Rozbory vod

 

Rozbor pitné vody

Naše akreditovaná laboratoř nabízí komplexní rozbory pitné vody na základě platné legislativy. Analýzy odpovídají požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění – vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Nabízíme jak standardní rozsahy dané vyhláškou, tak možnost individuálního výběru jednotlivých ukazatelů dle požadavků zákazníka.

Krácený rozbor

Krácený rozbor je využíván při ověření kvality zdroje pitné vody,  kolaudacích soukromých objektů i monitoringu vody v komerčních objektech. Poskytne informace o klíčových mikrobiologických, fyzikálně-chemických a organoleptických ukazatelích stanovených vyhláškou 252/2004 Sb. příloha 5. 1.

Úplný rozbor

Účelem úplného rozboru je kompletní analýza všech ukazatelů stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb., příloha 5. 2. Je vyžadován příslušnými úřady zejména u komerčních subjektů s individuálním zdrojem pitné vody. 

Balíčky analýz

Individuálně vybrané ukazatele na základě požadavků a potřeb zákazníka. 
Námi navržený balíček "Orientační rozbor" (EC, koliform, Cl. perfr., 36°C, 22°C, NO3, NO2, NH4, Cl, TOC,  Fe, tvrdost) – poskytne základní informace o mikrobiálním znečištění a chemickém složení vody. 
Po vyzvednutí vzorkovnic je možné provést i vlastní odběr s doručením do laboratoře.

 

Rozbor vody z výdejních automatů, watercoolerů, balených pitných vod

Nabízíme firmám možnost otestovat, zda voda z nainstalovaných výdejních automatů odpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. a je hygienicky nezávadná.

 

Rozbor teplé vody

Pro centrální ohřevy vody z vody pitné i vlastní výrobu teplé vody nabízíme akreditované stanovení ukazatelů teplé vody na základě požadavků přílohy č. 2 Vyhlášky 252/2004 Sb.
Nejčastěji sledovaným a diskutovaným mikrobiologickým ukazatelem jsou bakterie rodu Legionella, nabízíme tedy i samostatné stanovení legionel.

 

 

Rozbor vody z bazénů, vířivek a koupališť

Provádíme akreditované odběry a analýzy vzorků bazénových vod, služby mohou využít provozovatelé bazénů, wellness center i fyzické osoby.
Akreditované rozbory bazénové vody odpovídají požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2001 Sb. v platném znění, popř. lze provést podle individuálních potřeb zákazníka.
Četnost vzorkování a analýzy požadovaných ukazatelů jsou určeny vyhláškou (či provozním řádem jednotlivého zařízení).
Nabízíme konzultaci v případě nevyhovujících ukazatelů kvality bazénové vody, konzultaci návrhu provozního řádů dle požadavků KHS a standardní přenos výsledků provedených zkoušek a měření do celostátního elektronického registru IS PiVo.

 

 

Rozbor odpadní vody

Nabízíme rozbory odpadní vody fyzickým osobám vlastnícím např. domovní ČOV na základě rozhodnutí vydaného příslušným orgánem (ČIZP, apod.).
Rozsah analytů pro domácí čistírny odpadních vod – vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle §8 odst.1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ("vodní zákon"): BSK5, CHSK, nerozpuštěné látky, celkový fosfor, amoniak, aj.

 

Kontakt

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL
Laboratoř chemických sanačních procesů
Bendlova 1409/7, 461 17, Liberec

Telefon: 485 353 817
Mobil: 734 518 420, 737 133 817

Email: vody.cxi@tul.cz

IČ: 467 478 85

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren