Projekt:

Mikroplasty uvolněné z textilu ve vodních ekosystémech: identifikace, charakterizace a hodnocení účinků

Registrační číslo projektu:LUAUS23054

Období realizace projektu:01.03. 2023 – 31.12. 2026

Řešitel projektu za TUL:RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

Jedním z nejzávažnějších dlouhodobých ekologických problémů je přítomnost mikroplastů v ovzduší a ve všech typech vod po celém světě, která neustále roste. Kromě chronických vlivů na lidský organismus mají mikroplasty negativní vliv také na mikrobiální společenstva, zooplankton, ryby, ptáky a vodní makrofyta, přičemž toxicita je ovlivněná tvarem, velikostí a chemizmem daného materiálu. Běžné vlákenné mikroplasty jsou většinou na bázi polyolefinů, které díky své nízké hustotě obyčejně plavou na vodě. Významný podíl mikroplastů v povrchových i podzemních vodách však tvoří vlákenné fragmenty uvolněné z textilních výrobků, které jsou většinou vyrobené z polymerů s vyšší hustotou. Mezi tyto mikroplasty lze zařadit nejen částice uvolňované ze syntetických vláken, ale i z vláken na bázi přírodních polymerů, protože jsou poměrně tuhé a velmi odolné vůči degradačním procesům. Textilní vlákenné mikroplasty se sice nešíří snadno vodním prostředím a spíše se usazují na dně, ale vzhledem k pestřejšímu chemickému složení díky látkám používaným při barvení a chemickým úpravám textilií lze očekávat toxičtější produkty rozkladu a mnohem složitější eliminaci z životního prostředí. Je prokázáno, že více než třetina mikroplastů v řekách a oceánech má svůj původ především v textilních výrobcích. Velké množství těchto vláken se do vodního prostředí dostává již při výrobě textilu a prvních třech cyklech praní a je pravděpodobné, že tato vlákna budou mít zcela odlišný vliv na organizmy než vlákna uvolněná do životního prostředí pomalým zvětráváním. O tomto fenoménu překvapivě chybí informace, a proto jeho výzkum tvoří stěžejní část navrhovaného projektu. V současnosti je také kladený velký důraz na recyklaci textilu, včetně toho, které obsahuje syntetické polymery. Velmi málo se ale ví o možných rizicích souvisejících se zvýšeným uvolňováním vlákenných mikroplastů z recyklovaných textilií. Vlákenné mikroplasty také mohou být vektory pro transport nebezpečných látek jako jsou například antibiotika či PFAS, které se při změně fyzikálně chemických podmínek prostředí mohou opětovně uvolňovat. Této problematice proto chceme věnovat zvýšenou pozornost. Projekt je celkově zaměřen na komplexní studium problémů souvisejících s výskytem textilních vlákenných mikroplastů ve vodních ekosystémech. Projektový tým na české i americké straně se proto bude zabývat zejména: Separací vlákenných mikroplastů ze vzorků povrchových vod a sedimentů a analýzou jejich výskytu, geometrie, morfologie a chemického složení. Determinací textilních mikroplastů. Tvorbou vlákenných mikroplastů v procesu výroby textilu, simulací generování mikroplastů mechanickým oddělováním a vlivem degradačních procesů vlivem opotřebení stárnutím. Analýzou mechanických projevů. Studiem adsorpce/desorpce běžných antibiotik a perfluoroalkylových chemických látek (PFAS) na textilních mikroplastech. Specifickými vlivy různých typů textilních mikroplastů, včetně vláken z recyklovaných materiálů na vodní organismy (bakterie, zelené řasy, vodní makrofyta, perloočky a ryby). Hodnocením rizik textilních vlákenných mikroplastů pro životní prostředí.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren