Projekt:

Národní centrum kompetence Akustika a vibrace

Registrační číslo projektu:TN02000099

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2027

Řešitel projektu za TUL:prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Projekt se zaměří na propojení akademické sféry – výzkumných pracovišť, zabývajících se výzkumem v oblasti akustiky a vibrací s partnery z oblasti průmyslu a technické praxe, kteří v rámci své činnosti (vývoj, výroba, kontrola kvality), využívají poznatky z téhož oboru. Akustika (šíření hluku) a vibrace (chvění) jsou vzájemně úzce propojené vědní obory u nichž je často vhodné, aby řešení konkrétních výzkumných úkolů probíhalo komplementárně. Tato skutečnost je hlavním důvodem, proč jsou v projektu obě vědní disciplíny propojeny. Poznatky z předmětných oborů mají v širším měřítku a trendu posledních let výrazný multioborový přesah od biomedicíny (výzkum sluchu), dopravu, elektroniku (hlasové ovládání), energetiku (tepelná technika) a v neposlední řadě do moderního strojírenství. V oblasti vibrací, pak mimo rušivé vlivy na člověka, má výzkum přímý dopad na životnost a udržitelnost produktů. Z této multidisciplinarity pak vychází i návrh projektu. Primárním cílem výzkumu bude oblast moderních přístupů k minimalizaci negativních vlivů hluku a vibrací na člověka, ať už formou návrhu ochranných pomůcek, snižování hluku od dopravních prostředků, snižování hluku elektrických a elektronických zařízení, výzkum v oblasti rozhraní mezi člověkem a technikou, tepelných zařízení (hluk tepelných čerpadel), ale i otázek vlivu vibrací na životnost a spolehlivost produktů. Do projektu jsou zapojeni partneři, jejichž hlavní činnost zapadá do zmiňovaných segmentů projektového záměru. Vědecko – výzkumné organizace pak budou v souladu s náplní projektu tvořit znalostní support, poskytnou svou infrastrukturu, budou sdílet své poznatky s vysokým potenciálem a provádět partnery z aplikační sféry celým projektem až po dosažení výsledku.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren