Rozbory vod

 

Rozbor pitné vody

Naše akreditovaná laboratoř nabízí komplexní rozbory pitné vody na základě platné legislativy. Analýzy odpovídají požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.
Nabízíme jak standardní rozsahy dané vyhláškou, tak možnost individuálního výběru jednotlivých ukazatelů dle požadavků zákazníka.

Krácený rozbor

Krácený rozbor je využíván při ověření kvality zdroje pitné vody,  kolaudacích soukromých objektů i monitoringu vody v komerčních objektech. Poskytne informace o klíčových mikrobiologických, fyzikálně-chemických a organoleptických ukazatelích stanovených Vyhláškou 252/2004 Sb. příloha 5. 1.

Úplný rozbor

Účelem úplného rozboru je kompletní analýza všech ukazatelů stanovených Vyhláškou č. 252/2004 Sb., příloha 5. 2. Je vyžadován příslušnými úřady zejména u komerčních subjektů s individuálním zdrojem pitné vody. 

Balíčky analýz

Individuálně vybrané ukazatele na základě požadavků a potřeb zákazníka. 
Námi navržený balíček "Orientační rozbor" (tj. stanovení parametrů: Escherichia coli, koliformní bakterie, Clostridium perfringens, počty kolonií při 36°C a 22°C, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, TOC, Fe, tvrdost (obsah Ca + Mg), pH, vodivost) poskytne základní informace o mikrobiálním znečištění a chemickém složení vody. 
Laboratoř zajišťuje akreditovaný odběr pitné vody. Po dohodě a vyzvednutí speciálních vzorkovnic může odběr provést i sám zákazník.

 

Rozbor vody z výdejních automatů, watercoolerů, balených pitných vod

Nabízíme firmám možnost otestovat, zda voda z nainstalovaných výdejních automatů odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. a je hygienicky nezávadná.

 

Rozbor teplé vody

Pro centrální ohřevy vody z vody pitné i vlastní výrobu teplé vody nabízíme akreditované stanovení ukazatelů teplé vody na základě požadavků přílohy č. 2 Vyhlášky 252/2004 Sb.
Nejčastěji sledovaným a diskutovaným mikrobiologickým ukazatelem jsou bakterie rodu Legionella, nabízíme samostatné stanovení tohoto parametru.

 

 

Rozbor vody z bazénů, vířivek a koupališť

Provádíme akreditované odběry a analýzy vzorků bazénových vod, rozbory bazénové vody odpovídají požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2001 Sb. v platném znění, popř. lze provést rozsah podle individuálních potřeb zákazníka.

Četnost vzorkování a analýzy požadovaných ukazatelů jsou určeny vyhláškou (či provozním řádem zařízení).

Laboratoř zajišťuje akreditovaný odběr vody ke koupání.

 

 

Rozbor odpadní vody

Nabízíme rozbory odpadní vody fyzickým osobám vlastnícím např. domovní ČOV na základě Rozhodnutí vydaného příslušným vodoprávním úřadem.
Rozsah stanovovaných parametrů pro domácí čistírny odpadních vod pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle Zákona č. 254/2001 Sb.,
O vodách ("vodní zákon") §8 odst.1 písm. c) bývá nejčastěji: BSK5, CHSKCr, nerozpuštěné látky, celkový fosfor, amoniakální dusík.

Odběry odpadních vod z domácích ČOV provádí sám zákazník podle pokynů uvedených v Rozhodnutí.

 

Kontakt

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL
Laboratoř chemických sanačních procesů
Bendlova 1409/7, 461 17, Liberec

Email: vody.cxi@tul.cz

IČ: 467 478 85

Příjem vzorků

Hana Pohlreichová: Tel: 485 353 849, mobil: 603 114 007, e-mail: hana.pohlreichova@tul.cz

 

Odběry vod

Daniela Myšáková mobil: 737 133 817 e-mail: daniela.mysakova@tul.cz

Jitka Landová mobil: 734 518 420 e-mail: jitka.landova@tul.cz

 

Mikrobiologie

Bc. Alice Břečková tel.: 485 353 817 e-mail: alice.breckova@tul.cz

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren