Projekt:

Design a syntéza funkcionalizovaných magnetických nanočástic pro efektivní odstranění nových per- a polyfluorovaných sloučenin (PFAS) z vody

Registrační číslo projektu:LUAUS23155

Období realizace projektu:01.06. 2023 – 31.12. 2026

Řešitel projektu za TUL:doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Poly- a perfluoralkylované sloučeniny (PFAS) jsou skupinou antropogenních látek s významnou povrchovou aktivitou, extrémní chemickou a tepelnou stabilitou a unikátními hydrofobními a lipofobními vlastnostmi. Vzhledem k jejich velkému průmyslovému použití, výše zmíněné stabilitě a toxicitě se ukázaly být velmi nebezpečné pro životní prostředí. Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech (POPs) jejich použití omezila a dala tak vzniknout jejich novým alternativám s etherovými kyslíky nebo atomy chloru. Tyto nové alternativní sloučeniny ještě nebyly toxikologicky plně prozkoumány, ale z dosavadních studií vyplývá, že mohou také mít závažné dopady na fauny i flóru. Vyvstává tedy potřeba pro vývoj systémů pro odstraňování těchto škodlivin z kontaminovaných oblastí. Konvenční technologie čištění odpadních vod mají zjevné nedostatky a mezi jejich alternativami jsou nanotechnologie vnímány jako jedny z nejlepších a nejperspektivnějších technologií, přičemž se jako nejúčinnější jeví magnetické nanočástice. Ty jsou na jejich povrchu dále funkcionalizovány za účelem vyšší absorpční kapacity a lepší stability nanočástic v různých prostředích. Tento projekt si klade za cíl navrhnout magnetický nanočásticový systém tak, aby maximalizoval schopnost navázání PFAS a mohlo tudíž dojít k jejich odstranění z kontaminovaných vod.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren