Projekt:

Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí

Registrační číslo projektu:TH04030090

Období realizace projektu:01.01. 2019 – 31.12. 2021

Řešitel projektu za TUL:RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

Cı́lem projektu je vývoj inovativnı́ch fotoaktivnı́ch nanokompozitnı́ch systémů se solárnı́ samočisticı́ a desinfekčnı́ funkcı́ a jejich následné specifické využitı́, jednak pro preventivnı́ ošetřenı́ zateplených panelových domů bránı́cı́ růstu řas, a jednak pro povrchovou ochranu historických staveb a jiných památkově chráněných objektů. V obou přı́padech jsou průvodnı́m jevem přı́mé i nepřı́mé pozitivnı́ dopady na životnı́ prostředı́. Celospolečensky významným počinem bude zmapovánı́ a katalogizace jednak zateplených panelových domů postiženým nárůstem řas v rámci celé CŘ, a jednak historických objektů na územı́ hl. m. Prahy, jež jsou vhodné pro fotoaktivnı́ povrchovou úpravu. Projekt umožnı́ nezbytné zapojenı́ akademických pracovišť, urychlı́ komplexnı́ zmapovánı́ obou typů objektů a podpoří plánované realizace.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren