inherently Flexible Aerogels for energy effiCient structurES

Projekt Inherently Flexible Aerogels for energy efficient structurES (i-FACES) je podpořen grantem ve výši 1 mil. eur z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím EHP fondů a Technologické agentury ČR v rámci programu KAPPA.

The project Inherently Flexible Aerogels for energy efficient structurES (i-FACES) benefits from a € 1 mil grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and the Technology Agency of the Czech Republic within the KAPPA Programme.

 

 • Název: inherently Flexible Aerogels for energy effiCient structurES
  Inherentně flexibilní aerogely pro energeticky efektivní struktury
 • Akronym: i-FACES
 • Poskytovatel:   TAČR
 • Program: KAPPA
 • Koordinátor: Technická univerzita v Liberci
 • Doba trvání: 1.12.2020 – 30.4.2024
 • Výše podpory: 10 307 000 Kč
 • Web: https://researchadvancedma.wixsite.com/ifaces
 • Title: inherently Flexible Aerogels for energy effiCient structurES
  Inherently flexible aerogels for energy efficient structures
 • Acronym: i-FACES
 • Provider: TAČR
 • Programme: KAPPA
 • Coordinator: Technical University of Liberec
 • Duration: 1.12.2020 - 30.4.2024
 • Support amount: 10 307 000 CZK
 • Website: https://researchadvancedma.wixsite.com/ifaces

Anotace projektu:
Aerogely se vyznačují mimořádnou nanoporézní strukturou, která předurčuje jejich využití jako optimální materiály pro tepelnou ochranu. Aerogely jsou však většinou mechanicky křehké a tudíž nevhodné pro tepelnou izolaci geometricky složitých struktur, které vyžadují flexibilitu izolačních materiálů. Flexibilitu struktur da se řídit na dva způsoby: „indukovaně“ anebo „inherentně“. Většina flexibilních aerogelů, které jsou komerčně dostupné, patří mezi „indukované flexibilní aerogely“, kde pružnost struktury je vyvolána přísadami a složkami jinými než samotný aerogelový materiál. Místo "vynucení" flexibility ve struktuře pomoci přísad, i-FACES vyvine jednokomponentní "inherentně flexibilní aerogely" založené na vlastnostech polyolefinů a polyvinylů, které jsou inherentně mechanicky flexibilní za běžných teplotních podmínek. Kromě toho budou vyvinuty pokročilé kompozity s vyvinutými aerogely a "chytrými" funkcionalitami založenými na termochromních materiálech. Pro zlepšení ekologického dopadu budou pro vývoj aerogelů použity recyklované materiály.

Project annotation:
Aerogels are characterized by an extraordinary nanoporous structure, which predetermines their use as optimal materials for thermal protection. However, aerogels are usually mechanically brittle and thus unsuitable for thermal insulation of geometrically complex structures that require flexibility in the insulation materials. The flexibility of the structures can be controlled in two ways: "induced" or "inherent". Most commercially available flexible aerogels are 'induced flexible aerogels', where the flexibility of the structure is induced by additives and components other than the aerogel material itself. Instead of "forcing" flexibility into the structure with additives, i-FACES develops single component "inherently flexible aerogels" based on the properties of polyolefins and polyvinyls that are inherently mechanically flexible under normal temperature conditions. In addition, advanced composites with developed aerogels and "smart" functionalities based on thermochromic materials will be developed. To improve the environmental impact, recycled materials will be used for the development of aerogels.

 

Partneři projektu/Project partners:
SINTEF AS, POLPUR, spol. s r.o.

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren