Projekt:

Vývoj hybridního skrápěného bioreaktoru

Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026470

Období realizace projektu:01.09. 2021 – 31.05. 2023

Řešitel projektu za TUL:Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Předmětem projektu je vývoj a následné praktické ověření funkčnosti zkrápěné čistírny odpadních vod s mimořádně nízkými provozními náklady. Technologie bude založena na stávajících principech funkce ČOV s využitím intenzifikace procesu pomocí bionosičů s vysokou plochou povrchu. Dříve hojně využívaná technologie skrápěných biofiltrů narážela na technické a technologické nedostatky, které se ovšem s pomocí moderních technologií dají odstranit a celý proces lze intenzifikovat. Dále bude řešeno inženýrské provzdušnění bioreaktoru pro proces aktivace pomocí nízkonenergetického provzdušňovacího zařízení, automatický proplachu a regenerace ČOV pro sběr odumřelých mikroorganismů pomocí dmychadla a využití moderní měřicí techniky, která společně s chemicko-inženýrským přístupem k řešení problému zajistí efektivní a provozně i fixně nízkonákladové řešení čištění odpadních vod. V neposlední řadě bude sledován vertikální kyslíkový profil v bioreaktoru a optimalizace tloušťky biofilmu na filtru v závislosti na proprání bionosičů. Tohoto bude dosaženo s pomocí spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci, která zároveň zajišťuje i dlouhodobé provozní testy celé čistírny v reálném provoze s pravidelným vyhodnocováním dat.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren