Management of urban water resources in Central Europe facing climate change

  • Akronym: MAURICE
  • Poskytovatel: EU
  • Program: Interreg Central Europe
  • Koordinátor: Technická Univerzita v Liberci
  • Doba trvání: 1. 4. 2023 - 31. 3. 2026
  • Náklady projektu: 2 920 259,45 EUR
  • Web: Maurice


 

Anotace projektu:

Změny klimatu představují riziko pro dostupnost vodních zdrojů v mnoha zemích střední Evropy. Tyto regiony musí zvýšit odolnost vůči extrémním povětrnostním jevům, jako jsou sucha a povodně ve městech, a také vůči vyčerpání městských zdrojů podzemní vody. Dlouhodobě klesající hladiny podzemních vod i nadměrné množství vody v krátkém období se stávají naléhavými riziky, kterým je třeba čelit vhodnými postupy hospodaření s vodou.

Cílem projektu je posílit kapacitu regionů ve střední Evropě v oblasti odolnosti vůči změně klimatu v aspektu hospodaření s městskými vodními zdroji prostřednictvím společného vývoje řešení pro přizpůsobení se změně klimatu. Řešení projektu, která budou přijata veřejnou správou a vodohospodářskými orgány, povedou ke změně vodohospodářských a územně plánovacích postupů s cílem zvýšit odolnost regionů vůči změně klimatu. Síť spolupráce 11 organizací bude společně vyvíjet a realizovat 6 pilotních akcí, 8 řešení, 6 akčních plánů a strategií ve prospěch měst, regionů a souvisejících vodohospodářských a vodárenských organizací. Všechna společně vyvinutá řešení v rámci pilotních akcí budou mít inovativní charakter a v zapojených regionech dosud nebyla použita. Řešení přijatá veřejnou správou (již v průběhu trvání projektu) tak přinesou změnu postupů v oblasti vodního hospodářství a územního plánování s cílem zvýšit odolnost regionů vůči změně klimatu.

Očekáváme, že během tří let spolupráce umožní realizované aktivity a navázaná spolupráce zvýšit informovanost místních a regionálních politiků prostřednictvím zavádění společně vyvinutých osvědčených postupů pro přizpůsobení se změně klimatu v regionech v kontextu vodního hospodářství měst. Spolupráce na nadnárodní úrovni zvýší přenos znalostí s cílem snížit překážky účinného přizpůsobování regionů změně klimatu.

Partneři projektu:

Ústřední báňský institut (Polsko - Leader),
Obec Jaworzno (Polsko),
Město Nový Bydžov (Česká republika),
Technická univerzita v Liberci (Česká republika),
Městský úřad Stuttgart (Německo),
Politecnico di Milano (Itálie),
Východní Ticino Villoresi rekultivační konsorcium (Itálie),
Geologická služba Slovinska (Slovinsko),
Kanalizační veřejná společnost Vodovod Snaga (Slovinsko),
Fakulta geotechnického inženýrství Záhřebské univerzity (Chorvatsko),
Obec Varaždin (Chorvatsko)

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Hlavní řešitel za TUL

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

T +420 48535 3260; mobile:+420 730160329

E tomas.lederer@tul.cz

příprava a vedení projektů v oblastech technologie vody, sanace horninového prostředí, biologická rozložitelnost

 

Jak změna klimatu ovlivňuje vodní zdroje? Podívejte se na film o projektu:

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren