodních vědách. Základní myšlenkou celé metody (technologie) je sofistikovaná práce s 2D nebo 3D obrazvou informací získanou z přístrojů určených k mikrostrukturální a strukturální analýze (uCT, CT, NMR, elektronová mikroskopie apod.) případně jiných diagnostických zařízení (3D kinematická analýza, tenzometrie, chromatografie, termokamera atd.), kde mají výstupní data obrazový charakter. Metoda využívá obrazovou informaci jako sofistikovaný měřící nástroj, určený k popisu detailní geometrie a morfologie zkoumaného objektu a jeho změn.

 

VÝSTUPY

Sada ověřených technologických postupů (metod) komparativní analýzy a metrologie vybraných typů obrazových dat.

Některé z nich našli již své uplatnění:

 1. Semiautomatické zpracování 2D obrazových dat z termokamery je využíváno při statistickém vyhodnocení experimentů v rámci projektu: Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu, reg. č. projektu: VI20172020088 s celkovým rozpočtem 9,956 mil. Kč (FAPPZ ČZU).
 2. Inovativní vyhodnocení dat z 3D kinematická analýzy pohybu našla uplatnění v projektu: Analýza nehodových dějů chodec tramvaj - validace simulačních modelů, reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008401 s celkovým rozpočtem 43,449 mil. Kč (FTVS UK).
  1. R (SW) – 2x SW nástroj na vícevzorkovou komparativní analýzu vybraného typu 2D nebo 3D obrazových dat stereologické či morfologické povahy.
    

Byla vytvořena SW aplikace pro semiautomatickou komparativní analýzu termografických a tenzometrických dat

VÝSLEDKY KOMERCIONALIZACE

Projekt nemá ze své podstaty přímé komerční využití (využíváme nekomerční SW nástroje či licence). Nicméně v rámci jeho řešení byla na TUL vytvořena pracovní skupina, která je schopna poskytovat expertní služby z oblasti sofistikovaného statistického zpracování obrazových dat. Jejich příjemci mohou být domácí i zahraniční výzkumné skupiny a instituce, které řeší projekty s komerčním potenciálem a vytváří tedy hmatatelný komerční produkt, viz obr. 3. Mezi instituce, kde se již podařilo dojednat spolupráci, patří např. FTVS UK, FAPPS CZU, FZS, FT a FS na TUL. O možné spolupráci se jedná např. ve Škoda auto a.s. 

Obr. 3: Schéma strategie komercionalizace budované platformy

 

Oblast uplatnitelnosti

 • Statistické zpracování obrazových dat obecně
 • Subdodávky či služby pro projekty s komerčním potenciálem, kde se využívá zpracování obrazové informace
 • Edukační potenciál (diplomové a disertační práce, výuka a přednášky na spolupracujících institucích)
 • Publikační a citační potenciál

 

Možné navazující projekty s komerčním potenciálem

 • Konstrukce antidekubitního lůžka s biologickou zpětnou vazbou. Návrh tohoto projektu je již rozpracován společně s partnery v Oddělení robotických soustav a mechatronických systémů CxI a na Katedře mechaniky, pevnosti a pružnosti FS TUL.
 • Metrologie ultrasonografických dat ve spojení s přístrojem vyvinutým v rámci DP PROSYKO: Možnosti klinického využití a komercionalizace objektivního stanovení viskoelastických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ v Oddělení robotických soustav a mechatronických systémů CxI.
 • Semiautomatická kinematická analýza pohybu v ergonomii práce.

 

Plán využití a komercializace

Propagace

 • Propagace prostřednictvím osobních kontaktů a na základě doporučení od spolupracujících institucí a výzkumných skupin.
 • Propagace prostřednictvím ResearchGate

Předpokládaný způsob využití a komercializace

Dosažené výsledky projektu představují výchozí platformu pro řešení navazujících projektů s komerčním potenciálem.

 • Konkrétně se může jednat o využití sofistikovaného zpracování dat z tenzometrických podložek při konstrukci antidekubitního lůžka s biologickou zpětnou vazbou.

Druhým potenciálním projektem je využití poznatků z metrologie ultrasonografických dat ve spojení s přístrojem vyvinutým v rámci DP PROSYKO: Možnosti klinického využití a komercionalizace objektivního stanovení viskoelastických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ v Oddělení robotických soustav a mechatronických systémů CxI.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR