Měření a analýzy

Biologické analýzy

Laboratoř biotechnologií
Pracoviště mikrobiologie a molekulární biologie


 

 • Laboratoř biotechnologií

  Laboratoř je zaměřena na vývoj nejrůznějších nanomateriálů a jejich následné ověřování v (bio)technologiích určených pro environmentální aplikace.

  • Testování vzorků.
  • Protokoly biodegradačních zkoušek, testů biologické čistitelnosti.
  • Obrazové analýzy imobilizovaných mikroorganismů.
  Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

  Vedoucí laboratoře

  Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

  T +420 48535 3260; mobile:+420 730160329

  E tomas.lederer@tul.cz

  příprava a vedení projektů v oblastech technologie vody, sanace horninového prostředí, biologická rozložitelnost

   
 • Pracoviště mikrobiologie a molekulární biologie

  Laboratoř je zaměřena na vývoj nových metod pro sanace kontaminovaných podzemních, povrchových, odpadních a průmyslových vod založených na chemickém působení na vybrané kontaminanty.

  • Studium mikroorganizmů v kontaminovaných vodách, půdách a geologických strukturách.
  • Analýza složení a aktivity mikrobiálních populací až na úroveň druhů, včetně exprese důležitých enzymů.
  • Využití informací o úloze mikroorganismů v různých procesech například bioremediačních nebo jejich vliv na obalové materiály v hlubinném úložišti radioaktivního odpadu.
  • Studium toxicity nanomateriálů pomocí nových metod a modelových mikroorganismů, včetně vlivu stárnutí a chování nanočástic v environmentálně relevantních prostředích.
  • Testování antimikrobiálních vlastností fotokatalytických nanomateriálů.

Chemické analýzy

Fyzikálně chemická laboratoř nanomateriálů
Laboratoř chemických sanačních procesů - Akreditovaná u ČIA


 

 • Fyzikálně chemická laboratoř nanomateriálů

  Pracoviště je zaměřeno na spektrální chemické analýzy včetně měření a interpretace NMR spekter, termickou stabilitu materiálů, vytváření metodik stanovení látek a charakterizaci jednak chemických, ale i fyzikálních vlastností nanomateriálů.

  • Servisní chemické analýzy s využitím spektroskopických technik, zejména IČ, UV a XRF, a dalších metod charakterizace nanomateriálů (zejména tloušťka a složení tenkých vrstev a měrný povrch porézních materiálů).
  • Zakázková syntézy a testování nových materiálů
  • Identifikaci složení polymerních kompozitů a identifikace plastů.
  • Identifikaci vzniklých vad na výrobcích nebo polotovarech při výstupu (vstupu) z (do) výroby.
  • Kontrolu čistoty a kvality. Identifikaci vláken tkaniny.
  • Zjištění anorganických plniv v polymerech.
  • Prvková analýza minerálů, skel, kovů a slitin.
  • Měření povrchového napětí motorových olejů.
 • Laboratoř chemických sanačních procesů - Akreditovaná u ČIA

  Analytická laboratoř akreditovaná ČIA podle EN/ISO/IEC 17025 pod číslem 1611.

  Chemické a mikrobiologické zkoušky a rozbory vod, půd, hornin, kalů, sedimentů a odpadů, výluhů, rostlinných materiálů, chemikálií, kovů, silikátových materiálů a ovzduší. Testování výrobků pro styk s vodou a přímý styk s potravinami. Charakterizace nanomateriálů.

  Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

  Vedoucí akreditované laboratoře

  Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

  T +420 48535 3012

  E lenka.lacinova@tul.cz

  GSM +420 725 052 812

  vedoucí laboratoře, manažer kvality, cenové nabídky

   

Fyzikální analýzy

Hydrodynamická laboratoř
Laboratoř hodnocení nanovrstev
Laboratoř analytických metod - mikroskopie
Laboratoř mechaniky tekutin


 

 • Hydrodynamická laboratoř

  Výzkum je orientován na mechatronické systémy s aktivní regulací vyznačující se rychlou odezvou na změnu vstupního signálu, predikci a korekci kinematického stavu.

  • Aktivní a pasivní vibroizolační systémy, měření hluku a vibrací.
  • Zátěžové testy mechanických dílů a uzlů strojů.
  • Vývoj a testování sedaček.
  • Návrhy, měření a ověření úprav exteriérových a interiérových komponent vozidel a jejich sestav z hlediska ochrany chodců a posádky při kolizích a při haváriích vozidla.
 • Laboratoř hodnocení nanovrstev

  Laboratoř je odborně orientována na řešení výzkumných projektů zaměřených na modifikace povrchů kovových a nekovových materiálů pomocí tenkých vrstev vytvářených plazmatickými metodami.

  • Hodnocení fyzikálních, mechanických a tribologických vlastností tenkých vrstev.
  • Plazmová aktivace povrchů polymerních materiálů.
 • Laboratoř analytických metod - mikroskopie

  Laboratoř analytických metod je odborně orientována především na mikroskopické analýzy mikro- a nanomateriálů, kompozitů, tenkých vrstev, intermetalik, slitin železných i neželezných kovů, polymerních materiálů, geopolymerů, přírodních materiálů aj.

  • Analýzy vstupních a výstupních materiálů pokročilých technologií, zejména pak materiálů s tenkými vrstvami, nanočásticemi či nanovlákny.
  • Komplexní analýzy všech typů materiálů včetně mikroanalýzy sloužící pro stanovení složení těchto materiálů.
  • Materiálový výzkum zaměřený na vývoj lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů, studium nových materiálů obsahujících nanočástice, kompozitních materiálů a dalších.
  • Odborná podpora při řešení výrobní a technologické problematiky v průmyslové sféře.
  Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

  Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

  T +420 48535 3128

  E pavel.kejzlar@tul.cz

  Materiálové inženýrství

  Strukturoskopie a fázová analýza

  Syntéza, modifikace a utilizace nanomateriálů

  Mikroskopie a mikroanalýza (SEM, AFM, EDS, WDS, EBSD)

  Fotokatalýza

  Hodnocení materiálových vlastností

   
 • Laboratoř mechaniky tekutin

  Odborným zaměřením laboratoře je měření fyzikálních veličin pro účely automatizace a optimalizace průmyslových systémů a experimentální výzkum fyzikálních dějů v technologických procesech.

  • Výzkum, vývoj a využití prostředků a metod pro bezkontaktní detekci a měření.
  • Měření fyzikálních veličin v průmyslových technologických procesech.
  • Experimentální výzkum v mechanice tekutin s důrazem na nestacionární i vícefázové proudění.
  • Zpracování obrazových informací v průmyslu.
  • Automatizace technologických procesů, automatické měření.
  Ing. Michal Kotek, Ph.D.

  Vedoucí oddělení

  Ing. Michal Kotek, Ph.D.

  T +420 48535 3871

  E michal.kotek@tul.cz

  Global Imaging Metody, Experimentální mechanika tekutin, Vysokorychlostní vizualizace

   

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren