Souhrnné informace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost čerpá z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen EFRR) a podporuje aktivity formou jak dotací, tak i formou finančních nástrojů (především zvýhodněné úvěry a záruky), nebo popř. kombinací těchto podpor. Ve vhodných případech je využita taktéž podpora de minimis, tj. max. 200 000 € podpory na jeden propojený podnik.

Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura CzechInvest plní funkci zprostředkujícího subjektu a tudíž vykonává specifické činnosti implementace především pro dotační podporované aktivity OP PIK.

OP PIK přináší v dotačním odbobí možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:

Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje
Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem
Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií
Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Více info zde: http://www.czechinvest.org/oppik-cz

 

Název projektu: Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci
Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020216
Období realizace: 5/2020 – 12/2022
Anotace projektu: Předmětem projektu je vyvinout a dlouhodobě verifikovat pokročilou technologii čištění vysokomineralizovaných vod. Technologie bude založena na kombinaci předčištění a jednotce membránové destilace s vysoce hydrofobní nanovlákennou membránou, jejíchž vývoj je rovněž předmětem projektu. Takto flexibilní a komplexní systém umožní efektivní a nízkonákladové (využití zbytkového/odpadního tepla) čištění vysokomineralizovaných vod (např. průmyslových, skládkových) na požadovaný stupeň čistoty.
Řešitel projektu: Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Název projektu: Nové možnosti zvýšení efektivity provozu membránových systémů: recyklace retentátu z reverzně-osmotických jednotek a inovativní způsoby zpětného proplachu membrán
Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024423
Období realizace: 1/2021 – 5/2023
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na dva důležité provozní aspekty membránově-separačních technologií, prostřednictvím kterých bude možné dosáhnout vyšší efektivity membránových procesů a minimalizace odpadů, a to jak při aplikaci membrán během čištění odpadních vod, tak při úpravě vody pitné. Dosažené výsledky a poznatky rozšíří velkou měrou aplikační možnosti membránových technologií, čímž bude kompletně využit jejich aplikační potenciál.
Řešitel projektu: Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Název projektu: Vývoj elektromechanické brzdy pro tramvajovou dopravu
Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020144
Období realizace: 1/2021 – 12/2022
Anotace projektu: Cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti brzdových systémů kolejových vozidel. Konkrétně se jedná o výzkum a vývoj pouze elektrického ovládání brzdového systému (tzv. brake by wire) pro 100% nízkopodlažní tramvaje. Výstupem projektu bude prototyp jedinečného inovativního elektromechanického brzdového systému včetně řídícího počítače pro tramvajovou dopravu. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.
Řešitel projektu: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Název projektu: Využití selekčního tlaku a nanomateriálů jako efektivního nástroje stimulace biotechnologických systémů
Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009908
Období realizace: 7/2020 – 12/2022
Anotace projektu: Projekt řeší problematiku technologického využití mikroorganismů (MO) v environmentálním a vinařském odvětví. Inovativní je především systematická adaptace a stimulace vybraných MO pomocí expozice různým selekčním tlakům s cílem posílení jejich technologických vlastností. Dalším prvkem projektu je využití nanovlákenných nosičů biomasy (imobilizace, konzervace a inokulace MO). Výstupy budou soubory modifikovaných MO a postupy implementace nanomateriálů v environmentálních a potravinářských biotechnologiích.
Řešitel projektu: Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Název projektu: Specialista detekce příměsí
Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004865
Období realizace: 1/2017 – 9/2018
Anotace projektu: Projekt se zabývá studiem a následnou realizací projektové dokumentace detektorů různých příměsí. Chtěli bychom dodat projektovou dokumentaci pro vyvinutí přístroje, který by efektivně dokázal rozpoznat danou nežádoucí příměs a odstranit ji. Aplikace je především v nejrůznějších průmyslových odvětvích, kde se provádí třídění vstupního materiálu podle určitých kritérií. Projekt si klade za cíl využití nových progresivních technologií z hlediska detektorů i počítačového zpracování.
Řešitel projektu: doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

Název projektu: Smart textilie
Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010277
Období realizace: 11/2017 – 4/2020
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vývoj podprsenek, ponožek a body prádla umožňujících pomocí integrovaných senzorů snímat životní funkce nositele. Projekt je zaměřen na vývoj produktů obsahujících bateriově napájenou nositelnou elektroniku komunikující s běžnou domácí elektronikou (tablet, mobilní telefon). Část projektu je zaměřena na vývoj nanovlákenných struktur z elektricky vodivých polymerů, které by v budoucnu mohli jako funkční část oděvních výrobků nahradit klasické vodiče elektrického signálu.
Řešitel projektu: doc. Ing. Lenka Martinová, CSc.

Název projektu: Výzkum a vývoj inovovaných povrchů řezných nástrojů s využitím nanočástic karbonu
Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010299
Období realizace: 4/2017 – 4/2020
Anotace projektu: Předmětem předkládaného projektu je výzkum a vývoj zaměřený na novou povrchovou úpravu obráběcích nástrojů s použitím kompozitních povlaků ? nanesení disperzní části na matrici (běžně kovy jako železo, nikl, zinek).
Řešitel projektu: Mgr. Barbora Antošová

Název projektu: Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského elektromobilu a nástrojů pro jeho výrobu
Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009908
Období realizace: 5/2017 – 3/2020
Anotace projektu: Cílem je vyvinout a vyzkoušet nejvhodnější technologické a konstrukční řešení dostupného malého městského elektromobilu. Vozidlo bude obsahovat pouze nezbytné prvky pro provoz a bezpečí. Připravované vozidlo je určeno pro tuzemský i zahraniční trh a mezi oslovenými prodejci elektrokol, motycyklů, čtyřkolek atd.je o takový druh vozidla zájem.
Řešitel projektu: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Název projektu: Vývoj tkanin z nehořlavých a recyklovatelných materiálů
Reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010282
Období realizace: 1/2018 – 4/2019
Anotace projektu: Cílem projektu je výzkum a vývoj nových, jedinečných textilních produktů, které budou vyrobeny z nehořlavých a ekologicky nezávadných materiálů, jako je čedič, karbon, sklo atd. Nové produkty z těchto materiálů budou mít lepší užitné vlastnostmi, což umožní jejich využití v nových oblastech (ochrana proti střepinám, ochrana proti zlodějům, ochrana proti ohni atd.). Součástí projektu je také výzkum a vývoj nových možností a způsobů likvidace těchto produktů po skončení doby životnosti formou jejich recyklace a využití ve stavebnictví (zpevnění betonů, jako ochrana proti destrukci konstrukcí při zemětřesení, ochrana proti střepinám, ohni atd.) a jiných oblastech. Realizované řešení umožní nahradit, v současnosti k výrobě uvedených textilních produktů nejvíce používaný polyester, který je velmi obtížně recyklovatelný a v případě uskladnění na skládce pak téměř nerozložitelný. V případě úspěšného vývoje projekt výrazně přispěje k omezení neekologického odpadu, a tyto textilní produkty, díky svým vlastnostem, mohou přinést světovou revoluci v jejich produkci a využití.
Řešitel projektu: prof. Ing. Petr Louda, CSc.

Název projektu: Modulární systém úpravy znečištěných vod
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004748
Období realizace projektu: 2/2017 - 9/2019
Anotace projektu: Projekt se zabývá výzkumem, vývojem a optimalizací modulárního systému pro čistírny odpadních vod a pro čištění procesních vod až do úrovně zavedení výroby a osazení prototypů na konkrétně vytypované lokality. Systém je určen pro komunální i průmyslové odpadní vody o výkonu v rozsahu od 1 m3/den. Vstupem procesu může být odpadní voda znečištěná chemicky i biologicky. Výstupem procesu je voda zbavená nerozpuštěných i rozpuštěných látek a tím výrazné snížení biologické a chemické spotřeby kyslíku.
Řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

Název projektu: Dynamické víceosé elektrohydraulické rekuperační jednotky
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004853
Období realizace projektu: 01/2016 - 12/2018
Anotace projektu: Průmyslový výzkum a experimentální vývoj víceosých elektrohydraulických pohonných jednotek s rekuperací energie, unikátním řídicím systémem a aplikačním SW a využitím nanotribologie. Interdisciplinární řešení projektu si klade za cíl realizaci funkčního vzorku pohonné jednotky včetně regulace, SW a optimalizace mazání, jakožto nového typu víceosého energeticky úsporného typu pohonu se širokým uplatněním napříč průmyslovými obory, zejména však u aplikací, které vyžadují vysoký výkon, dynamiku a rychlou a přesnou synchronizaci.
Řešitel projektu: prof. Ing. Petr Louda, CSc.

Název projektu: Znalostní báze pro vyřazování JEZ
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004507
Období realizace projektu: 04/2016 - 09/2019
Anotace projektu: Cílem projektu je získání nových znalostí potřebných pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti tzv. decommissioningu tj. vyřazování jaderných zařízení (JEZ) z provozu. Vyřazování JEZ představuje komplex průmyslově a inženýrsky náročných operací, které vyžadují vývoj sofistikovaných technologií, technicky zdatný personál a propracovaný systém řízení, především z pohledu radiační ochrany a nakládání s radioaktivními odpady.
Řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

Název projektu: Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004748
Období realizace projektu: 2/2017 - 9/2019
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vývoj definovaných směsí biosurfaktantů, vývoj technického a technologického zázemí pro jejich produkci v provozních podmínkách a následnou aplikaci jako aditiva při zpracování a využítí odpadů - bioremediace. Komplementárně k této problematice bude řešena modulace funkce biodegradérů pomocí magnetického pole. Projekt novým, původním způsobem kombinuje nástroje pro bioremediace odpadů.
Řešitel projektu: Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Název projektu: Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky spalovacích motorů
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004815
Období realizace projektu: 10/2016 - 9/2019
Anotace projektu: Emisní testy při homologaci vznětových motorů pro silniční vozidla kategorií M2, M3, N2,N3, jakož i pro traktory a nesilniční stroje vyžadují náročnou měřící techniku a certifikaci státem pověřených pracovišť. Náklady na homologaci se násobí počtem neúspěšných pokusů pro splnění předepsaných limitů emisí. Na nově vyvinutém emisním pracovišti by si žadatel o homologaci motor funkčně a parametricky sám optimalizoval před zasláním na certifikované pracoviště.
Řešitel projektu: Ing. Pavel Brabec, Ph.D.

Název projektu: Konstrukce aktivně řízeného kočárku za využití moderních technologií
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004773
Období realizace projektu: 9/2016 - 9/2018
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na konstrukci aktivně řízeného kočárku s integrací moderních technologií. Záměrem integrace aktivního systému pohonu a brzdění do konstrukce kočárku je zvýšení bezpečnosti transportu dítěte a zvýšení komfortu pro rodiče při pohybu s kočárkem. Konstrukce kočárku zároveň klade důraz na design a transport kočárku v době kdy není využíván pro transport dítěte. Souběžně s tím je myšlenka vývoje dětské automobilové sedačky, její integrace na nosnou konstrukci kočárku = Variabilita.
Řešitel projektu: doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren