Projekt:

Metody in situ ochrany sladkovodních biotopů s využitím sinic a řas jako indikačních druhů

Období realizace projektu:01.01. 2022 – 30.04. 2024

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

Sinice a řasy představují velmi diverzifikovanou skupinu organismů, kterým je společná velká adaptabilita a z toho plynoucí schopnost osídlit prakticky všechny biotopy. Podobně jako i další protistní organismy, mají velký potenciál v biomonitoringu. Je tomu tak především proto, že mnohé druhy jsou velmi citlivé na různé podmínky prostředí a navíc je jejich reakce na změny těchto podmínek velmi rychlá, protože jejich generační obměna je (ve srovnání se společenstvy rostlin a živočichů) řádově rychlejší. Jsou tedy ideálními organismy, které signalizují velmi dobře ekologický stav svých stanovišť. S výjimkou biomonitoringu tekoucích vod pomocí společenstev rozsivek (v rámci Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES) se však v ČR takto příliš nepoužívají. Jedním z důvodů je, že na rozdíl od většiny evropských států, chybí v ČR Červený seznam sinic a řas jako odrazový můstek pro návaznou činnost orgánů činných v ochraně životního prostředí. Vytvoření takového seznamu je primárním výstupem navrhovaného projektu. Prvním krokem pro splnění tohoto cíle je příprava (1) relevantního seznamu všech druhů (tzv. check-listu) uváděných z ČR, který bude použit jako výchozí materiál pro přípravu (2) červeného seznamu sinic a řas. Základem pro sestavování seznamu druhů sinic a řas uváděných z České republiky bude intenzivní excerpce publikovaných prací věnujících se inventarizaci flóry sinic a řas našeho státu. Získaná data budou doplněna intenzivním vlastním floristickým a ekologickým průzkumem vytipovaných lokalit napříč ČR. Získaná floristická i environmentální data budou následně využita k otestování metodik pro výběr druhů sinic a řas, které mohou být ohroženy z důvodu ohrožení jejich biotopů. Z těchto závěrů bude vytvořena (3) metodika používání těchto dat pro orgány ochrany přírody. Cílovou skupinou projektu je ochrana ŽP, a odborná i laická veřejnost.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren