Projekt:

Nové možnosti zvýšení efektivity provozu membránových systémů: recyklace retentátu z reverzně-osmotických jednotek a inovativní způsoby zpětného proplachu membrán

Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024423

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.05. 2023

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Projekt je zaměřen na dva důležité provozní aspekty membránově-separačních technologií, prostřednictvím kterých bude možné dosáhnout vyšší efektivity membránových procesů a minimalizace odpadů, a to jak při aplikaci membrán během čištění odpadních vod, tak při úpravě vody pitné. Dosažené výsledky a poznatky rozšíří velkou měrou aplikační možnosti membránových technologií, čímž bude kompletně využit jejich aplikační potenciál. V konkrétní rovině řeší projekt problematiku efektivního čištění odpadního proudu tzv. retentátu (koncentrátu) vznikajícího při provozu reverzně osmotických jednotek, a to na úroveň, která umožní recyklaci jeho podstatné části zpět v procesu úpravy vody. Výstupem této části projektu bude modulární technologie navazující na reverzně osmotickou jednotku, která bude zahrnovat procesy membránové destilace s předřazeným stupněm fyzikálně-chemického předčištění, např. formou srážení a sedimentace. Druhá oblast projektu je zacílena na výzkum nových a efektivních způsobů čištění ultrafiltračních a mikrofiltračních membrán prostřednictvím různě modifikovaného chemicky podporované zpětného proplachu (tzv. CEB – chemical enhanced backwash). Kromě optimalizace standardních postupů s běžně používanými chemickými činidly budou v rámci projektu vyvinuty inovativní přístupy využívající aplikaci plazmy, ozonu a UV záření a jejich vzájemných kombinací. Výstupem této části projektu budou inovativní vysoce efektivní způsoby čištění membrán prostřednictvím chemicky podporovaného zpětného proplachu, které budou zároveň reflektovat specifika materiálů, z nichž jsou dané membrány vyrobené.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren