Složení vědecké rady

Členové vědecké rady CXI

Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
Prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.
Ing. Marcel Gómez, Ph.D.
Prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
Ing. Petr Košvanec
Doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
Prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.
Ing. Radek Trtílek
Doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

 

Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

V letech 1990 až 1992 působil v Německu v Erlangenu na Universität Erlangen-Nürnberg. Na Technické univerzitě v Liberci pracuje od roku 1993. V letech 2008 – 2015 byl děkanem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, následně zastával funkci proděkana této fakulty. V současné době vykonává funkci rektora. Po odborné stránce jako matematik se zabývá zejména teorií potenciálů.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

V roce 1994 pak získal titul Ph.D. na Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich, obor Přírodní vědy. Od roku 2014 je profesorem FM TU v Liberci, obor Přírodovědné inženýrství. V současné době zastává funkci Ředitele CXI TUL. Jeho odborným zaměřením je výzkum in-situ sanačních technologií a procesů, zejména aplikace nanomateriálů v environmentálních technologiích.

Prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

Profesor na ŠKODA AUTO Vysoké škole. Vystudoval Fakultu strojní Českého vysokého učení technického v Praze, obor automatizace a robotizace technologických procesů. Habilitoval a byl jmenován profesorem na Fakultě strojní ČVUT v Praze v oboru Konstrukční a procesní inženýrství. Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast konstruování, části strojů a strojírenskou výrobu. Je členem redakční rady časopisu MM Science a členem České společnosti pro automatizaci. Je autorem řady publikací s ohlasy v databázích Web of Science a Scopus a jedné monografie. Do VR CXI je navržen jako odborník do VS2 konkurenceschopné inženýrství za oblast procesního inženýrství.

Ing. Marcel Gómez, Ph.D.

Vystudoval VŠCHT v Praze, Fakultu Technologie ochrany prostředí, obor Technologie vody (2008), v roce 2014 zde získal doktorát. Pracuje jako manažer ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., předtím působil jako vedoucí specializované skupiny „Energie a odpadní vody“ v Asociaci čistírenských expertů ČR (CzWA). Orientuje se na problematiku úpravy vody, čištění odpadní vody a chemické inženýrství. Na dané téma publikuje v uznávaných vědeckých časopisech. Do VR CXI je navržen jako odborník do VS1 materiálový výzkum za oblast čištění vod a chemické inženýrství.

Prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Profesor na FM TUL. Od roku 2008 vykonával po dobu dvou volebních období funkci děkana Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na TUL. V současnosti je vedoucím Oddělení fyzikálních měření na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL. Věnuje se laserové anemometrii, optickým měřicím metodám a mechanice tekutin. Do VR CXI je navržen jako odborník do VS3 systémová integrace za oblast fyzikálních měření.

Ing. Petr Košvanec

Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů, Žilina, - Fakulta strojní a elektrotechnická, obor provoz a údržba kolejových vozidel. Od roku 2011 je jednatelem společnosti Alfico s.r.o., předtím ředitel Střediska oprav kolejových vozidel Ústí n.L. (ČD Cargo, a.s.). Pracuje či pracoval na mnoha výzkumných a vývojových projektech. Pracoval také na transformaci státního železničního dopravce na obchodní akciovou společnost, na implementaci systému environmentálního managementu u železničního dopravce a zavedení systému jakosti v oblasti svařování a výroby ocelových konstrukcí. Do VR CXI je navržen jako odborník do VS2 konkurenceschopné inženýrství za oblast dopravních strojů.

Doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.

Docent na FS TUL. Habilitoval se v roce 1996 na Technické  univerzitě v Liberci v oboru konstrukce strojů a zařízení. V letech 2009 až 2014 vykonával funkci děkana Fakulty strojní Technické  univerzity v Liberci. Člen výkonného výboru CAHP - Czech Association for Hydraulics and Pneumatics (kol. člena mezinárodní organizace Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques). Do VR CXI je navržen jako odborník do VS2 konkurenceschopné inženýrství za oblast konstrukce strojů a zařízení.

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.

Profesorka na VŠB. Vystudovala Chemické inženýrství na VŠCHT v Praze (1991), doktorát získala na VŠB – Technická univerzita Ostrava v oboru Procesní inženýrství (2003). V roce 2005 zde byla jmenována docentem a v roce 2009 profesorem. Působí na Technické univerzitě Ostrava, Centru energetických a environmentálních technologií jako ředitelka Institutu environmentálních technologií. Svůj výzkum zaměřuje na chemické a reaktorové inženýrství, heterogenní katalýzu a fotokatalýzu, snížení obsahu N2O a NOx z odpadních plynů, kinetiku a mechanismy chemické reakce a adsorpci na pevné látky. Do VR CXI je navržen jako odborník do VS1 materiálový výzkum za oblast environmentálních technologií.

Doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

je docentem na FS TUL. Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, Fakultu strojní, obor Konstrukce strojů a zařízení (2008), v roce 2012 zde pak ve stejném oboru získal doktorát a v roce 2016 se i habilitoval. V současnosti působí na Fakultě strojní jako vedoucí Katedry částí a mechanismů strojů a na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace jako vedoucí Oddělení pro výzkum. Vědecké, pedagogické a profesní zaměření je směřováno na komplexní výzkum a vývoj nových dílů, konstrukcí a systémů, vývoj chytrých mechanismů a pokročilých technologií pro průmysl 4.0, elektromobilitu, rozvoj autonomních prvků, rozšířené reality a konstrukcí a systémů s umělou inteligencí. Do VR CXI je navržen jako odborník do VS2 konkurenceschopné inženýrství za oblast konstrukce strojů a zařízení.

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Docentka na VŠCHT Praha. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK Praha, obor Obecná biologie (1995), doktorské studium absolvovala na VŠCHT Praha, obor Aplikovaná a krajinná ekologie (1999). Habilitovala v roce 2010 – obor Zemědělská a lesnická hydrologie, FŽP ČZU Praha. Působí na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Hlavním zaměřením je hydrobiologie, mikrobiologie, vodárenské a čistírenské technologie, chladicí vody, biologické audity v praxi, ekologie a toxicita. Do VR CXI je navržena jako odborník do VS1 materiálový výzkum za oblast čištění vod.

Prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.

Profesorka na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, konkrétně pak ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě, které je specializovaným pracovištěm pro výuku a výzkum v oblasti technických oborů souvisejících s dopravou. Působí zde jako vedoucí sekce materiálů a mechaniky. Zabývá se především problematikou kolejové dopravy. Do VR CXI je navržena jako odbornice do VS2 konkurenceschopné inženýrství za oblast dopravních strojů.

Ing. Radek Trtílek

V roce 1987 absolvoval jaderné inženýrství na ČVUT v Praze. Má 30 let zkušeností v oblasti nakládání s radioaktivními odpady, a to včetně stavby, licencování a provozu jaderné elektrárny. Dále s řízením servisní společnosti a výzkumné a inženýrské organizace, účasti na expertních misích Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Jeho současná pozice je ředitel divize radioaktivního odpadu a vyřazování z provozu v Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV Řež, a. s.). Do VR CXI je navržen jako odborník do VS1 materiálový výzkum za oblast ukládání odpadů.

Doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

Docent na FM TUL. Habilitoval na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových inženýrských studií, rovněž v oboru Technická kybernetika, v roce 2003. V letech 2011 až 2020 působil jako ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, za jehož vznik se přímo zasloužil. V minulosti působil také jako technický ředitel závodu ve společosti Cadence Innovation (2004-2005). Je členem Vědecká rada BIC Brno, VR TUL a VR FM. Věnuje se oblasti robotiky, mechatroniky a automatického řízení elektronických systémů. Do VR CXI je navržen jako odborník do VS3 systémová integrace za oblast technická kybernetika.

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren