Projekt:

Novel Ways to Monitor and Eliminate Chlorinated & Fluorinated persistent chemicals in environmental sources and study of their health and environmental risks

Registrační číslo projektu:101036783

Období realizace projektu:01.01. 2022 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Projekt WONDERFUL se věnuje halogenovaným polutantům, které lze současně charakterizovat jako netěkavé, perzistentní a mobilní ve vodním prostředí. Současně se jedná o polutanty tzv. "emerging", tj. ukotvené v legislativním rámci EU jen krátce nebo dosud vůbec ne. Z definice tyto parametry splňují perfluorované alkany, alkylsulfonové a alkylkarboxylové kyseliny (PFAS, PFOS, PFOA), organofosfátové zpomalovače hoření (OPFR), fluorochinolová antibiotika, azolové fungicidy a některé další biocidní látky. Mezi základní cíle projektu patří monitorovat přítomnost těchto látek ve vodním prostředí, zemědělských produktech a čistírenských kalech v EU, charakterizovat jejich toxikologické účinky pomocí in vitro testů, pilotně otestovat vybrané technologie jejich eliminace z environmentálních matric a formulovat doporučení pro preventivní a technologická opatření vedoucí ke snížení environmentální zátěže těmito látkami.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren