Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Novinky
  2. Kalendář akcí
  3. O NÁS
   1. Nabízíme firmám
   2. Reference
   3. Videa
   4. Referát pro rozvoj lidských zdrojů
    1. Úvod
    2. HR Excellence in Research
    3. Vnitřní normy CxI TUL pro HR
    4. Vnitřní normy TUL pro HR
    5. Výběrová řízení
    6. Informace pro nové zaměstnance
    7. Kontakt
   5. Úřední deska
    1. Příkazy ředitele
    2. Směrnice ředitele
    3. Řády a předpisy CxI
    4. Archív - směrnice ředitele
    5. Vědecká rada CxI
     1. Členové
   6. Ke stažení
   7. Videa skyscan
   8. Video Pazourek
   9. Přístrojový deník
   10. Výběrová řízení
   11. Organizační struktura
   12. Kontakt
  4. Výzkumné projekty
   1. Nové výzvy - národní poskytovatelé
   2. Nové výzvy - mezinárodní poskytovatelé
   3. Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností
   4. ERASMUS+
   5. Analyzátor provozních stavů dopravních prostředků
   6. Implementace algoritmů konvolučních filtrů do hardware programovatelných obvodů
   7. Gama_Program pro výpočet přesného křížového vinutí
   8. Gama_Tenkostěnné textilní struktury (tkané a pletené) pro cévní chirurgii
   9. Gama_Zařízení pro určování mezních stavů deformace plechů
   10. Gama_Možnosti klinického využití a komercionalizace objektivního stanovení viskoelastických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ
   11. Gama_Vysokorychlostní systém navíjení příze pro dopřádací stroje
   12. Gama_Polymerní kompozit s částicovým rostlinným plnivem
   13. Gama_Ochranné oděvy proti radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření s dostatečným komfortem a dalšími přidanými vlastnostmi
   14. Gama_Průmyslové zařízení pro automatizovanou optickou inspekci laserem vytvořených značek a popisů
   15. Gama_Prototyp měřícího systému na monitorování a objektivní hodnocení parametrů kvality technických tkanin
   16. Gama_Ortopedická matrace s proměnnou tuhostí
   17. Gama_Ekologická technologie vyčesávání pro povrchovou úpravu plstěných struktur
   18. Gama_Textilní kompozitní materiál obsahující konvenční polymerní vlákna a nanovlákna.
   19. Gama_Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci
   20. Gama_Geopolymerní kompozity pro sanitární techniku
   21. OP PIK
    1. Souhrnné informace
    2. Modulární systém úpravy znečištěných vod
    3. Dynamické víceosé elektrohydraulické rekuperační jednotky
    4. Znalostní báze pro vyřazování JEZ
    5. Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů
    6. Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky spalovacích motorů
    7. Konstrukce aktivně řízeného kočárku za využití moderních technologií
    8. Vývoj tkanin z nehořlavých a recyklovatelných materiálů
    9. Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského elektromobilu a nástrojů pro jeho výrobu
    10. Výzkum a vývoj inovovaných povrchů řezných nástrojů s využitím nanočástic karbonu
    11. Smart textilie
    12. Specialista detekce příměsí
   22. Ministerstvo vnitra
    1. Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů
    2. Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury
    3. Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek
   23. AMiCE
   24. TAČR Gama - PROSYKO
   25. OPVVV
    1. Publicita projektu
   26. Publikace a patenty
   27. CK - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd
   28. Aktivní nanovlákenné membrány pro čištění odpadní vody
   29. Orientovaná vodivá nanovlákna pro tkáňové inženýrství
   30. Nanomaterial Fate and Speciation in the Environment
   31. Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
   32. Vysoce funkční nanovlákenný obvazový materiál s bariérovou funkcí a aktivním uvolňováním léčiva
   33. Nanovlákna s imobilizovanými proteázami pro hojení ran
   34. Filtrační systémy s biokatalyticky aktivními nanovlákennými materiály pro úpravu vody
   35. Nanovlákenné systémy pro cílenou dopravu léčiv a aktivních látek s postupným uvolňováním
   36. Hybridní organokřemičité nanomateriály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí
   37. Design, optimalizace a aplikace chytrých tepelně izolačních nanovrstev
   38. Vinutá filtrační jádra z kompozitních nanovlákenných přízí
   39. Oborová kontaktní organizace pro bezpečnost a rizika nanomateriálů v životním prostředí
   40. Širokopásmové prvky prostorové akustiky s nanovlákennou rezonanční membránou
   41. Výzkum a vývoj inovovaných povrchů řezných nástrojů s využitím nanočástic karbonu
   42. Antimikrobiální náplasti na bázi nanovláken modifikovaných pomocí nanočástic
   43. Dobudování a upgrade RI nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
   44. Aplikace geopolymerních kompozitů jako protipožární bariéry (AGK)
   45. Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu
   46. Vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí
   47. Development of the safety case knowledge base about the influence of microbial processes on geological disposal of radioactive wastes
   48. Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou
   49. Vývoj protokolu pro vysoce účinný proces odstraňování dusíku z odpadních a podzemních vod na bázi denitrifikačních exogenních substrátů
   50. Biodegradabilní materiály na bázi silk fibroinu pro použití v ortopedii
   51. Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů
   52. Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek
   53. Lokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémech
   54. Development and Demonstration of monitoring strategies and technologies for geological disposal
   55. Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí
   56. Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii (RINGEN)
   57. Regenerace vrtů - nové postupy cílené regenerace, monitoringu regenerace a preventivních systémů diagnózy stavu vrtů
   58. Funkční rozvoj bi-systémového kapalinového filtru pro recyklaci procesních vod s použitím moderních metod modelování
   59. Vývoj nástrojů pro studium transportu kontaminantů v puklinovém prostředí
   60. Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavby
   61. Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury
   62. Aplikace principů "Průmysl 4.0" v přádelnách
   63. Nové technologie a materiály pro čištění podzemních vod s využitím biogeochemických procesů (BIOGEOCHEM)
   64. Čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologii s použitím biologických systémů předčištění
   65. Materiály pro sanace kontaminovaných vod
   66. Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban Areas
   67. Modulární systém úpravy znečištěných vod
   68. Membránové čištění odpadních vod v potravinářském průmyslu
   69. Nízkonákladové systémy čištění vod
   70. Aditivní prostředky bioremediace odpadních vod
   71. Vývoj pokročilé variabilní membránové technologie pro čištění různých druhů obtížně biologicky čistitelných průmyslových OV
   72. Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů
   73. Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny
   74. Software pro hodnocení šíření radionuklidů na rozhraní geosféra – biosféra a dopadů na člověka
   75. Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy
   76. Dynamické víceosé elektrohydraulické rekuperační jednotky
   77. Způsob a mobilní zařízení pro odstraňování námrazy z trolejí a v městské tramvajové a trolejbusové trakci
   78. Vývoj technických prostředků pro rychlou změnu sortimentu na stroji pro přípravu výroby průmyslových třídících sít
   79. Konstrukce aktivně řízeného kočárku za využití moderních technologií
   80. Provozní diagnostika profilu a rozchodu tramvajových kolejí pod zatížením
   81. Smart textilie
   82. Implementace pokročilých plniv do výroby extrudovaných kompozitních profilů využívaných progresivními aditivními technologiemi v oblasti 3D tisku
   83. Specialista detekce příměsí
   84. Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského elektromobilu a nástrojů pro jeho výrobu.
   85. Zavedení pokročilých metod augmented reality jako jednoho z pilířů Industry 4.0 při návrhu designu a vývoje průmyslového výrobku
   86. Simple IoT platform
   87. Rozvoj Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci
   88. Proaktivní systém komercionalizace na TUL
   89. Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci
   90. Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN
   91. Znalostní báze pro vyřazování JEZ
   92. Alliance for Advanced Manufacturing in Central Europe
   93. Příprava mezinárodního doktorského programu "Environmental Engineering"
   94. Výzkum a vývoj textilních hybridních struktur s vysokou přidanou hodnotou na bázi high-tech vláken
   95. MŠMT
    1. Studium rolí ferátů a modifikovaného nanoželeza v aktivačním procesu persulfátů
    2. Mikrostrukturální zobrazování jako nástroj pro modelování vlákenných materiálů
   96. Dokončené projekty
    1. Norské fondy
    2. Projekty Preseed
     1. Preseed
     2. Nové technologie a speciální komponenty strojů
     3. Envitech
     4. Nanomateriály
     5. Envitech IA1
     6. Envitech IA2
     7. Envitech IA3
     8. Envitech IA4
     9. Envitech IA5
     10. Nano IA1
     11. Nano IA2
     12. Nano IA3
     13. Nano IA4
     14. Nano IA5
     15. Nano IA6
     16. Nano IA7
     17. Nano IA8
  5. Služby
   1. Spolupráce s průmyslem
    1. Struktura spolupráce
    2. AMIA
     1. Členská zóna
    3. Příklady úspěšné spolupráce
    4. Přístroje
    5. Kontakt
   2. Akreditované laboratoře
   3. Analýzy a testování
    1. Biologické analýzy
    2. Chemické analýzy
    3. Fyzikální analýzy
    4. Analýzy materiálů
    5. Analýzy vody, půdy a vzduchu
    6. Testování prototypů
    7. Optické analýzy
   4. Nanomateriály
    1. Nanomateriály
    2. Nanovlákna
    3. Nanopovrchy
    4. Nanokompozity
   5. Polymery
    1. Geopolymery
    2. Měření a analýzy
   6. Informatika a modelování
    1. Modelování
    2. Vývoj SW
   7. Stroje a díly
    1. Konstrukce strojů
    2. Měření parametrů
    3. Výzkum a vývoj
   8. Robotika a mechatronika
    1. Měření a simulace
    2. Návrhy a automatizace
    3. Kooperativní robotika
   9. 3D tisk a prototypy
    1. 3D tisk
    2. Výroba prototypů
    3. Výzkum a vývoj
   10. Automotive
    1. Zkoušky a simulace
    2. Výzkum a vývoj
  6. Materiálový výzkum
   1. Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
    1. O oddělení
    2. Laboratoř hodnocení nanovrstev
    3. Laboratoř keramiky
    4. Laboratoř analytických metod
    5. Laboratoř plazmatických úprav
    6. Laboratoř geopolymerních nanostruktur
   2. Oddělení fyzikálních měření
    1. O oddělení
    2. Laboratoř mechaniky tekutin
    3. Laboratoř pro výrobu vzorků a prototypů výrobků
   3. Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
    1. O oddělení
    2. Laboratoř funkcionalizace nanomateriálů
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
    3. Laboratoř technologií vody a sanace
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
    4. Laboratoř environmentální mikrobiologie
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
    5. Laboratoř přístrojových chemických analýz
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
    6. Akreditovaná laboratoř
     1. Vybavení
     2. Služby
     3. Lidé
     4. Kontakt
   4. Oddělení nanotechnologie a informatiky
    1. O oddělení
    2. Laboratoř biomedicínských aplikací nanomateriálů
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
    3. Laboratoř modelování a informatiky
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
    4. Laboratoř vývoje a testování nanovlákenných materiálů
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
    5. Laboratoř technických a technologických aplikací
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
   5. Základní výzkum
   6. Technologická část
   7. Konstrukční část
   8. Laboratoř metamateriálů
  7. Strojírenství
   1. Oddělení konstrukce strojů
    1. O oddělení
    2. Laboratoř přípravy nanovláken a nanopovrchů
    3. Laboratoř inovace textilních strojů
    4. Hydrodynamická laboratoř
    5. Laboratoř mechaniky
   2. Oddělení průmyslových technologií
    1. O oddělení
    2. Laboratoř progresivních strojírenských technologií
    3. Laboratoř třískových technologií a procesů
    4. Laboratoř prototypových technologií a procesů
     1. Výzkum
     2. Lidé
     3. Publikace
     4. Kontakt
   3. Oddělení mechatronických systémů
    1. O oddělení
    2. Laboratoř řízených elektrických pohonů a servomechanismů
    3. Laboratoř robotických soustav
   4. Oddělení vozidel a motorů
    1. O oddělení
    2. Laboratoř pohonných jednotek
   5. Laboratoř systémové integrace
  8. Pořádáme
   1. Semináře a workshopy
   2. NART
   3. 3D Trends
   4. Melpro
   5. Vzdělání a kurzy
    1. Zázemí
    2. Programy
     1. Nanotechnologie
     2. Biologie
     3. Chemie
     4. Robotika
    3. Kontakt
  9. katedry
  10. pokus
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy