Přihlásit

Lidé

Vedoucí laboratoře:

Vložte obrázek 167x167Ing. Miroslava Rysová je absolventkou Technické univerzity v Liberci a na Ústavu pro nanomateriály, nové technologie a inovace působí od roku 2011. V letech 2013/2014 absolvovala stáž na Trinity Centre for Bioengineering –Trinity College Dublin, kde se zabývala vývojem a testováním nových materiálů pro regeneraci meziobratlových plotének.   Ve svém výzkumu se věnuje především vývoji nanovlákenných a nanočásticových systémů pro cílený transport a/nebo řízené uvolňování léčiv a regenerativní medicínu všeobecně.  V současnosti je její výzkum zaměřen zejména na vývoj nových materiálů na bázi biopolymerů a biomolekul pro ošetření rozsáhlých a infikovaných kožních defektů a popálenin.  Kromě vývoje materiálu se věnuje také studiu toxicity nanomateriálů v podmínkách in vitro.  V současnosti se Mirka jako hlavní řešitel nebo člen řešitelského týmu podílí na celé řadě projektů zejména aplikovaného výzkumu.

Výzkumní pracovníci:

Vložte obrázek 167x167

Doc. Ing. Lenka Martinová, CSc. je absolventkou VŠCHT  v oboru Technologie makromolekulárních látek a v roce 2008 obhájila na TUL habilitační práci s názvem Síťování hydrofilních polymerů v nanovlákenných systémech.
Její výzkumná témata jsou především příprava nanovlákenných vrstev pro medicínské aplikace a imobilizace enzymů, optimalizace vlastností polymerních roztoků pro zpracování elektrostatickým zvlákňováním, modifikace polymerních povrchů, příprava tenkých vrstev metodou
sol-gel a netkané textilie. Kromě řešení projektů aplikovaného výzkumu se věnuje také rešeršní činnosti vč. přípravy patentů.

 

Vložte obrázek 167x167

Ing. Hana Tománková, MSc. Získala titul v dual degree programu na VŠCHT a the École Nationale de Chimie de Montpellier, University of Montpellier, France v roce 2008. V Montpellier absolvovala šestiměsíční stáž na Institute of Neuroscience, kde se zaměřovala na izolaci, purifikaci a elektroforetickou detekci proteinů. Během svého působení na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřovala na studium buněčných receptorů a signalizačních drah. V současnosti se její výzkum na TUL věnuje povrchovým úpravám nanovláken pro aplikace v hojení ran, studiu kinetiky uvolňování léčiv a dále studiu exprese proteinů v buněčných studiích. Hanka miluje smích, svou rodinu, setkávání s pozitivními lidmi (zvláště pokud mají originální a kreativní nápady), lyžování a elektronickou taneční hudbu.

 

Vložte obrázek 167x167

Ing. Daniela Lubasová, Ph.D. získala doktorský titul v roce 2011 na TUL v oboru Textilní materiálové inženýrství. V letech 2011/2012 absolvovala post-doc vědeckou stáž na Cornell University, USA a následně v roce 2013 výzkumnou stáž na Deakin University, Austrálie. Její výzkum na TUL je zaměřen na vývoj mukoadhezivních nanovlákenných nosičů pro sublinguální vakcinace, přípravu a charakterizace nanovláken na bázi chitosanu a studium vlivu rozpouštědla na průběh elektrostatického zvlákňování a morfologii vznikajících vláken

 

Vložte obrázek 167x167

Dagmar Poláková vystudovala Klinickou biochemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Studium ukončila v roce 2013 diplomovou prací, ve které se zabývala především rolí proteinů v metabolizmu buňky. V současné době je postgraduálním studentem na TUL pod vedením doc. Lenky Martinové a zabývá se přípravou materiálů na bázi přírodních polymerů pro regeneraci kostních defektů. V průběhu pre- a postgraduálního studia absolvovala výzkumné stáže ve Finsku na Aalto University a v Německu v Centru pro biomateriály Maxe Bergmanna. Ve volném čase se věnuje dětem, běhu a turistice.

Junioři/ Ph.D. studenti:

Vložte obrázek 167x167

Petra Vaňátková získala titul z Biochemie a Analytické chemie na Univerzitě Karlově v Praze, kde ukončila studium v roce 2016.   Ve stejném roce zahájila postgraduální studium na TUL pod vedením Ing. Michala Komárka, Ph.D. Její výzkum je zaměřen na přípravu katalyticky aktivních vlákenných nosičů pro rozklad NOx. V rámci biomedicínského výzkumu se věnuje přesnému analytickému testování kinetiky katalytických reakcí a uvolňování léčiv a testování antibakteriální aktivity našich materiálů.   

 

Vložte obrázek 167x167

Eva Skoura získala magisterský titul v roce 2017 na University of Ioannina v Řecku. Ve své diplomové práci se věnovala chemické modifikaci popílku a jeho inkorporaci do polymerních struktur. Ve svém výzkumu na TUL se věnuje přípravě a testování stříbrných nanočástic připravených „green“ metodami a možností jejich využití při hojení kontaminovaných a těžko se hojících ran

Technici –laboranti:

Vložte obrázek 167x167

Ing. Markéta Schaabová vystudovala obor Klinická biologie a chemie a následně Analýza biologických materiálů na Univerzitě Pardubice. Od roku 2015 pracuje na TUL, kde  provádí  experimenty v analytické a mikrobiologické laboratoři, pracuje s analytickými a měřicími přístroji a zajišťuje technické vybavení laboratoře

Externí spolupracovníci:

Vložte obrázek 167x167

MUDr. Tomáš Zajíc primárně působí v Krajské nemocnici Liberec  na Centru laboratorní medicíny – Klinické mikrobiologie a imunologie.  V naší laboratoři se podílí na testech biokompatibility in vitro a  zajišťuje testy chromosomální aberace a analýzy polymerázovou řetězovou reakcí (PCR).

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR