AMIA

PRŮMYSLOVÁ ASOCIACE PRO POKROČILÉ MATERIÁLY
ADVANCED MATERIALS INDUSTRIAL ASSOCIATION

Je uskupením firem se společnými záměry v oblasti základního materiálového výzkumu. Posláním této osvědčené formy spolupráce je trvale naslouchat potřebám našich průmyslových partnerů, umožnit jim aktivně ovlivňovat směry našeho výzkumu a budovat produktivní prostředí a vztahy. Naším cílem je vytvořit společný základ pro individuální spolupráci na specifických technických problémech jednotlivých firem.

Historie

Asociace AMIA byla založena v roce 2013 jako součást grantového programu Copernic jehož cílem a obsahem je podpora, rozvoj a systematizace spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci, vědecko-výzkumnými organizacemi, podnikatelským a věřejným sektorem.
Po ukončení programu Copernic v roce 2014 se AMIA nadále rozrůstá, vylepšuje své technologické a výzkumné zázemí, včetně rostoucí členské základny, s cílem stát se největší českou univerzitně-průmyslovou výzkumnou asociací.

Proč vstoupit:

členové asociace AMIA se setkávají jednoukrát do roka. Našim partnerům a zájemcům o partnerství jsou prezentována témata současného výzkumu. Součástí jsou také prohlídky laboratoří, ve kterých se zájemci seznámí s praktickou částí výzkumu a možností využití nové přístrojové vybavení. Skrze tuto část máte možnost získat informace a zkušenost s našimi vědeckými pracovníky, laboratořemi, přístrojovým vybavením a výzkumnými projekty. Výzkumní pracovníci a vedoucí oddělení dále prezentují nová témata základního výzkumu, včetně jejich současného stavu, cílů a harmonogramu plnění. Vámi vybraná témata získají patřičné priority.

Hlasování

Každá členská společnost má k dispozici určitý počet hlasů, které je možné dle zájmu rozdělit do nových výzkumných témat. V případě plného zájmu o výzkumné téma jedinou firmou získává toto téma plné financování do výše příspěvku.

Slevy na smluvním výzkumu

Každá společnost, jež se rozhodne stát se členem projektu AMIA, získává procentuální slevu z veškerého výzkumu prováděného pod záštitou CXI při TUL. V případě plného členství se jedná o slevu 15% z výzkumu. V případě přidruženého členství se jedná o slevu 10% z výzkumu.

Fakulty

Výzkum probíhá převážně na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci. Náš ústav zastřešuje vědecké pracovníky z většiny fakult TUL. Jedná se především o fakultu strojní, fakultu textilní a fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

Základní principy Asociace:

Členství v Asociaci se řídí smlouvou. Asociace může nabízet jednu nebo několik úrovní členství. Členové podporují asociaci formou ročních příspěvků na účet Asociace.

Orgány Asociace: Nejvyšším orgánem je „Rada“ zástupců členských firem. V závislosti na velikosti asociace jsou definováni jednotliví výkonní funkcionáři.

Vztah s univerzitou: Asociace existuje v rámci organizační struktury zřizovatelské univerzity (Ústavu CXI).

Patentová politika: Základním principem je přednostní přístup členů sítě k patentovatelným výsledkům z projektů.

 • Práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému výlučně zaměstnancem univerzity v rámci projektů asociace náleží univerzitě/CXI. Členové asociace obdrží nexkluzivní bezplatnou licenci na využívání těchto výsledků pro svoje vnitřní výzkumně-vývojové využití (ne pro prodej).
 • Práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému výlučně zaměstnancem člena asociace v rámci projektů asociace náleží příslušnému členskému subjektu. Univerzita/CXI obdrží nexkluzivní bezplatnou licenci na využívání těchto výsledků pro svoje vnitřní výzkumně-vývojové využití (ne pro prodej).
 • Práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému společně zaměstnanci člena asociace a zaměstnanci univerzity náleží společně příslušnému členskému subjektu a univerzitě/CXI.

Základní principy Asociace

Důvěrnost informací: Výsledky projektů financovaných Asociací jsou důvěrné v rámci Asociace. Bez souhlasu členů není možno je publikovat, případně poskytovat dalším subjektům. Příslušné smlouvy o utajení jsou podepsány při vstupu firmy do Asociace.

Publikační politika: Výsledky výzkumu z podporovaných projektů je možno publikovat, pokud žádný z členů Asociace nevyjádří námitky (příp. zájem o patent) do 30-ti dnů od obdržení oznámení ze strany řešitelů o jejich úmyslu zveřejnit takové výsledky. Řešitelé jsou povinni takové oznámení rozeslat včas.

Předávání výsledků projektů: Výsledky podporovaných projektů jsou prezentovány a diskutovány 1x ročně na pravidelných setkáních zástupců členských firem a řešitelů. Členové přitom obdrží písemnou zprávu z každého projektu.

Schvalování a řízení projektů: Členové Asociace mají hlasovací práva podle typu svého členství. Řešitelé navrhují nové projekty před pravidelným setkáním. Jednotliví členové rozdělí svoje hlasy podle zájmu své firmy. Projekty s největším počtem hlasů jsou pro následné období spolufinancovány Asociací. Průběh stávajících projektů je hodnocen a případně korigován 2x ročně na pravidelných setkáních členů Asociace.

Členská zóna

 

 

Výzkumná témata

 

Současná témata

 1. Hydrofobní úpravy povrchů
 2. Výzkum odpadního skleněného recyklátu a jeho další využití
 3. Zpevňování nanovláken s použitím přírodních látek
 4. Využitelnost rostliných pryskyřic v environmentálních aplikacích
 5. Anorganická nanovlákna pro dopravu léčiv
 6. Příprava nanoslitin pomocí laserů

 

Příklady řešených témat

 1. Optoelektronické třídící a hodnotící metody
 2. Rizika nanomateriálů
 3. Technologie zpracování kompozitů
 4. Funkcionalizace nanomateriálů
 5. Funkcionalizace nanovláken, recyklace vlákenných a kompozitních materiálů, nanokompozitní materiály
 6. Optimalizace aerodynamických systému, vysokorychlostní vizualizace  
 7. Vliv environmentálních medií na toxicitu nanomateriálů   
 8. 3D-tisk z termoplastickéhomateriálu s příměsí přírodních, syntetických vláken
 9. Tenké vrstvy vytvářené pomocí atmosférického plazmatu
 10. Mikrofluidika pro průmyslové aplikace

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren