Přihlásit

TAČR Gama - PROSYKO 2

AKTUÁLNÍ VÝZVA – PŘIHLÁŠKY DO 07. 05. 2021

Ke dni 11. 11. 2019 byl na TUL schválen projekt PROSYKO 2, program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogramu 1 – proof-of-concept. Hlavním cílem PROSYKO 2 je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů na Technické univerzitě v Liberci (TUL) a zavádět je do praxe.

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1 – proof-of-concept (dále jen „program GAMA 2, PP1”) byl schválen usnesením vlády č. 218 ze dne 1. dubna 2019.

Program PROSYKO 2 je zaměřen na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají na Technické univerzitě v Liberci, a které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech nebo službách.

Podpořena bude fáze ověření aplikačního potenciálu nových výsledků VaV před jejich možným využitím v praxi (tzv. „proof-of-concept stage“). Budou podpořeny (financovány) aktivity sloužící zejména k ověření praktické využitelnosti nových výsledků VaV (doplňkový výzkum, experimentální ověřování apod.) vedoucí k návrhům nových podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Vlastní aplikace poznatků cílem projektu není.

Projekt PROSYKO 2 je realizován prostřednictvím dílčích projektů. Dílčí projekty jsou výzkumné projekty, kterými bude ověřováno praktické využití nových výsledků VaV.  Řešitelem dílčího projektu může být pouze zaměstnanec TUL. Základní podmínky a postup při podávání dílčích projektů je popsán níže (“Postup při podání dílčího projektu”). Více informací zájemcům podají koordinátoři pro jednotlivé součásti TUL (seznam na konci stránky).

Odkaz na stránky TAČR GAMA

Popis procesů pro podporu transferu technologií

 

Postup při podání dílčího projektu:

1) Finální termín přihlášení dílčích projektů do 4. fáze výběru byl stanoven na 07. 05. 2021

2) Vyplnit Vstupní formulář pro hodnocení dílčího projektu.

3) Vyplnit Návrh rozpočtu dílčího projektu 2020-2022 - xmlx formulář.

4) Zaslat vyplněné formuláře svým koordinátorům (seznam na konci stránky).

5) Základní podmínky pro výběr dílčích projektů

 • Komercializace výsledků dílčích projektů musí probíhat dle Rámce a dle § 16 odst. 4 písm. a) ZPVV, tzn. za nediskriminačních a tržních podmínek. Žádný podnik nesmí mít přednostní přístup k výsledkům aktivit proof-of-concept podpořených z podprogramu 1 programu GAMA 2.
 • Rozpočet projektu počítá s částkou do 500 tis Kč/rok. U projektů s významným komerčním potenciálem a rychlým uvedením na trh je možné rozpočet navýšit (je nutné jasné zdůvodnění). Délka projektu je minimálně 6 měsíců a maximálně do konce roku 2022. V této fázi lze tedy podávat projekt maximálně na 18 měsíců.
 • Výlučným vlastníkem výsledku vzniklého v rámci projektu může být pouze TUL.
 • Očekává se, že dílčí projekty přispějí k systematickému ověřování aplikačního potenciálu dosažených výsledků výzkumu a vývoje v případech, kdy není zcela zřejmé jejich konečné komerční využití či není znám konkrétní partner v aplikační sféře. Jedná se o využití výsledků výzkumu a vývoje, u nichž musí výzkumná organizace provést dodatečné činnosti pro ověření aplikačního potenciálu.
 • Každý dílčí projekt musí mít právě 1 řešitele dílčího projektu, který je členem řešitelského týmu dílčího projektu.
 • Uchazeči jsou povinni zajistit, že aktivity proof-of-concept v dílčím projektu v minulosti nebyly, ani v současné době nejsou řešeny v rámci jiného projektu.

Seznam koordinátorů:

Fakulta strojní - Ing. Pavlína Křečková

Fakulta textilní - Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) - Mgr. Adam Blažek, MBA

Ostatní fakulty a ústavy - Ing. Stanislav Petrík, CSc.

 

 

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR