Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Novinky
  2. Kalendář akcí
  3. O NÁS
   1. Nabízíme firmám
   2. Reference
   3. Organizační struktura
   4. Výběrová řízení
   5. Videa
   6. Kontakt
   7. Úřední deska
    1. Příkazy ředitele
    2. Směrnice ředitele
    3. Řády a předpisy CxI
    4. Vědecká rada CxI
   8. Ke stažení
   9. Videa skyscan
   10. Video Pazourek
   11. Přístrojový deník
  4. Výzkumné projekty
   1. Nové výzvy - národní
   2. Nové výzvy - mezinárodní
   3. Publikace a patenty
   4. Dokončené projekty
    1. TAČR Gama
    2. Norské fondy
    3. Projekty Preseed
     1. Preseed
     2. Nové technologie a speciální komponenty strojů
     3. Envitech
     4. Nanomateriály
     5. Envitech IA1
     6. Envitech IA2
     7. Envitech IA3
     8. Envitech IA4
     9. Envitech IA5
     10. Nano IA1
     11. Nano IA2
     12. Nano IA3
     13. Nano IA4
     14. Nano IA5
     15. Nano IA6
     16. Nano IA7
     17. Nano IA8
   5. Analyzátor provozních stavů dopravních prostředků
   6. Implementace algoritmů konvolučních filtrů do hardware programovatelných obvodů
   7. Gama_Program pro výpočet přesného křížového vinutí
   8. Gama_Tenkostěnné textilní struktury (tkané a pletené) pro cévní chirurgii
   9. Gama_Zařízení pro určování mezních stavů deformace plechů
   10. Gama_Možnosti klinického využití a komercionalizace objektivního stanovení viskoelastických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ
   11. Gama_Vysokorychlostní systém navíjení příze pro dopřádací stroje
   12. Gama_Polymerní kompozit s částicovým rostlinným plnivem
   13. Gama_Ochranné oděvy proti radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření s dostatečným komfortem a dalšími přidanými vlastnostmi
   14. Gama_Průmyslové zařízení pro automatizovanou optickou inspekci laserem vytvořených značek a popisů
   15. Gama_Prototyp měřícího systému na monitorování a objektivní hodnocení parametrů kvality technických tkanin
   16. Gama_Ortopedická matrace s proměnnou tuhostí
   17. Gama_Ekologická technologie vyčesávání pro povrchovou úpravu plstěných struktur
   18. Gama_Textilní kompozitní materiál obsahující konvenční polymerní vlákna a nanovlákna.
   19. Gama_Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci
   20. Gama_Geopolymerní kompozity pro sanitární techniku
   21. OP PIK
    1. Souhrnné informace
    2. Modulární systém úpravy znečištěných vod
    3. Dynamické víceosé elektrohydraulické rekuperační jednotky
    4. Znalostní báze pro vyřazování JEZ
    5. Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů
    6. Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky spalovacích motorů
    7. Konstrukce aktivně řízeného kočárku za využití moderních technologií
   22. Ministerstvo vnitra
    1. Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů
    2. Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury
   23. AMiCE
   24. CK - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd
   25. Aktivní nanovlákenné membrány pro čištění odpadní vody
   26. Orientovaná vodivá nanovlákna pro tkáňové inženýrství
   27. Nanomaterial Fate and Speciation in the Environment
   28. Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
   29. Vysoce funkční nanovlákenný obvazový materiál s bariérovou funkcí a aktivním uvolňováním léčiva
   30. Nanovlákna s imobilizovanými proteázami pro hojení ran
   31. Filtrační systémy s biokatalyticky aktivními nanovlákennými materiály pro úpravu vody
   32. Nanovlákenné systémy pro cílenou dopravu léčiv a aktivních látek s postupným uvolňováním
   33. Hybridní organokřemičité nanomateriály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí
   34. Design, optimalizace a aplikace chytrých tepelně izolačních nanovrstev
   35. Vinutá filtrační jádra z kompozitních nanovlákenných přízí
   36. Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí
   37. Širokopásmové prvky prostorové akustiky s nanovlákennou rezonanční membránou
   38. Výzkum a vývoj inovovaných povrchů řezných nástrojů s využitím nanočástic karbonu
   39. Antimikrobiální náplasti na bázi nanovláken modifikovaných pomocí nanočástic
   40. Dobudování a upgrade RI nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
   41. Aplikace geopolymerních kompozitů jako protipožární bariéry (AGK)
   42. Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu
   43. Vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí
   44. Development of the safety case knowledge base about the influence of microbial processes on geological disposal of radioactive wastes
   45. Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou
   46. Vývoj protokolu pro vysoce účinný proces odstraňování dusíku z odpadních a podzemních vod na bázi denitrifikačních exogenních substrátů
   47. Biodegradabilní materiály na bázi silk fibroinu pro použití v ortopedii
   48. Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů
   49. Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek
   50. Lokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémech
   51. Development and Demonstration of monitoring strategies and technologies for geological disposal
   52. Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí
   53. Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii (RINGEN)
   54. Regenerace vrtů - nové postupy cílené regenerace, monitoringu regenerace a preventivních systémů diagnózy stavu vrtů
   55. Funkční rozvoj bi-systémového kapalinového filtru pro recyklaci procesních vod s použitím moderních metod modelování
   56. Vývoj nástrojů pro studium transportu kontaminantů v puklinovém prostředí
   57. Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavby
   58. Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury
   59. Aplikace principů "Průmysl 4.0" v přádelnách
   60. Nové technologie a materiály pro čištění podzemních vod s využitím biogeochemických procesů (BIOGEOCHEM)
   61. Čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologii s použitím biologických systémů předčištění
   62. Materiály pro sanace kontaminovaných vod
   63. Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban Areas
   64. Modulární systém úpravy znečištěných vod
   65. Membránové čištění odpadních vod v potravinářském průmyslu
   66. Nízkonákladové systémy čištění vod
   67. Aditivní prostředky bioremediace odpadních vod
   68. Vývoj pokročilé variabilní membránové technologie pro čištění různých druhů obtížně biologicky čistitelných průmyslových OV
   69. Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů
   70. Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny
   71. Software pro hodnocení šíření radionuklidů na rozhraní geosféra – biosféra a dopadů na člověka
   72. Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy
   73. Dynamické víceosé elektrohydraulické rekuperační jednotky
   74. Způsob a mobilní zařízení pro odstraňování námrazy z trolejí a v městské tramvajové a trolejbusové trakci
   75. Vývoj technických prostředků pro rychlou změnu sortimentu na stroji pro přípravu výroby průmyslových třídících sít
   76. Konstrukce aktivně řízeného kočárku za využití moderních technologií
   77. Provozní diagnostika profilu a rozchodu tramvajových kolejí pod zatížením
   78. Smart textilie
   79. Implementace pokročilých plniv do výroby extrudovaných kompozitních profilů využívaných progresivními aditivními technologiemi v oblasti 3D tisku
   80. Specialista detekce příměsí
   81. Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského elektromobilu a nástrojů pro jeho výrobu.
   82. Zavedení pokročilých metod augmented reality jako jednoho z pilířů Industry 4.0 při návrhu designu a vývoje průmyslového výrobku
   83. Simple IoT platform
   84. Rozvoj Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci
   85. Proaktivní systém komercionalizace na TUL
   86. Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci
   87. Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN
   88. Znalostní báze pro vyřazování JEZ
   89. Alliance for Advanced Manufacturing in Central Europe
   90. Příprava mezinárodního doktorského programu "Environmental Engineering"
   91. Výzkum a vývoj textilních hybridních struktur s vysokou přidanou hodnotou na bázi high-tech vláken
  5. Služby
   1. Spolupráce s průmyslem
    1. Struktura spolupráce
    2. AMIA
     1. Členská zóna
    3. Příklady úspěšné spolupráce
    4. Přístroje
    5. Kontakt
   2. Akreditované laboratoře
   3. Analýzy a testování
    1. Biologické analýzy
    2. Chemické analýzy
    3. Fyzikální analýzy
    4. Analýzy materiálů
    5. Analýzy vody, půdy a vzduchu
    6. Testování prototypů
    7. Optické analýzy
   4. Nanomateriály
    1. Nanomateriály
    2. Nanovlákna
    3. Nanopovrchy
    4. Nanokompozity
   5. Polymery
    1. Geopolymery
    2. Měření a analýzy
   6. Informatika a modelování
    1. Modelování
    2. Vývoj SW
   7. Stroje a díly
    1. Konstrukce strojů
    2. Měření parametrů
    3. Výzkum a vývoj
   8. Robotika a mechatronika
    1. Měření a simulace
    2. Návrhy a automatizace
    3. Kooperativní robotika
   9. 3D tisk a prototypy
    1. 3D tisk
    2. Výroba prototypů
    3. Výzkum a vývoj
   10. Automotive
    1. Zkoušky a simulace
    2. Výzkum a vývoj
  6. Materiálový výzkum
   1. Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
    1. O oddělení
    2. Laboratoř hodnocení nanovrstev
    3. Laboratoř keramiky
    4. Laboratoř analytických metod
    5. Laboratoř plazmatických úprav
    6. Laboratoř geopolymerních nanostruktur
   2. Oddělení fyzikálních měření
    1. O oddělení
    2. Laboratoř mechaniky tekutin
    3. Laboratoř pro výrobu vzorků a prototypů výrobků
   3. Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
    1. O oddělení
    2. Laboratoř chemických sanačních procesů
    3. Fyzikálně chemická laboratoř nanomateriálů
    4. Laboratoř biotechnologií
    5. Laboratoř funkcionalizace nanomateriálů
   4. Oddělení nanotechnologie a informatiky
    1. O oddělení
    2. Laboratoř aplikace nanomateriálů
    3. Laboratoř aplikace modelů
   5. Laboratoř metamateriálů
   6. Základní výzkum
   7. Technologická část
   8. Konstrukční část
  7. Strojírenství
   1. Oddělení konstrukce strojů
    1. O oddělení
    2. Laboratoř přípravy nanovláken a nanopovrchů
    3. Laboratoř inovace textilních strojů
    4. Hydrodynamická laboratoř
    5. Laboratoř mechaniky
   2. Oddělení průmyslových technologií
    1. O oddělení
    2. Laboratoř progresivních strojírenských technologií
    3. Laboratoř prototypových technologií a procesů
    4. Laboratoř třískových technologií a procesů
   3. Oddělení mechatronických systémů
    1. O oddělení
    2. Laboratoř řízených elektrických pohonů a servomechanismů
    3. Laboratoř robotických soustav
   4. Oddělení vozidel a motorů
    1. O oddělení
    2. Laboratoř pohonných jednotek
   5. Laboratoř systémové integrace
  8. Pořádáme
   1. Semináře a workshopy
   2. NART
   3. 3D Trends
   4. Melpro
  9. Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností
  10. ERASMUS+
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Innogy
  Innogy