Co je vědecká rada CXI TUL

29. 8. 2023

V dalším díle našeho HR seriálu se věnujeme tzv. vědecké radě. Víte, jaká je její role na CXI a kolik má členů? Přečtěte si více.

Vědecká rada působí na vysoké škole, univerzitě nebo výzkumném ústavu. Obecně má za úkol poskytovat odborné rady a doporučení ve vědeckých a akademických záležitostech. Vědecká rada na CXI podporuje kvalitní výzkum, vědu a další odborné aktivity.

Vědecká rada může hrát klíčovou roli při strategickém plánování, stanovování výzkumných směrů a priorit, hodnocení kvality publikací a výzkumných projektů, poskytování návrhů na zlepšení a mnoho dalších aspektů spojených s akademickým prostředím.

Členové Vědecké rady jsou zpravidla uznávaní a zkušení odborníci z různých oborů. Vědecká rada CXI TUL má celkem 13 členů:

Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
Prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.
Ing. Marcel Gómez, Ph.D.
Prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
Ing. Petr Košvanec
Doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
Prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.
Ing. Radek Trtílek
Doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

Více o každém z členů si můžete přečíst zde:
https://cxi.tul.cz/o-nas/uredni-deska/vedecka-rada-cxi/slozeni-vedecke-rady

Obecně řečeno: Vědecká rada CXI TUL má za cíl podporovat akademickou a vědeckou excelenci u nás na ústavu a přispívat k vyšší kvalitě výzkumu a vědy.

Vědecká rada zasedá podle potřeby, zpravidla dvakrát do roka, a to na svolání a pod vedením ředitele CXI. Zasedání se řídí jednacím řádem, jsou neveřejná, ale mohou být částečně či úplně veřejná na základě rozhodnutí rady. Vědecká rada je způsobilá usnášet se, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Hlasování vědecké rady je veřejné, ale členové mohou hlasovat v určitých případech tajně. Pro přijetí návrhů a platné usnesení je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných členů rady. Taktéž je popsáno hlasování per rollam, které umožňuje hlasování mimo zasedání ve zvláštních situacích.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren