Projekt:

Kooperativní katabolické iNterakce mezi houbami a baCTeriemi během mikrobiálního rozkladu antropogenních chemikálií ve znečištěném prostředí - CONNECT

Registrační číslo projektu:21-18566J

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

Bakterie a houby, existující společně v ekosystémech, zásadně přispívají k biologickému odbourávání antropogenních polutantů, avšak jejich případná spolupráce v těchto procesech zůstává do značné míry neznámá. Dosavadní znalosti o katabolických interakcích bakterií a hub se soustřeďují pouze na několik málo polutantů a zdaleka nejsou úplné. Navíc o metabolitech těchto látek nebo o katabolických drahách přispívajících k interakcím máme pro většinu polutantů jen omezené poznatky. Cílem projektu je ověřit, zda existují kooperativní katabolické interakce mezi houbami a bakteriemi během aerobní biodegradace vybraných modelových polutantů (pesticidů a léčiv), ke které dochází v sedimentech řek a zemědělských půdách. Očekávané výsledky projektu přispějí k poznání fungování mikrobiální složky ekosystémů, souvisejících ekosystémových služeb a mineralizace polutantů

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren