Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Novinky
  2. Kalendář akcí
  3. O NÁS
   1. Vzdělání a kurzy
    1. Zázemí
    2. Kontakt
   2. Videa
   3. Referát pro rozvoj lidských zdrojů
    1. HR Excellence in Research
    2. Vnitřní normy HR
    3. Volná pracovní místa
    4. Informace pro nové zaměstnance
    5. Ombudsman
    6. Rozvoj pracovníků
    7. FAQ
    8. Kodex
   4. Úřední deska
    1. Příkazy ředitele
    2. Směrnice ředitele
    3. Řády a předpisy CxI
    4. Výroční zprávy
    5. Zápisy z provozní rady
    6. Vědecká rada CxI
     1. Členové
    7. Archív
   5. Ke stažení
   6. Videa skyscan
   7. Video Pazourek
   8. Přístroje
   9. Organizační struktura
   10. Kontakt
   11. Služby pro zaměstnance
  4. Projekty
   1. Nové výzvy - národní poskytovatelé
   2. Nové výzvy - mezinárodní poskytovatelé
   3. Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností
   4. ERASMUS+
   5. HR Excellence
   6. AMiCE
   7. MŠMT
    1. Studium rolí ferátů a modifikovaného nanoželeza v aktivačním procesu persulfátů
    2. Mikrostrukturální zobrazování jako nástroj pro modelování vlákenných materiálů
    3. Porézní biologické 2D membrány a 3D struktury vystavěné z polysacharidů funkcionalizovaných rostlinných gum a jejich environmentální aplikace
    4. Bioplasty založené na polymerech rostlinných gum - nový biodegradabilní materiál pro aplikace v obalové technice potravin
   8. Projekty EU LIFE
    1. Life Pop Wat
   9. H2020
    1. Networking For Research And Development Of Human Interactive And Sensitive Robotics Taking Advantage Of Additive Manufacturing
   10. OP VVV
    1. Publicita projektu
    2. Mezinárodní výzkumné laboratoře
   11. OP PIK
    1. Souhrnné informace
    2. Modulární systém úpravy znečištěných vod
    3. Dynamické víceosé elektrohydraulické rekuperační jednotky
    4. Znalostní báze pro vyřazování JEZ
    5. Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů
    6. Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky spalovacích motorů
    7. Konstrukce aktivně řízeného kočárku za využití moderních technologií
    8. Vývoj tkanin z nehořlavých a recyklovatelných materiálů
    9. Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského elektromobilu a nástrojů pro jeho výrobu
    10. Výzkum a vývoj inovovaných povrchů řezných nástrojů s využitím nanočástic karbonu
    11. Smart textilie
    12. Specialista detekce příměsí
   12. Ministerstvo vnitra
    1. Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů
    2. Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury
    3. Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek
   13. TAČR Gama - PROSYKO
   14. TAČR Gama - PROSYKO 2
   15. Dokončené projekty
    1. CAMEB
    2. Norské fondy
    3. Projekty Preseed
     1. Preseed
     2. Nové technologie a speciální komponenty strojů
     3. Envitech
     4. Nanomateriály
     5. Envitech IA1
     6. Envitech IA2
     7. Envitech IA3
     8. Envitech IA4
     9. Envitech IA5
     10. Nano IA1
     11. Nano IA2
     12. Nano IA3
     13. Nano IA4
     14. Nano IA5
     15. Nano IA6
     16. Nano IA7
     17. Nano IA8
    4. Op VaVpI
    5. NPU
    6. Amice
    7. Inovační vouchery
   16. Analyzátor provozních stavů dopravních prostředků
   17. Implementace algoritmů konvolučních filtrů do hardware programovatelných obvodů
   18. Gama_Program pro výpočet přesného křížového vinutí
   19. Gama_Tenkostěnné textilní struktury (tkané a pletené) pro cévní chirurgii
   20. Gama_Zařízení pro určování mezních stavů deformace plechů
   21. Gama_Možnosti klinického využití a komercionalizace objektivního stanovení viskoelastických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ
   22. Gama_Vysokorychlostní systém navíjení příze pro dopřádací stroje
   23. Gama_Polymerní kompozit s částicovým rostlinným plnivem
   24. Gama_Ochranné oděvy proti radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření s dostatečným komfortem a dalšími přidanými vlastnostmi
   25. Gama_Průmyslové zařízení pro automatizovanou optickou inspekci laserem vytvořených značek a popisů
   26. Gama_Prototyp měřícího systému na monitorování a objektivní hodnocení parametrů kvality technických tkanin
   27. Gama_Ortopedická matrace s proměnnou tuhostí
   28. Gama_Ekologická technologie vyčesávání pro povrchovou úpravu plstěných struktur
   29. Gama_Textilní kompozitní materiál obsahující konvenční polymerní vlákna a nanovlákna.
   30. Gama_Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci
   31. Gama_Geopolymerní kompozity pro sanitární techniku
   32. CK - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd
   33. Aktivní nanovlákenné membrány pro čištění odpadní vody
   34. Orientovaná vodivá nanovlákna pro tkáňové inženýrství
   35. Nanomaterial Fate and Speciation in the Environment
   36. Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
   37. Vysoce funkční nanovlákenný obvazový materiál s bariérovou funkcí a aktivním uvolňováním léčiva
   38. Nanovlákna s imobilizovanými proteázami pro hojení ran
   39. Filtrační systémy s biokatalyticky aktivními nanovlákennými materiály pro úpravu vody
   40. Nanovlákenné systémy pro cílenou dopravu léčiv a aktivních látek s postupným uvolňováním
   41. Hybridní organokřemičité nanomateriály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí
   42. Design, optimalizace a aplikace chytrých tepelně izolačních nanovrstev
   43. Vinutá filtrační jádra z kompozitních nanovlákenných přízí
   44. Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí
   45. Širokopásmové prvky prostorové akustiky s nanovlákennou rezonanční membránou
   46. Výzkum a vývoj inovovaných povrchů řezných nástrojů s využitím nanočástic karbonu
   47. Antimikrobiální náplasti na bázi nanovláken modifikovaných pomocí nanočástic
   48. Dobudování a upgrade RI nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
   49. Aplikace geopolymerních kompozitů jako protipožární bariéry (AGK)
   50. Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu
   51. Vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí
   52. Development of the safety case knowledge base about the influence of microbial processes on geological disposal of radioactive wastes
   53. Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou
   54. Vývoj protokolu pro vysoce účinný proces odstraňování dusíku z odpadních a podzemních vod na bázi denitrifikačních exogenních substrátů
   55. Biodegradabilní materiály na bázi silk fibroinu pro použití v ortopedii
   56. Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů
   57. Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek
   58. Lokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémech
   59. Development and Demonstration of monitoring strategies and technologies for geological disposal
   60. Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí
   61. Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii (RINGEN)
   62. Regenerace vrtů - nové postupy cílené regenerace, monitoringu regenerace a preventivních systémů diagnózy stavu vrtů
   63. Funkční rozvoj bi-systémového kapalinového filtru pro recyklaci procesních vod s použitím moderních metod modelování
   64. Vývoj nástrojů pro studium transportu kontaminantů v puklinovém prostředí
   65. Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavby
   66. Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury
   67. Aplikace principů "Průmysl 4.0" v přádelnách
   68. Nové technologie a materiály pro čištění podzemních vod s využitím biogeochemických procesů (BIOGEOCHEM)
   69. Čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologii s použitím biologických systémů předčištění
   70. Materiály pro sanace kontaminovaných vod
   71. Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban Areas
   72. Modulární systém úpravy znečištěných vod
   73. Membránové čištění odpadních vod v potravinářském průmyslu
   74. Nízkonákladové systémy čištění vod
   75. Aditivní prostředky bioremediace odpadních vod
   76. Vývoj pokročilé variabilní membránové technologie pro čištění různých druhů obtížně biologicky čistitelných průmyslových OV
   77. Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů
   78. Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny
   79. Software pro hodnocení šíření radionuklidů na rozhraní geosféra – biosféra a dopadů na člověka
   80. Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy
   81. Dynamické víceosé elektrohydraulické rekuperační jednotky
   82. Vývoj technických prostředků pro rychlou změnu sortimentu na stroji pro přípravu výroby průmyslových třídících sít
   83. Konstrukce aktivně řízeného kočárku za využití moderních technologií
   84. Provozní diagnostika profilu a rozchodu tramvajových kolejí pod zatížením
   85. Smart textilie
   86. Implementace pokročilých plniv do výroby extrudovaných kompozitních profilů využívaných progresivními aditivními technologiemi v oblasti 3D tisku
   87. Specialista detekce příměsí
   88. Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského elektromobilu a nástrojů pro jeho výrobu.
   89. Zavedení pokročilých metod augmented reality jako jednoho z pilířů Industry 4.0 při návrhu designu a vývoje průmyslového výrobku
   90. Simple IoT platform
   91. Rozvoj Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci
   92. Proaktivní systém komercionalizace na TUL
   93. Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci
   94. Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN
   95. Znalostní báze pro vyřazování JEZ
   96. Alliance for Advanced Manufacturing in Central Europe
   97. Příprava mezinárodního doktorského programu "Environmental Engineering"
   98. Výzkum a vývoj textilních hybridních struktur s vysokou přidanou hodnotou na bázi high-tech vláken
   99. Gama_Vstřebatelné náhrady postranních vazů kolenního kloubu
   100. Gama_Možnosti komerčního využití sofistikované strukturální analýzy
   101. Gama_TowMe_výzkum vývoj a ověření
   102. Služby pro zaměstnance
  5. Spolupráce
   1. Spolupráce s průmyslem
    1. Struktura spolupráce
    2. AMIA
     1. Členská zóna
    3. Příklady úspěšné spolupráce
    4. Přístroje
    5. Kontakt
   2. Akreditované laboratoře
   3. Analýzy a testování
    1. Biologické analýzy
    2. Chemické analýzy
    3. Fyzikální analýzy
    4. Analýzy materiálů
    5. Analýzy vody, půdy a vzduchu
    6. Optické analýzy
   4. Nanomateriály
    1. Nanomateriály
    2. Nanovlákna
    3. Nanopovrchy
    4. Nanokompozity
   5. Polymery
    1. Měření a analýzy
   6. Informatika a modelování
    1. Modelování
    2. Vývoj SW
   7. Stroje a díly
    1. Konstrukce strojů
   8. Robotika a mechatronika
    1. Měření a simulace
    2. Návrhy a automatizace
    3. Kooperativní robotika
   9. 3D tisk a prototypy
    1. 3D tisk
    2. Výroba prototypů
   10. Automotive
    1. Zkoušky a simulace
    2. Výzkum a vývoj
  6. Nanomateriály
   1. Oddělení nanochemie
    1. Výzkum
    2. Spolupráce
    3. Lidé
    4. Publikace
    5. Kontakt
   2. Oddělení technologie životního prostředí
    1. Výzkum
    2. Spolupráce
    3. Lidé
    4. Publikace
    5. Kontakt
   3. Oddělení aplikované biologie
    1. Výzkum
    2. Spolupráce
    3. Lidé
    4. Publikace
    5. Kontakt
   4. Oddělení environmentální chemie
    1. Výzkum
    2. Spolupráce
    3. Lidé
    4. Publikace
    5. Kontakt
   5. Akreditovaná laboratoř
    1. Vybavení
    2. Spolupráce
    3. Lidé
    4. Kontakt
   6. Základní výzkum
   7. Technologická část
   8. Konstrukční část
  7. Strojírenství
   1. Oddělení pokročilých materiálů
    1. Výzkum
    2. Spolupráce
    3. Lidé
    4. Publikace
    5. Kontakt
   2. Oddělení konstrukce strojů
    1. Výzkum
    2. Spolupráce
    3. Lidé
    4. Publikace
    5. Kontakt
   3. Oddělení pokročilých technologií
    1. Laboratoř prototypových technologií a procesů
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
    2. Výzkum
    3. Spolupráce
    4. Lidé
    5. Publikace
    6. Kontakt
   4. Oddělení vozidel
    1. Výzkum
    2. Spolupráce
    3. Lidé
    4. Publikace
    5. Kontakt
  8. Systémová integrace
   1. Oddělení SW architektury a vývoje
    1. O nás
    2. Výzkum
    3. Spolupráce
    4. Lidé
    5. Publikace
    6. Kontakt
   2. Oddělení mechatronických systémů a robotiky
    1. Výzkum
    2. Spolupráce
    3. Lidé
    4. Publikace
    5. Kontakt
   3. Oddělení fyzikálních měření
    1. Výzkum
    2. Spolupráce
    3. Lidé
    4. Publikace
    5. Kontakt
   4. Oddělení modelování procesů
    1. Výzkum
    2. Spolupráce
    3. Lidé
    4. Publikace
    5. Kontakt
    6. Laboratoř biomedicínských aplikací nanomateriálů
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
    7. Laboratoř vývoje a testování nanovlákenných materiálů
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
    8. Laboratoř technických a technologických aplikací
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
  9. katedry
  10. pokus
  11. LIFEPOPWAT
   1. THE PROJECT
    1. Context
    2. Objectives
    3. Performance indicators
    4. Project partners
    5. Geographic focus - sites
    6. Actions and means
   2. STAKEHOLDERS
    1. Local institutions
    2. General stakeholders
    3. General public
   3. PROJECT BOARDS
    1. Executive Board
    2. Management Committee
    3. Advisory Board
   4. DISSEMINATION ACTIVITIES and PR
   5. LINKS
    1. PROJECTS
   6. PHOTOS
    1. Orthophotomap - Hajek site - PDF for 3D model
    2. Jaworzno site, September 2021
    3. Hajek site, 22 July 2021
    4. Project Progress Meeting (Karlovy Vary, Hajek site), 24 - 26 May 2021
    5. Hajek site (Control Day), 25 March 2021
    6. Snowy and muddy Hajek site (2020/2021)
    7. Hajek site (photos by DIAMO - progress of work from August to October 2020)
    8. Hajek site (meeting), 10 September 2020
    9. Press Conference, 8 July 2020
    10. Hajek, 12 June 2020
    11. Jaworzno, 11 May 2020
    12. Hajek, 19 March 2020
    13. Jaworzno, 05 March 2020
    14. Kick-off meeting in Liberec, TUL, February 2020
   7. DELIVERABLES and MILESTONES
   8. NEWSLETTERS
   9. DOCUMENTS
   10. CONTACTS
   11. INTERNAL PROJECT DOCUMENTS
  12. Výsledky
   1. Projekt TAČR EPSILON TH03010277
   2. Projekt TAČR EPSILON TH03020122
   3. Projekt TAČR EPSILON TH02010964
   4. Projekt TAČR EPSILON TH02020949
  13. Vizitka
  14. personal2
  15. Kariéra
  16. Laboratoře
  17. Jsem firma
  18. Jsem vědec
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR