Přihlásit

ERASMUS+

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Kontakt: Koordinátor ERASMUS+ pro CXI:

Ing. Alena Šilhavá - Referát pro rozvoj lidských zdrojů CxI, 4. patro budova L, telefon: 3906

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Struktura programu:

 1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
  KA 103 – mobilita mezi programovými zeměmi
  KA 107 – mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi
 2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Zaměstnanci CxI mají možnost získat finanční podporu na školení v partnerské instituci v jedné z programových zemí. Jednou z možností školení je odborný či jazykový kurz, nebo tzv. „Job Shadowing“ (pozorování práce zkušeného pracovníka na partnerské instituci)

Seznam programových zemí a obecné kvalifikační požadavky do programu Erasmus+ naleznete zde:

V současné době přijímáme přihlášky do tohoto programu na akademický rok 2019/2020.

Výukové pobyty mohou probíhat v období od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2020.

Celková délka trvání mobility nesmí překročit 2 měsíce, přičemž minimum na mobilitu jsou 2 dny.

Finanční podpora na pobytové náklady bude poskytnuta maximálně na 60 dní mobility.

Postup výběru pracovníků CxI TUL pro výjezdy do zahraničí podpořené programem Erasmus+ pro akademický rok 2019/2020 CZ

Přihlášku (formulář) (CZ) včetně motivačního dopisu odevzdávejte do 16.1.2019 k rukám koordinátora programu.

Výše finančního příspěvku na pobyt a dopravu se řídí dle následujícíh tabulek:
Výše finančního příspěvku na pobyt a dopravu
Výpočet kilometrů pro příspěvek na dopravu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Postup pro zaměstnance při výjezdu v rámci programu Erasmus +

Více informací zde: http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/erasmus

 

ENGLISH

Ing. Alena Šilhavá - HR Department CxI, 4th floor, building L, phone: 3906

Erasmus + is the European Union's education program for 2014-2020, which promotes cooperation and mobility in all areas of education, training, and sports, youth and non-formal education. This program is a successor of the Lifelong Learning Program, the Youth in Action Program and others.

Program structure

 1. KA 1 - Educational mobility of individuals
  KA 103 – Mobility among program countries
  KA 107 – Mobility among program and partner countries
 2. KA 2 - Cooperation on innovation and the exchange of well established practice
 3. KA 3 - Support of the education policy reforms

 

CxI staff are eligible for financial support for training in a partner institution in one of the program countries. One of the training options is a professional or language course, or "Job Shadowing" (observing the work of an experienced worker at a partner institution)

The list of Program Countries and the general Erasmus + Qualification requirements can be found here:

We currently accept applications to this program for the academic year 2019/2020.

Educational stays can run from June 1, 2019 to September 30, 2020.

The total duration of mobility must not exceed 2 months, with a minimum mobility duration of 2 days.

Financial support for accommodation costs will be provided for a maximum of 60 days of mobility.

CxI TUL Selection Procedure for Tours Supported by Erasmus + for the Academic Year 2019/2020 EN

The application form (EN), including your motivation letter, should be handed to the Program Coordinator by January 16, 2019.

The amount of the residence and transport allowance is governed by the following documents:
The amount of allowance for residence and transport

Calculation of distance for the transport allowance: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Erasmus+ employee entry procedure

For more information click here

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy