Na CXI vzniká technologie dočištění konvenčně vyčištěných odpadních vod.

27. 7. 2022

Tým Tomáše Lederera z CXI vyvíjí ve spolupráci s firmou PRO-AQUA CZ, s.r.o. novou technologii dočištění konvenčně vyčištěných odpadních vod. Spolupráce dvou odborných partnerů přinese snížení zátěže povrchových vod kontaminovaných farmaceutickými látkami. Výzkumné konsorcium PRO-AQUA CZ a tým CXI pod vedením Tomáše Lederera chce zvýšit efektivitu dočištění konvenčně vyčištěných odpadních vod, ale také velmi účinně z vod odstranit farmaka a další mikropolutanty.

Ačkoliv největšími bodovými zdroji znečištění farmaceutickými látkami jsou nemocnice, centra následné péče nebo domovy seniorů, nejvíce znečištění se do odpadních vod dostává plošně od obyvatelstva spolu se splaškovými odpadními vodami. Z hlediska optimalizace omezení vnosu farmaceutických látek do odpadních vod je proto nezbytné řešit jak vnos od primárních producentů, tak i plošně od obyvatelstva,“ vysvětluje Tomáš Lederer, expert z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. „Bohužel jen málo nemocnic a dalších bodových zdrojů v České republice má vlastní čistírnu odpadní vod (ČOV) a odpadní vody jsou po přečištění (tzv. hygienizaci) vypouštěny do veřejných kanalizací, kam se již ve velké míře dostávají farmaceutické látky od malospotřebitelů. Proto budeme ověřovat novou technologii pro efektivnější dočistění komunálních odpadních vod na několika čistírnách odpadních vod, mimo jiné na ČOV Liberec a ČOV pro Distribuční centrum Amazon. Naším úkolem je snížení zátěže povrchových vod farmaceutickými látkami,“ dodává Tomáš Lederer.

Technologie odstraňování farmak z odpadních vod se zakládá na moderní metodě kombinující modifikovaný Advanced Oxidation Process a dočištění MBBR biotechnologií (původní norská technologie – Moving Bed Biofilm Reactor), kterou PRO-AQUA CZ, také ve spolupráci s týmem Tomáše Lederera, v České Republice zaváděla a má největší počet těchto instalací MBBR u nás. Reaktor MBBR bude vybaven speciálními kompozitními mikro- a nanovlákennými nosiči biomasy, se separací suspenzní biomasy (membránovou nebo pískovou filtrací) a koncovou sorpční technologií.

Stávající čistírny odpadních vod v ČR nejsou vybavené takovými technologiemi, které by byly schopné všechny mikropolutanty z odpadní vody zcela eliminovat, a jsou vypouštěny do povrchových vod.

Zaměřujeme se právě na to, abychom eliminovali nebo výrazně omezili další pronikání tohoto typu látek do odtoků čistíren odpadních vod. Budeme proto ve spolupráci s vědci z CXI testovat společně vyvinuté technologie, které slibují velmi účinné odstranění farmaceutických kontaminantů z odpadních vod a budou chránit lidi i životní prostředí,“ říká Ing. Libor Novák z firmy PRO-AQUA CZ.

CXI a PRO-AQUA CZ v posledních 10 letech spolupracovaly na řadě výzkumných projektů v oblasti čistírenských procesů. V první etapě se zaměří na screening vybraných ČOV z hlediska zatížení farmaceutickými látkami, na instalaci pilotních technologických zařízení a spuštění prvotního testování.

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren