Seznam zaměstnanců

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

T +420 48535 3848

E pavel.hrabak@tul.cz

Zařazení
 • Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI): člen katedry
 • Oddělení environmentální chemie (OECH): vedoucí katedry

2024

2023

2022

2021

 • NGUYEN, N. A. H. aj. Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plastic granules and micro-debris in seawater and freshwater Science of the Total Environment Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 785, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721024840/pdf
 • SEMERÁD, J. aj. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, roč. 281, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010
 • AMIRBEKOV, A. aj. HCH Removal in a Biochar-Amended Biofilter Water MDPI, 2021, roč. 13, č. 23. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/13/23/3396
 • ANTOŠ, V. aj. Substráty pro nízkonákladové systémy k čištění kontaminovaných průmyslových a zemědělských vod . : , 2021.
 • HRABÁK, P. aj. Technologie WETLAND pro odstraňování organochlorovaných pesticidů ze skládkových výluhů ZittLiWo, 2021 S. neuvedeny (6 stran). https://skladky.tul.cz/skladky21/index.php/cs/index.html
 • ŚWISŁOWSKI, P. aj. The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol Molecules MDPI, 2021, roč. 26, č. 23. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/23/7258

2020

 • ANTOŠOVÁ, B., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a WACLAWEK, S. Chemical Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water By Ferrates(VI) Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2020, roč. 27, č. 4. S. 529 – 542. ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/article/10.2478/eces-2020-0032
 • ANTOŠ, V. aj. Kompozitní sorpční materiál na bázi biouhlu pro anaerobní sorpční biofiltr [užitný vzor] Zapsán 20201130 pod číslem 34608. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034608.pdf
 • HRABÁK, P. a WACLAWEK, S. Radical Reactions and Their Application for Water Treatment Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG, 2020 S. 203 – 219. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395
 • ČERNÍK, M., HRABÁK, P. a ŠVERMOVÁ, P. Technologie Wetland pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy Odpadové hospodářství 1. vyd. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2020 S. 38 – 39. ISSN: 1212-7779. http://www.odpadoveforum.cz/cz/

2019

 • WACLAWEK, S. aj. Chemical oxidation and reduction of hexachlorocyclohexanes: A review Water Research 1. vyd. Elsevier, 2019, roč. 162, č. October. S. 302 – 319. ISSN: 0043-1354. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135419305883
 • HRABÁK, P., ŠUPÍKOVÁ, I. a FUČÍK, P. Poloprovozní ověření účinnosti technologie anaerobně sorpčního biofiltru při čištění podzemních vod kontaminovaných organochlorovanými pesticidy [ověřená technologie]. 2019.
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a LÍSKOVÁ, K. Prototyp SPME vlákna na bázi nanovlákenných polymerů [funkční vzorek]

2018

 • HRABÁK, P. a ANTOŠ, V. Accumulation and toxicity of organochlorines in green microalgae Journal of Hazardous Materials 1. vyd., 2018, roč. 347, č. 4. S. 168 – 175. ISSN: 0304-3894. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29310039
 • HRABÁK, P., ŠUPÍKOVÁ, I. a FUČÍK, P. Anaerobně sorpční biofiltr pro zemědělské pesticidy [ověřená technologie]. 2018.
 • HRABÁK, P., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. a KAKOSOVÁ, E. Biodegradation of High Concentration of Aliphatic Hydrocarbons in Soil from a Petroleum Refinery: Implications for Applicability of New Actinobacterial Strains Applied Sciences 1. vyd., 2018, roč. 8, č. 10. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/8/10/1855
 • KEJZLAR, P., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a LÍSKOVÁ, K. Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 S. 229 – 235. ISBN: 9788087294819. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. a HRABÁK, P. Mechanically Enhanced Electrospun Polyamide-6 Nanofiber Composite Membranes for Liquid Filtration, 2018 https://www.melpro.cz/
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a LÍSKOVÁ, K. Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci [funkční vzorek]

2017

 • HOMOLKOVÁ, M., HRABÁK, P., GRAHAM, N. a ČERNÍK, M. A Study of the Reaction of Ferrate with Pentachlorophenol - Kinetics And Degradation Products Water Science and Technology 1. vyd. London: IWA Publishing 2017, 2017, roč. 75, č. 1. S. 189 – 195. ISSN: 0273-1223. http://wst.iwaponline.com/content/early/2016/10/26/wst.2016.496
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. a HRABÁK, P. Effect of Nanofibrous Membrane Structures on the Treatment of Wastewater Microfiltration Science of Advanced Materials United State: American Scientific Publishers, 2017, roč. 9, č. 5. S. 747 – 757. ISSN: 1947-2935. http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2017/00000009/00000005/art00008
 • HRABÁK, P. aj. Effects of various chemical oxidation agents on soil microbial communities Chemical Engineering Journal LAUSANNE, SWITZERLAND: ELSEVIER SCIENCE SA, 2017, roč. 314, č. APRIL. S. 257 – 265. ISSN: 1385-8947. https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1385894716318162?httpAccept=text/plain
 • HRABÁK, P., HULSWIT SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. a LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • YALCINKAYA, F. aj. Nanofibrous Composite Membranes for Microfiltration 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2017 S. 220 – 224. ISBN: 978-80-87294-71-0.

2016

2015

 • ANTOŠ, V. aj. Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase alnus glutinosa Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 128 – 134. ISBN: 978-80-86832-87-6, ISSN: 1805-0182. http://www.ekomonitor.cz/
 • HOMOLKOVÁ, M., HRABÁK, P., KOLÁŘ, M. a ČERNÍK, M. Degradability of hexachlorocyclohexanes in water using ferrate (VI) Water Science and Technology 1. vyd. London: IWA Publishing 2015, 2015, roč. 71, č. 3. S. 405 – 411. ISSN: 0273-1223. http://www.iwaponline.com/wst/07103/wst071030405.htm
 • HRABÁK, P. Látky s endokrinní aktivitou na výstupu z liberecké ČOV [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANTOŠ, V. aj. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu/cz/
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ČERNÍK, M. aj. Technicko-ekonomická studie sanace odvalu lomu Hájek [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, 2015 http://www.mosbiotechworld.ru
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 2015 S. 150 – 152. ISBN: 978-80-86832-87-6.

2014

 • KAKOSOVÁ, E., WACLAWEK, S. a HRABÁK, P. Groundwater Remediation by in Situ Chemical Oxidation - Advantages and Pitfals, 2014 http://www.emec15.cz/
 • NOSEK, J. aj. Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KAKOSOVÁ, E. a HRABÁK, P. Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 metodou GC-FID . : , 2014.
 • MACHÁČKOVÁ, J., JIŘÍČKOVÁ, L., NOSEK, J. a HRABÁK, P. Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren