Nová technologie bude čistit odpadní vodu od léčiv a mikropolutantů

17. 7. 2023

Odpadní vody ze zdravotnických zařízení obsahují vysoké koncentrace farmaceutických látek a metabolitů, které negativně ovlivňují životní prostředí a lidské zdraví. Jak z vody odstranit tyto nebezpečné látky? Technologií, která bude minimalizovat přítomnost léčiv v odpadní vodě a zamezí jejich šíření do životního prostředí a přímého vlivu na lidské zdraví. O vývoji nové technologie, která pomůže řešit problém transportu farmak do životního prostředí, splní nejen nové směrnice EU týkající se limitů těchto látek v odpadních vodách, ale zároveň přispěje k udržitelnosti života na planetě, mluví Karel Havlíček z Oddělení technologie životního prostředí CXI TUL.

O jaký “výzkum” jde?

Budu se společně s kolegy z oddělení zabývat vývojem pokročilé technologie pro čištění odpadních vod produkovaných zdravotnickými zařízeními. To jsou takové odpadní vody, ve kterých je přítomno značné množství farmaceutických látek a různých metabolitů. Hlavním cílem je tyto nebezpečné látky, které mají negativní dopad na ekosystémy a zdraví lidí, odstranit a zabránit tak jejich vstupu do životního prostředí.

Na čem přesně budete ve vývoji pracovat?

Chceme sestavit a ověřit technologii založenou na kombinaci tradičních a moderních metod čištění vod, která zajistí účinnou separaci vybraných mikropolutantů (především farmak) z odpadních vod, které jsou produkované nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními. Jednoduše řečeno: chceme v maximální možné míře snížit koncentraci léčiv, které jsou v odpadní vodě přítomny, aby se dále nemohly dostávat do různých složek životního prostředí a odtud dále i řadou transportních cest do lidského organismu. Nechceme přece nedobrovolně „léčit“ zdravé jedince a zvyšovat rezistenci různých mikroorganismů vůči dosud účinným farmaceutickým látkám.

Kdo s tebou spolupracuje? Můžeš jmenovat klíčové lidi v týmu?

V mém týmu nesmí chybět osoby, které mají dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti čištění odpadních vod. Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. (vedoucí oddělení OTŽP) a Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. se podílejí na řešení projektu především skrze poskytování velmi cenných znalostí a odborných rad, a také skrze koordinaci výzkumně-vývojových aktivit. Dále jsou do projektu zapojeni výzkumní pracovníci a laboranti, bez kterých by nebylo možné zajistit rozsáhlé laboratorní a pilotní práce na projektu. Tým OTŽP je velmi kvalitní a vážím si ochotného a poctivého přístupu.
Projekt je společným úsilím Technické univerzity v Liberci (TUL, CXI) a firmy PRO-AQUA CZ. Za firmu musím vyzdvihnout především Ing. Libora Nováka, který je dalším řešitelem v projektu a bez jeho dlouholetých a hlubokých odborných znalostí by nebylo možné projekt řešit v naplánovaném rozsahu.

Jak plánuješ průběh tohoto projektu?

Průběh projektu je rozdělen do tří fází. Stručně řečeno: nejprve provedeme výběr materiálů a metod pro přípravu katalyzátorů, analýzu kontaminantů na různých čistírnách odpadních vod, testování různých sorbentů a nosičů biomasy. Poté budou následovat nejrůznější laboratorní testy a vytvoření funkčního systému pro čištění odpadní vody od farmaceutických látek. Ve třetí fázi budou probíhat pilotní testy na vybrané čistírně odpadních vod a optimalizace technologie. Vše by mělo být završeno dosažením výstupů projektu (především funkční technologie), která bude připravena pro reálné využívání.

Na čem jsi už s týmem a partnery od zahájení projektu pracoval?

Od zahájení projektu tým pracoval na výběru materiálů a metod pro přípravu katalyzátorů, na analýze mikropolutantů na vybraných ČOV, testování sorbentů a volbě nosičů biomasy. Vytvořili jsme návrhy, jak bude kompletní technologie „vypadat“ a jak budeme testovat různé čistírny odpadních vod. Projekt je teprve v začátcích, ale doufám, že vše směřuje správným směrem.

Jaké jsou tvé osobní výzkumné ambice?

Opravdu velmi rád bych připravil technologii, která bude účinně odstraňovat farmaka z odpadních vod. Já i mnoho dalších si uvědomujeme problém, který do budoucna nastane, pokud se situace ohledně transportu farmak do životního prostředí nezlepší. EU řeší novou směrnici, která upravuje limity těchto látek v odpadních vodách a je potřeba přinést nové technologie, které budou schopné zajistit plnění těchto limitů.
Když se nebudu omezovat pouze na projekt ELEM, tak mé výzkumné ambice jsou jasně dané. Já nejsem „jen“ vědec a výzkumník, snažím se působit a pomáhat i v komerční (aplikační) sféře. A proto veškeré výzkumné aktivity musí směřovat k tomu, aby výsledky byly aplikovatelné a reálně pomáhaly společnosti a naší planetě. Výzkum musí dávat smysl, a toho se držím!

Co je pro tebe ve tvé práci nejdůležitější?

Úplně nejdůležitější jsou lidé, se kterými spolupracuji – kolegové i přátelé. Uvědomuji si, že bez nich bych to nešlo. Další důležitá věc je zmíněná v předchozí otázce (výzkum musí dávat smysl!) a dále je důležitá schopnost se přizpůsobit – lidem, aktuální situaci a samozřejmě potřebám společnosti.

Rád bych všem na tomto místě popřál krásné léto, minimum úrazů a mnoho nevšedních zážitků!

 Děkuji za rozhovor.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren