Projekt:

Inovativní a udržitelná řešení pro evropské řeky bez plastů: prevence a odstraňování odpadků, plastů a mikroplastů

Registrační číslo projektu:SEP-210879324

Období realizace projektu:01.05. 2023 – 30.04. 2027

Řešitel projektu za TUL:RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

Evropské řeky jsou hlavním zdrojem plastového odpadu, plastů a mikroplastů (L-P-MPs) vypouštěných do mořského prostředí EU. Pro podporu mise Starfish 2030, cíle OSN SDG6 Čistá voda a hygiena, cíle OSN SDG14 Život pod vodou a Dekády oceánologie OSN je zmírnění znečištění moří EU plasty zásadní. V rámci předchozích a probíhajících projektů bylo vyvinuto mnoho inovativních řešení. V rámci projektu PlasticREM budou testovány, ověřovány a demonstrovány technologie, nástroje a metody s cílem přeměnit nejslibnější z nich z úrovně TRL<5 na nákladově efektivní technologie s úrovní TRL≥7, realizovatelné v pilotní fázi v řekách EU. Ambicí projektu PlasticREM je (a) vyvinout účinné strategie monitorování L-P-MPs v řekách harmonizací protokolů pro odběr vzorků, přípravu vzorků a analýzu s využitím nadstandardních technik a metod, (b) získat údaje o říčních zdrojích, transportu a osudu (např. degradace, fragmentace, sedimentace a tvorba biofilmu) L-P-MPs a jejich využití k vývoji modelů pro předpovídání transportu L-P-MPs v řekách EU, což usnadní vývoj cílených nápravných a zmírňujících opatření, c)testování, validace a demonstrace 5 řešení prevence proti proudu a 3 řešení eliminace L-P-MPs v řekách EU. Výsledky výzkumu a technologie nad rámec současného stavu techniky budou integrovány prostřednictvím spolupráce s malými a středními podniky a velkými průmyslovými podniky s cílem vyvinout a zavést inovativní, nákladově efektivní a udržitelná řešení v souladu s nařízením EU o taxonomii a akty v přenesené pravomoci. Pro dosažení ambiciózního cíle zahrnuje konsorcium PlasticREM přední společnosti, malé a střední podniky a výzkumné organizace z celé EU. Partneři jsou průkopníky v oblasti strategií, metod a nástrojů pro měření, monitorování, modelování, prevenci a eliminaci L-P-MP a vedou/účastní se projektů EU, jako jsou PlasticsFate, BONUS-Micropoll, LIFE SouPLess. PlasticREM bude mít vědecký, environmentální, sociální a ekonomický dopad, který umožní přijímat opatření a připraví cestu k zavádění udržitelných řešení v řekách EU.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren