Seznam zaměstnanců

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

T +420 48535 3895

E jaroslav.nosek1@tul.cz

Kancelář 3.026

Zařazení
 • Oddělení technologie životního prostředí (OTZP): člen(ka) oddělení
Poznámka
+420 704 953 198
Specializace

Pokročilé sanační technologie (elektro-geochemicky podporované sanační technologie).

Dosažené vzdělání

Ing.: FM TU v Liberci, 2003, (obor – Automatické řízení a inženýrská informatika)

Ph.D.: FM TU v Liberci, 2009, (obor – Přírodovědné inženýrství), disertační práce: Laboratorní výzkum a modelování transportních vlastností nanoželeza.

 

2023

 • DRDA, M. aj. Inovativní způsoby chemicky podpořeného zpětného proplachu filtračních membrán [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M. aj. Membránová čistírna odpadních vod s jednotkou vysokokapacitního mechanického předčištění [užitný vzor] Zapsán 20230530 pod číslem 37077. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037077.pdf
 • NOSEK, J. aj. Ověřená technologie - Vsakovací jímka s intenzifikací puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T., VANĚČEK, M. a ZÁRUBA, J. Ověřená technologie filtrace povrchových vod [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J. aj. Ověřená technologie intenzifikace puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. a MRKVA, L. Ověřená technologie komplexní reverzně osmotické jednotky integrující recyklaci retentátu [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. a MRKVA, L. Pilotní jednotka membránové destilace jako navazující technologie na čištění retentátu z reverzně ostmotické jednotky [funkční vzorek]
 • NOSEK, J., LHOTSKÝ, O. a BOČEK, M. Poloprovozní test technologie EBioChem P pro puklinové horninové prostředí na 1. lokalitě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro měření vertikální stratifikace anorganické kontaminace umožňující přesnou lokalizaci fázového rozhraní [funkční vzorek]

2022

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, roč. 309, č. 1. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640

2021

 • PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. a NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. vyd. Elsevier Ltd, 2021, roč. 9, č. 5. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015
 • SEMERÁD, J. aj. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, roč. 281, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Ověřená technologie systému pokročilého řízení sanačních technologií [ověřená technologie]. 2021.
 • PAVELKOVÁ, A. aj. Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability Chemosphere 1. vyd. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, roč. 265, č. FEB 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128764
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Systém pro real-time řízení sanačních technologií [funkční vzorek]
 • NOSEK, J. aj. Technologie autokalibračního systému včasného varování před účinky vztlaku podzemní vody při povodni [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro vzdálený monitoring a řízení sanace metodou EBioChem [funkční vzorek]

2020

 • ČERNÍK, M., HRABAL, J. a NOSEK, J. Combination of Electrokinetics and nZVI Remediation Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG, 2020 S. 65 – 85. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395
 • ČERNÍKOVÁ, M., NOSEK, J. a ČERNÍK, M. Combination of nZVI and DC for the in-situ remediation of chlorinated ethenes: An environmental and economic case study Chemosphere 1. vyd. Elsevier Ltd., 2020, roč. 245, č. APR. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125576
 • CZINNEROVÁ, M. aj. Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study Water Research 1. vyd., 2020, roč. 175, č. MAY. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0043-1354. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115692
 • PAVELKOVÁ, A., VOLOŠČUKOVÁ, O., STEJSKAL, V. a NOSEK, J. Cost-effective remediation using microscale ZVI: comparison of commercially available products Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd., 2020, roč. 27, č. 2. S. 211 – 224. ISSN: 1898-6196. https://doi.org/10.2478/eces-2020-0014
 • STEJSKAL, V. aj. Field Study II: Pilot Application of nZVI/ DC-Combined Methods at Aargau Site Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG, 2020 S. 105 – 116. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395
 • VOLOŠČUKOVÁ, O. aj. Laboratory comparison of nZVI/ S-nZVI Efficiency in the systems with and without electric power NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. Tanger Ltd., 2020 S. 287 – 292. ISBN: 978-80-87294-95-6, ISSN: 2694-930X. https://www.researchgate.net/publication/340152638_LABORATORY_COMPARISON_OF_nZVI_S-nZVI_EFFICIENCY_IN_SYSTEMS_WITH_AND_WITHOUT_POWER
 • PAVELKOVÁ, A., PLUHAŘ, T., ŠUPÍKOVÁ, I. a NOSEK, J. Regenrace vodárenských vrtů s využítím ultrazvuku „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference 1. vyd. Brno: , 2020 S. 146 – 149. ISBN: 978-80-270-8323-7. https://www.czwa.cz/konference-ywp-mlada-voda-brehy-mele-2020-CZ390
 • NOSEK, J. a PLUHAŘ, T. Zařízení pro hydromechanický způsob regenerace vrtů [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz

2019

 • ČERNÍK, M. aj. Electric-field enhanced reactivity and migration of iron nanoparticles with implications for groundwater treatment technologies: Proof of concept Water Research 1. vyd. Pergamon, 2019, roč. 154, č. MAY. S. 361 – 369. ISSN: 0043-1354. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135419301289
 • HAVLÍČEK, K., DOLINA, J., DVOŘÁK, L. a NOSEK, J. Modification of PES membrane through in-situ formed silver nanoparticles to mitigate biofouling World Nanotechnology Conference, Dubai, UAE Dubai: , 2019S.
 • LACINOVÁ, L. aj. Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní [užitný vzor] Zapsán 20191203 pod číslem 33464.
 • PEŠKOVÁ, K., MARKOVÁ, K., VOLOŠČUKOVÁ, O. a NOSEK, J. Surface modification of zero-valent iron nanoparticles by biological active substance-complex tests NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application2019 1. vyd. TANGER LTD, 2019 S. 260 – 265. ISBN: 978-808729489-5.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a MIKEŠ, M. Systém pro včasné varování před účinky vztlaku podzemních vod v blízkosti vodního toku [užitný vzor] Zapsán 20191230 pod číslem 33591. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36953&plang=CS

2018

 • DOLINOVÁ, I. aj. EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON ORGANOHALIDE RESPIRING BACTERIA FROM CONTAMINATED LOCALITY TREATED BY nZVI NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application TANGER Ltd., 2018 S. 390 – 396. ISBN: 9788087294819.
 • NOSEK, J., ŠUPÍKOVÁ, I. a POLÁCH, L. Kontejnerová jednotka předúpravy skládkové odpadní vody [užitný vzor] Zapsán 20180625 pod číslem 31870. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031870.pdf
 • NOSEK, J. aj. Technologie aplikace kompozitního Fe materiálu s povrchovou modifikací detergentem MSJ pro in-situ sanaci kontaminace horninového prostředí [ověřená technologie]. 2018.
 • NOSEK, J. aj. Vodná suspenze pro in-situ sanaci horninového prostředí kontaminovaného chemickými sloučeninami [užitný vzor] Zapsán 20181113 pod číslem 32309. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032309.pdf

2017

 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a CÁDROVÁ, L. Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M. aj. Kompozitní Fe materiál pro in-situ sanaci s povrchovou modifikací detergentem MSJ [funkční vzorek] http://www.cxi.tul.cz
 • NEŠETŘIL, K., NOSEK, J. a LEDERER, T. Model transportu nanočástic nulmocného železa Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.–7. 9. 2017 1. vyd. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIG, 2017 S. 173 – 174. ISBN: 978-80-903635-5-7. http://hgig.sci.muni.cz
 • NOSEK, J., HRABAL, J., POLÁCH, L. a VÁCLAVÍK, L. Poloprovozní ověření úpravy skládkových výluhů na skládce komunálního odpadu kombinovanou technologií mokřadu a membránovou separací [ověřená technologie]. 2017.
 • POLÁCH, L., HRABAL, J., VÁCLAVÍK, L. a NOSEK, J. Poloprovozní ověření úpravy skládkových výluhů na skládce nebezpečného odpadu kombinovanou technologií mokřadu a membránovu separací [ověřená technologie]. 2017.
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M. a HRABAL, J. Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami [patent] Udělen 20170621 pod číslem 306838. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10162261&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M. a KVAPIL, P. Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami [patent] Udělen 20170621 pod číslem 306837. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10156882&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

2016

 • NEŠETŘIL, K. a NOSEK, J. Dealing with uncertainty – multiple simple groundwater models S. Sauvage, J. M. Sánchez-Pérez a A. E. Rizzoli, eds. Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software, July 10–14 1. vyd. Toulouse, FRANCE: , 2016 S. 13 – 19. ISBN: 978-88-903574-5-9. http://www.iemss.org/sites/iemss2016/vol5.php
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a CÁDROVÁ, L. Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HULSWIT SÁZAVSKÁ, T. a NOSEK, J. Laboratorní testování sanačních technik využitelných pro odbourání pesticidů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • CÁDROVÁ, L., ANTOŠ, V. a NOSEK, J. Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody [užitný vzor] Zapsán 20160322 pod číslem 29308. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029308.pdf
 • BROŽ, M. aj. Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymeru [patent] Udělen 20160622 pod číslem 306095. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306095.pdf

2015

 • NOSEK, J., MASOPUSTOVÁ, Z. a PEŠKOVÁ, K. Comparison of Migration and Reactive Properties of New Types of Iron Nanoparticles NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2015 S. 214 – 218. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3206.pdf
 • ČERNÍK, M., NOSEK, J., ZBOŘIL, R. a FILIP, J. Highly concentrated, reactive and stable dispersion of zero-valent iron nanoparticles: Direct surface modification and site application Chemical Engineering Journal 1. vyd. LAUSANNE, SWITZERLAND: ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001, 2015, roč. 262, č. 2. S. 813 – 822. ISSN: 1385-8947. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T2lKUzjF2i8iqOi4GAX&page=1&doc=1
 • NOSEK, J. aj. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • PARMA, P. a NOSEK, J. Laboratorní metodika kolonových experimentů určených pro testování migrace různých typů nZVI [ověřená technologie]. 2015.
 • ČERNÍK, M. aj. Měření hladiny vodoteče a metodika výpočtu dynamické odezvy hladiny podzemní vody z naměřených hodnot . : , 2015.
 • PEŠKOVÁ, K., NOSEK, J., ČERNÍK, M. a RIBAS, D. Methodology of Laboratory Tests for the Description And Comparison of the Reactive And Migration Properties of New Types of Iron Nanoparticles, 2015
 • PLUHAŘ, T., NOSEK, J. a MIKEŠ, M. Přístroj pro měření hladiny podzemní vody a přenos dat při havarijních stavech [funkční vzorek] http://www.cxi.tul.cz
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. a NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015 S. 116 – 119. ISBN: 978-80-86832-85-2. http://www.ekomonitor.cz/
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification, 2015
 • NOSEK, J., LHOTSKÝ, O. a NĚMEČEK, J. Systém pro dávkování sanačních přípravků [užitný vzor] Zapsán 20150420 pod číslem 28124. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028124.pdf
 • ČERNÍK, M. aj. Technicko-ekonomická studie sanace odvalu lomu Hájek [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M. aj. Technologie ochrany před účinky elevace hladiny podzemní vody vlivem povodňových stavů [ověřená technologie]. 2015.
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a JIŘÍČKOVÁ, L. Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • WACLAWEK, S. aj. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2015, roč. 22, č. 4. S. 577 – 587. ISSN: 1898-6196. http://www.degruyter.com/view/j/eces.2015.22.issue-4/eces-2015-0034/eces-2015-0034.xml

2014

 • NOSEK, J. a JIŘÍČKOVÁ, L. Laboratorní ověření kombinované sanační metody nZVI-laktát [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. a JIŘÍČKOVÁ, L. Laboratorní ověření účinnosti podpory reaktivity železných částic na podzemní vodě z lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. aj. Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. aj. Nové postupy a techniky odstraňování ropných látek z podzemní vody , 2014 S. neuvedeny ( stran).
 • NOSEK, J., NECHANICKY, P., JIŘÍČKOVÁ, L. a ŠURÁŇOVÁ, R. Porovnání migračních vlastností nových typů železných nanočástic , 2014 S. neuvedeny ( stran).
 • NOSEK, J. a JIŘÍČKOVÁ, L. Provedení technických prací - podpoření injektovaného nZVI pomocí ss proudu v souvislosti s použitím patentu 304152. Monitoring vybraných parametrů a vyhodnocení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • GAŇA, P. aj. Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenace , 2014 S. neuvedeny ( stran).
 • ČERNÍK, M. aj. Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice [užitný vzor] Zapsán 20140227 pod číslem 26526.
 • NOSEK, J. aj. Vývoj alternativních metod monitoringu a charakterizace horninového prostředí s využitím penetrační soupravy , 2014 S. neuvedeny ( stran).
 • MACHÁČKOVÁ, J., JIŘÍČKOVÁ, L., NOSEK, J. a HRABÁK, P. Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].

2013

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren